اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی اش حک و تثبیت شده بود . عدم دستیابی به شغل و کار ، معیاری است برای تایید میزان ارزش شخصیتی فرد ، و بدینسان بیکاری اش موجب تنزل احترام و احساس نوعی عدم خلاقیت و بی ارزشی می گردد . در واقع ، "کار انسان " بخش تام و تمامی از زندگی روزمره آدمی است . امروزه با ورود شتاب آلود نسل های جدیدی از تکنولوژی های پیچیده اطلاعاتی و ارتباطی ، کار آدمی روز به روز به حاشیه رفته ، از فرآیند تولید درحال حذف شدن است .

ماشین های هوشمند جای انسانها را در وظایف گوناگون گرفته ، و میلیونها کارگر را به صفوف بیکاران ، و یا بدتر از آن ، صدقه بگیران رانده ، و جوامع را در پی خود ، دستخوش بی ثباتی و نابسامانی کرده است . همه جا مردان و زنان بیشماری ، نگران آینده خود و فرزندانشان هستند ، و هر دم ، دچار این احساس می شوند که در چنبره نیروهای اجتماعی ای ، گرفتار شده اند که ، هیچگونه کنترلی بر آنها ندارند . 

اگر به تاریخ رابطه انسان با ماشین ، در کشورهای مدرن نظری بیافکنیم ، بیش از دو قرن است که فوجی عظیم از کارگران ، با ترک مشاغلی که تکنولوژی نابود کرده ، در جستجوی مشاغل دیگری بوده اند که همین تکنولوژی ایجاد کرده است . در طی این مدت ، جابجایی نیروی کار در هر یک از بخش های کشاورزی به صنعت و از آنجا به بخش خدمات ، و نیز سیاستهای صرفه جویی اقتصادی مانع از بیکاری ویران ساز بوده اند .


عدم اشتغال و بیکاری ، ناشی از به هم ریختگی و سوءکارکردهای روابط بین نیروی کار (انسان ) با تکنولوژی (ماشین) است ، به عبارت دیگر ، بیکاران انبوه ، قربانیان انقلاب تکنولوژیک هستند که در هر بخش و صنعتی از اقتصاد جهانی ، ماشین ها با شتاب هر چه بیشتری جایگزین آدم ها گشته اند .


بی شک عصر اطلاعات فرا رسیده است . تکنولوژی نرم افزاری پیچیده و جدیدتر ، هر روز تمدن را به دنیایی تقریباً بدون کارگر نزدیکتر ساخته ، اقتصادی را نوید می دهند که در آن ، تولید بصورت خودکار انجام شده ، و در هر یک از بخش های اقتصادی : کشاورزی ، صنعت و خدمات ، ماشین جایگزین کار انسانی شود و این جایگزینی ، هر ملتی را ناگزیر می سازد تا از نو ، به نقش آدمی در فرآیندهای اجتماعی بیاندیشد و اینکه ، تعریف مجددی از فرصت ها و مسئولیت های انسانی ، در جامعه ای بدون کار رسمی ، احتمالاً تنها موضوع اجتماعی اضطراری ، درنیمه دوم سده حاضر است .


تعدیل نیروی کار توسط شرکتهای بزرگ ، و بکارگیری تکنولوژی های کاراندوز که بی شک حاصل آن ، افزایش بهره وری و سود با مشاغل کمتر که نشانه (بهبود بیکاری !!! ) است ، توده های کارگر را بیش از پیش نگران و سرگردان کرده است .


امروزه ، زندگی به گونه ای بنیادی در حال تغییر و دگرگونی است . در گذشته تکنولوژی صنعتی جایگزین نیروی جسمانی کار آدمی می شد و امروزه تکنولوژی های جدید کامپیوتری در تمامی عرصه های اقتصادی جایگزین فکر و اندیشه آدمی می شوند . اگر یکصد و پنجاه سال پیش ، کارل مارکس کارگران جهان را به اتحاد فراخوانده بود ، اینک پایان دوران حضور کارگران در عرصه تولید ، با ورود ماشین های هوشمند بمثابه " پرولتاریای جدید " ، حکم اخراج طبقه کارگر از چرخه و مدار تولید صادر گردیده است .


جامعه بدون کارگر ، بیانگر آینده هولناک بیکاری گسترده و تنگدستی جهانی است ، که با افزایش ناامنی و شورش های اجتماعی مشخص می گردد . رگبار دستاوردهای علمی و ابتکارات در تجدید ساختارهای اقتصادی ، دورنمایی بسیار واقعی از بیکاری را ، برای کارگرانی که سالها آموزش ، مهارت و تجربه اندوخته اند ، تصویر می کند . نگرانی فزاینده در مورد بیکاری ، احزاب سیاسی را مجبور خواهد کرد که ، به جای اینکه درگیر کسب قدرت باشند ، بیشتر به مسئله کار و شغل شهروندان به عنوان دلیل اشتیاق شان به کسب قدرت بدانند .

