b_150_100_16777215_00_images_photo_2018-02-19_21-24-21.jpgاولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی آنان بامشکل مواجه می گرددفقدان آنچه ازدست داده اندرادرک می کنند.یازمانی که به گوشه ی بیمارستان نیفتندبه فکرسلامتی وتغذیه خودشان نیستندو زمانی که به گوشه ی بیمارستان افتادنند تمام هم وغم وغصه انسان متوجه این می گردد که بتواندسلامتی ازدست رفته خودرا بازیابند.

امروزه علم پزشکی درجهان آنقدرپیشرفت های زیادی کرده که شاهدابتکارات واختراعات وابداعات پزشکان وموفقیت چشمگیرپژوهشگران علم پزشکی هستیم. علم یکه تازی میدان زندگی بشرشده است اماچرابازهم با داشتن چنین علم پیشرفته وابتکارات وتکنیک های بزرگ درپزشکی بازهم روزبه روزبه بیماران افزوده می شود ؟ راستی چرا ؟ چرابیمارستانها،داروخانه ها،آزمایشگاهها،رادیولوژیهاومطب پزشکان پرازبیمارشده است ؟ عیب ونقص کارکجاست ؟ جواب تمامی این سوال هارامی توان درتغذیه نامناسب وناسالم وغذاهای مصنوعی پیداکرد، وتمامی این عیب ونقص واین همه بیماریهارامی توان فقط درطریقه وروش تغذیه نامناسب انسانها جستجوکرد.جای افسوس است که امروزه انسانها مهمترین عامل موثرسلامتی یعنی تغذیه طبیعی رافراموش کرده اند وهمگان ازآن غافل هستند.


امروزه زندگی ماشینی وتکنولوژی انسانهارا چنان به ستوه آورده که درتنگناوفشارهای روحی وروانی قرارداده است امروزه می بینیم متأسفانه نوشیدنی هاوخوراکیهاطبیعی نیستند حتی آب ما کلرشده است،نوشیدنی مصنوعی به خصوص نوشابه گازدارضرورت موادغذایی افرادبه خصوص کودکان ونوجوانان شده است،حتی دراکثرمواردآن نوشیدنی را جانشین آب قرارداده اند. این حرکت عواقب ناگواری رادربردارد.درنوشابه ها موادقندی وگازهایی که درآن وجوددارد عامل بیماریهایی همچون پوسیدگی دندان،چاقی،پوکی استخوان وازهمه مهمترکسانی که مستعد به دیابت هستند ابتلا به دیابت راافزایش میدهد.


دریک کتابی خواندم که یک نوشابه به اندازه 6بشقاب برنج چاق کننده است.والدین محترم با تقدیم کردن نوشابه های گازداربه فرزندانتان لطف ومحبت نمی کنید بلکه بیماری رابه اوهدیه می کنید چطورباید انتظارداشت که بااین نوشیدنی های گازداروخوراکیهای صنعتی ومصنوعی کودک مادرآینده ازهوش و استعداد و وزن طبیعی داشته باشد؟! این کودک درآینده ازلحاظ بدنی وهوش رنجور وضعیف وبیمارخواهدبود و ساختمان طبیعی بدن خود را ازدست داده وناتوان شده ودردوران نوجوانی هم دچارضعف واضطراب ودلهره هستند و تمرکزخوبی ندارند بهتراست به فرزندان خود دراوایل کودکی با تغذیه طبیعی عادت دهید.ازهمان ابتدای کودکی باانواع آب میوه های طبیعی ساخته شده درمنزل وانواع شربت های طبیعی وگیاهی وشربت عسل عادت دهید لبخند فرزندتان لبخند زندگی شماست.


امروزه شاهد هستیم کمترغذایی است که ماده اصلی آن راگوشت تشکیل ندهد. انواع پلوها،خورش ها،چلوکباب،آبگوشت،کوفته،دلمه،خوراکیهای مختلف حاوی مقدارزیادی گوشت هستند وبسیاری ازافرادغذای بدون گوشت راغذاحساب نمی کنند،تصورمی کنند درحفظ سلامت شان تأثیرمهم دارد درصورتی که مضروافرادزیادی درمصرف گوشت موجب چرب های نامطلوب خون،دیابت واختلال وناراحتی های قلبی و عروقی، فشارخون،سرطان، چاقی وافزایش اسیداوریک و...مبتلاشده اند.
گوشت وموادحیوانیی ما را دربرابربیماریها محافظت نخواهد کردوآنچه که مارا دربرابربیماریها به خصوص سرطان محافظت می کند فیبرها وآنتی اکسیدان هایی است که درگیاهان،میوه ها وسبزیجات وجود دارد،درحالی که گوشت ومواد حیوانی فاقدموادفیبروآنتی اکسیدانی ها هستند ومقدارزیاد کلسترول وچربی های اشباع می باشند که همگی خطرایجاد سرطان وبیماریهای قلبی رابالا می برند.مصرف گوشت برای انسان سرچشمه انواع سموم وبیماریها را بوجود می آورد. ادامه دارد . . . @ulkamizcom

امروزه مصرف مرغ زیاد شده است مصرف اکثرافراد مرغ ماشینی است که با تزریق هورمون رشد به سرعت رشدکاذب پیداکرده است وفرآیند رشدطبیعی خود را طی نمی کنند.حتی به مرغ آنتی بیوتیک های متنوع وفرآوانی خورانده میشود بدین ترتیب درصد بروزشیوع عفونت های میکروبی دربدن انسان رابالامی برد.اگردرمورد نان صحبت کنیم آیاامروزه نان طبیعی وسالم وباکیفیت عالی پخته می شود؟آیاطرزتهیه ی نان طبیعی است؟

درگذشته بخصوص درروستاها مادرومادربزرگ های ما با تنورهیزمی خود نان طبیعی وباکیفیت عالی می پختند و دارای ویتامین لازم وآنزیم طبیعی بود وآن نان ها را پس ازمدت ها هم می شداستفاده کرد.اما نان های امروزه بعد از یک روزخشکیده وچنان سفت میشود که نه تنها با دندان ها نمی شکنند بلکه سنگ هم نمی تواند بشکند.آردهای بی جان ونان های مرده قبل ازاینکه نان شده باشند مرده اند.نان های امروزه سفید، نارس وازگندم وپوست کنده شده بدون ویتامین بعدازآسیاب ها سبوس های ویتامین دار و مواد غذایی اصلی آن ازگندم وجوجداشده اند لذا این نان های سفید(بدون سبوس دار) نه بوی نان طبیعی را میدهد ونه مواد مغذی وطعمی درآن وجود دارد ونه خاصیت ونه کیفیت نان را دارد وفقط شکم پرکننده وعاری ازانرژی طبیعی هستند بامصرف این نان های سفید(بدون سبوس دار) درهای لوله های گوارش مان را به سوی مشکلات وبیماری های گوارشی باز می کنیم وهمچنین برنج ماسفید وپوست کنده وعاری ازموادلازم است.

درحالی که ازخواص سبوس گندم ،جو،برنج بی خبروغافل هستیم وآن را ازبرنامه غذایی خود کنارگذاشته ایم درصورتی سبوس حاوی فیبرفراوان ودارای اثرات آنتی اکسیدانی های قوی هستند و باعث می شود با سلول های سرطانی مقابله کرده وازفعالیت آن می کاهند وازانواع بیماری های گوارشی وفشارخون ودیابت پیشگیری میکند. عوارض واختلالاتی که براثرعادت به مصرف موادچرب وسرخ کرده وسوخته، افراط درمصرف شیرینی جات وقندی و مصرف بیش ازحد گوشت قرمزواستفاده زیاد نمک و روغن های جامد و مایع صنعتی با ترنس بالا نان سفید ونارس مردم رابیمار کرده وگریبان گیرآنان شده است.

همچنین استفاده مکرروبی رویه ی میان وعده هاست که امروزه چیپس،پفک وانواع نوشابه های گازدار وآب میوه های آماده وصنعتی که اکثرآنان صرفاً حاوی شکر،رنگ واسانس میباشند وهمچنین کیک های آماده بسیارپرچرب وشیرین وسس های مایونز،پیتزا و سوسیس وکالباس ها و غذاهای ازپیش پخته شده وآماده درجامعه به خصوص بین کودکان ونوجوانان شیوع فراوان وگسترده دارد واین قبیل میان وعده ها فاقدارزش غذایی وتغذیه ای میباشد وکیفیت آن فقیر است وفقط جهت تامین نیازهای شخصی هستند.