امروزه بیکاری تکنولوژیک به سرعت به موضوع اصلی بحث های سیاسی تبدیل شده است ، ولی متاسفانه در کشور ما ، غایب اصلی مباحثات سیاسی ، بالاخص در ایام مبارزات انتخاباتی ، همانا بحث اشتغال و بیکاری انبوه کارگران است که ، نماینده ای که صدای رسایی در میان دغدغه های طالبان حقوق دیگر اقشار جامعه منجمله حقوق زنان و اقوام و مذاهب داشته باشند ، ندارند .
تمدن ما در آستانه ورود به دو دنیای متفاوت قرار گرفته ، یک دنیای آرمانشهری سرشار از نوید و آرزو ، ودیگری دنیای نگونسار سراسر مخاطره و نومیدی . اینک مفهوم خود " کار " نیز مورد سوال قرار گرفته است . آدمی چگونه خود را برای آینده ای آماده کند که در آن ، کار به شکل رسمی از انسان به ماشین انتقال داده می شود ؟ رسوم اجتماعی و مناسبات اقتصادی ما تا قبل از عصر انفجار اطلا

عات ، مبتنی بر افزایش نیروی کار به عنوان کالا در بازار بوده و اینک ، که ارزش کالایی نیروی کار بیش از پیش در تولید و توزیع محصولات و خدمات ، فاقد اهمیت شده ، رویکرد جدید برای کسب درآمد و قدرت خرید ، چگونه باید باشد ؟ و بدیل های ممکن در قبال کار رسمی تحلیل رفته ، چگونه باید باشد تا انرژی و استعداد نسل های آینده را در برگیرد ؟ این است سوالات اساسی که نظام حاکمیتی کشور ودولت مستقر و دولتهای آینده ، که سکان ارگانهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور را در دست دارند و خواهند داشت ، بایستی پاسخگوی آنها باشند .

آیا سکانداران حاکم بر کشور ، فردا که ماشین های هوشمند و تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی کاراندوز ، عرصه را نه تنها برحضور کارگران یدی ، بلکه حتی بر کارگران متخصص و ماهر نیز ، در تمامی بخش های اقتصادی اعم از صنعت و خدمات تنگ و تنگتر ، و جامعه بیکاران را چاق و فربه تر می نماید ، - دست به دامن " اقتصاد دانش بنیان " شدن نیز که اگر بتواند ، اشتغال ناچیز و محدودی برای پژوهشگران بیوتکنولوژی ، تحلیل گران نرم افزاری ، بانکدارهای سرمایه گذار ، مهندسان طراحی، متخصصان فن و بازاریابی و مشاوران مدیریتی و حرفه ای و ... - که آفزیننده و به انحصار درآورنده و عرضه کنندگان جریان اطلاعاتی هستند - فراهم خواهد کرد ، چاره ساز و راهگشا نخواهد بود ، - فکر و اندیشه ای برای معیشت بیکاران و آبرو و حیثیت انسانی آنان و یا مسائل اجتماعی ( مثل بحران ها و شورش ها و ... ) و فرهنگی ( مثل انحرافات و فسادهای اخلاقی و... ) که باحتمال قریب به یقین پیش خواهند آورد ، کرده اند ؟

و یا راه اندیشه کسانی را که چنین دغدغه هایی را در فکر و ذهن خود مزمزه می کنند ، باز گذاشته و می گذارند ؟ یا که دعواهای سیاسی و جناحی در پی کسب مقام و قدرت ، برایشان ارجح تر بوده ، مجالی برای اندیشیدن در این حیطه ، برنگذاشته است ؟ آیا شعارها و وعده و وعیدهای ایجاد مشاغل چند صدهزاری ، که نقش مسکنی بیش نتوان برایش متصور شد ، با تنگتر شدن عرصه اشتغال و اخراج کارگران در نتیجه انقلاب تکنولوژیک و بکارگیری ماشین به جای نیروی کار ، تا چه حد همخوانی دارد و با واقعیت های جهانی موافق و منطبق است ؟

دولت و دولت های آینده تا چه میزان بر نیروهای حاکم بر بازار تاثیرگذار خواهند بود تا جلو عوارض بکارگیری ماشین ها و تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی توسط آنان را ، که متاثر از واقعیت های جهانی است ، بگیرند ، و برخلاف جریان باد و رود حرکت کنند ؟

آیا راه و چاره ای برای تقسیم و توزیع بهره و سود حاصل از بهره مندی از تکنولوزی های ارتباطی به زیان نیروی کار را - بین نیروهای حاکم بر بازار و کارگران بیکار - اندیشیده اند ؟ یا که نیروی کار به حاشیه رانده شده همچنان چشم امیدشان را باید به سرابی بدوزند که هر از گاهی بعنوان طرح ایجاد مشاغل چند صدهزاری در دستور کار دولت مردان قرار می گیرد ؟


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

کارِ کارگر ، قربانی تکنولوژی کاراندو

اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی... ادامه مطلب ..
Zenan men

  اولکامیز- شعری زیبا در باره زنان ادامه مطلب ..
IMAGE به یاد مرحوم حاجی محمد کر

 اولکامیز- لطیف ایزدی : یک سال از وفات حاجی محمد کر گذشت . ظهرگاه یکشنبه سوم تیرماه 97 به همت خانواده بزرگوارش اولین سالگرد وی با حضور سبز اقوام و خویشان و یارانش برگزار میشود. ادامه مطلب ..
IMAGE پایان نوشتن !

اولکامیز- امان محمد خوجملی : فعال سیاسی و رسانه ای ترکمن صحرا :  گاهی اوقات اتفاقاتی پیش می آید که اختیار تصمیم نهایی آن دست خودِ آدم نیست انسان مجبور می شود اطاعت کند یا تبعات احتمالی مترتب بر... ادامه مطلب ..
به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام وخسته نباشید سردارجان هرجا بازی کنی انشالله موفق باشید برای ما ایرانیها ومردم ترکمن صحرا افتخار...
دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.