این وعده های غذایی عوارض های بدی برای بدن ایجادمی کند وازنظربهداشتی وتغذیه ای زیان آورمیباشند. این موادغذایی ازنظرشعاردارای استاندارد اماازنظرارزش غذایی پوچ وفاقد موادطبیعی برای زندگی است درحقیقت این موادغذایی صنعتی ومصنوعی مرده وبی جان هستند وهیچگونه ویتامین واملاح معدنی ندارند.
بیشتربیماریهای روزانه امروز ورنج کنونی بیماران دراثرمصرف غذاهای مذکورونامناسب ونابجا وفاقدارزش غذایی وپرخوری بدخوری وغذاهای ناسازگاربوده است. یک مثل چینی می گوید)):پدربیماریها هرچه باشد مادرآنها تغذیه نامناسب است)).

امروزه می بینیم غذا وسیله ای برای تفریح وپرکردن شکم شده است ولی متاسفانه بسیاری ازافراد فقط میخورند وبا بی توجهی وناآگاهی خوراکیهایی که درسفره پهن شده ودربشقابشان ریخته اند را میخورند که با خوردن آن نه خودرا ونه رژیم غذایی ونه غذای سالمی را می شناسند ونمیدانند برای تضمین سلامتی اش در چه وقت،چه قدر،وازچه چیزوچگونه باید بخورد وغلام حلقه به گوش قوه چشایی وشکم خودهستند بامصرف غذاهای مذکور انسان کیلوکیلو وزن چسبیده به تن خود و شکم شان آنچنان جلو آمده که باهیچ لباسی نمی شودپنهان وقایمش کرد این چاقی عواقب ناگواری وبیماری های مختلفی را به همراه دارد.
جای افسوس است که ازتغذیه مناسب و خوراکیهای طبیعی وسالم غافل و بی خبراند.وقتی که درتخت بیمارستان درد می کشندپی به اشتباه تغذیه نامناسب خود می برند. به قول ناصرخسرو: توچوخودکنی اخترخویش را بد / مدار از فلک چشم نیک اختری را

در حالی که پیامبراکرم(ص)همه بهداشت ودرمان وپیشگیری رادریک جمله ارزشمندوآموزنده اعلام کرده است.پیامبر اکرم(ص)می فرمایند: معده خانه بیماریهااست وپرهیزبهترین دواهاست وبه بدن آنچه راکه احتیاج داردرابدهید. پس پیامبراکرم(ص)معده راخانه بیماریها و پرهیزرا رأس همه درمان هامعرفی میکنند وآنچه راکه به بدن لازم است داده شودتابیمارنشویم.
لکن متاسفانه ماعموماًازفرمایشات پیامبراکرم(ص)غفلت می ورزیم و همچنین بسیارقابل توجهی ازآیات قرآن کریم وروایات امامان معصوم(ع)به موضوع سلامتی وتغذیه مناسب پرداخته شده است. همچنین قرآن کریم کلام خداوندمتعال که برنامه سعادت بشر را بیان می کند برای تغذیه نیز راهکارهای ارزنده وجامع وکامل وجان بخشی دارد. تدبر و تأمل و تفکردرآیات مختلف بسیار راهگشا است: فلینظرالانسان الی طعامه(انسان به طعام اش باید نظر کند.) آیه 24سوره عبس .
قبل ازهرچیزباید به تأکیدی که خداوند متعال فرموده توجه کرد و فرآموش نکرد که کلام خدا عمومیت وکلیت دارد پس انسان باید در طعام وغذای روزمره اش فکرواندیشه کند.

امروزه بسیاری ازافراد نمیدانند چه بخورند فقط به صرف ارزانی دردسترس بودن وخوشمزگی غذا وپرکردن شکم ویا تابع هوس ویا بخاطر زیباکردن سفره بخاطر خوشمزگی اش مصرف می کننداین طریقه و روش تغذیه درست نیست. انسان بااین روش تغذیه بادست خودش بدن را مستعمره بیماری های کمرشکن ومرگبار می نماید.با این روش تغذیه نامناسب برای انسان نه روده سالمی ، نه معده سالمی ، نه استخوان محکمی ، نه اعصاب منطقی ونه قدرت وتوانایی ونه قلب سالمی ونه رمقی دربدن دارند به هرکس نگاه کنی بیمار،بدخوری درد رنج وعذاب است واین تغذیه نامناسب یک قاتل خاموش جان انسان راتهدید می کند، تمام اعضای بدن انسان قربانی تغذیه نامناسب واسترس شده است.


موقعی که انسان باتغذیه نامناسب وغذاهای مصنوعی بیمارمی شوند بعداز آن شب و روز دنبال دارو در تکاپو هستند که مرضی رادرمان کنند درصورتی که باید کوشید با تغذیه ی طبیعی مرضی بوجود نیایدکه دارویی احتیاج داشته باشد.درنتیجه این همه دوا و دارو واین همه درمان مگه حال کسی خوب می شود؟! وقتی که عوارض داروها ی شیمیایی را میخوانیم تنهامرگ درفهرست عارضه ها ذکر نشده است وبقیه دردهای ممکن از سردرد گرفته تا سرطان نوشته شده است این عوارض داروها اعضای دیگر بدن را مختل می کند. امروز باید ما درمصرف غذا معیار قرآنی را رعایت کنیم وباافزایش اطلاعات تغذیه ای خود غذای خود را آگاهانه وطبیعی انتخاب کنیم وبه صدای بدنمان گوش دهیم وباغذاهایی که باطبع ومزاج خود سازگار دارند را انتخاب ومصرف کنیم.


آنچه درزندگی روزمره خودشاهدهستیم دورشدن انسان ازدامن ودل طبیعت وگرفتارشدن درمنجلات تکنولوژی و زندگی ماشینی است درحالی که درگذشته نه چندان دورتغذیه انسان به زمین بوده وازدامن ودل طبیعت تغذیه می کرد.انسان آنچه راکه برروی زمین می کاشت میخورد وخالص طبیعی بود وهیچگونه ازرنگ افزودنی ها و آلاینده شیمیایی درآن وجود نداشته وباغلات،حبوبات ومیوه وسبزیجات طبیعی ورژیم غذایی پرفیبرگیاهی تغذیه می کرد و درصحت وسلامت بودند وعمرطولانی داشته اند و آنان در طول حیات از آب وهوا وغذای سالم و خوراکیهای طبیعی وسنتی استفاده می کردند درنتیجه بیماری در آنها کم ونادر فقط درافراد مسن نمایان میشد اما امروز شاهد هستیم سرطان این اختاپوس مرگ برجسم وجان نوزادان سایه افکنده است. امروزآن غذاهای طبیعی ورژیم پرفیبرگیاهی گذشته وغذاهای اجدادمان به غذاهای پرچرب حیوانی وخوراکیهای مصنوعی وساختگی تغییرشکل یافته وپرازآلاینده شیمیایی وموادافزودنی ها وموادقندی تبدیل وتغییریافته است.آیااین تغییرات وتغذیه نامتعادل ونامناسب انسان اصلی ترین عامل بیماریهای مرگبار وکمرشکن نیست؟

بسیاری ازافرادی که ازبیماریها دررنج وعذاب به سرمی برند که پایه واساس آن برتغذیه نامناسب و مصنوعی است.متأسفانه امروزه انسان با دست خود باتغذیه نامناسب بیماری را انتخاب وآن را جذب بدن خود میکنند، بیماری همچون سرطان نیزبا سبک زندگی وتغذیه مردم ارتباط مستقیم دارد وباشرایط زیستی و تغذیه نامناسب واردشدن بیماری را به بدن مهیا میکنند.در نتیجه میزان دریافت سموم ازغذا ومحیط دراثرتجمع مواد زائد باعث بیماریهای مختلف می شود.
همه ی این نشانه ها به شما زنگ خطر و هشدار میدهد که باید روش تغذیه تان را اصلاح کرده وسیستم زندگی و خلق وخوی خود تغیرات اساسی بوجود آورید وگرنه بیماری در کمین شماست ،بنابراین سلامتی بدن شما در گرو انتخاب غذای سالم وطبیعی است ونسخه ی سلامتی شما فقط بوسیله خودتان نوشته می شود زیرا خود شما هستید که تمام رازها و اسرارآشکار و پنهان در مورد خودتان را میدانید به قول بقراط غذایتان را دارو و دارویتان را غذا کنید. @ulkamizcom

پس چه خوب است بیاموزید چه غذایی برای شما لازم است اگر سالم وسرحال هستید غذایی بخورید که بیمار نشوید و محتاج دارو نگردید اگرهم بیمارهستید غذایی انتخاب کنید که داروی شما باشد. شنیده ایم ودیده ایم که بسیاری از افراد با مصرف کردن بی رویه گوشت وفرآورده های گوشتی وغذاهای مصنوعی به انواع بیماریها همچون گوارشی، دیابت، فشارخون، چربی خون وبیماریهای قلبی، عروقی وسرطانی مبتلا شده اند.

اما در حالی که شنیده ایم و دیده ایم عده زیادی از افراد با مصرف کردن سبزیجات ومیوه ها با خامگیاهخواری از انواع بیماریها حتی بیماریهای صعب العلاج درمان وشفا یافته اند وجواب های مثبت ومفید ومعجزه آسایی از تغذیه ی طبیعی و خامگیاهخواری گرفته اند بنابراین غذایی انتخاب کنید که برایتان هم غذا باشد وهم درمان.

اگر تمام امکانات مالی و رفاهی در اختیار داشته باشید ولی از نعمت سلامتی برخوردار نباشید هیچگونه آسایش وآرامش نخواهید داشت باور کنید سلامتی نعمت وگنج بزرگی است پس این گنج تان را با تغذیه طبیعی حفظ کنید. بنابراین با طبیعت آشتی کنید و نیازهای طبیعی خود را با غذاها و میوه ها و سبزیجات طبیعی تأمین کنید. به جای مکمل ها،نوشیدنی ها وخوراکیهای مصنوعی پرجاذبه، فریبنده و بی ارزش سعی کنید میوه ها و سبزیجات بخورید ومیوه ها را دریابید و با میوه ها بیمار نمی شوید و قدرت واعجازی که میوه ها دارد در هیچ دارو و مسکنی یافت نمی شود.

میوه ها منبع غنی فیبر و انواع ویتامین های مفید و مواد معدنی مورد نیاز بدن هستند که در هیچگونه از مکمل ها یافت نمی شود که مصرف میوه ها تأثیر زیادی بر سلامت بدن وجذب وهضم موادغذایی و سوخت وساز بدن دارد. آنتی اکسیدان موجود در میوه ها اثرات محافظتی در مقابل بیماریها واثرات شفابخش و درمانی دارند. در هریک از میوه ها و رنگ های مختلف آن خواص و مزایای متفاوتی نهفته است که خواص آنها منحصر به فرد هستند وبرای سیستم ایمنی بدن مفید و سود می رسانند و در رفع استرس ها کمک شایانی می کنند.

به همین دلیل گنجاندن میوه ها درسبدغذایی روزانه خانواده به عنوان 5 وعده اهمیت ویژه ای برای سلامتی بدن دارد. بنابراین عزم خود را جزم کنید قدم درمسیر رشد وتغذیه طبیعی و سالم به سراغ میوه ها وسبزیجات بروید تا سلامتی خود را بیمه کنید و زندگی زیبایتان را زیباتر وبا نشاط تر کنید. به قول دکترغیاث الدین جزایری (نویسنده کتاب اسرارخوراکیها) اگرسلامتی قابل خرید وفروش باشد محل فروش آن دکان های سبزی ومیوه فروشی است نه جای دیگر. والسلام @ulkamizcom


ارسال نظر به عنوان مهمان

0

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

 • مهمان - احمد یلمه

  با سلام و عرض ادب و ارادت خدمت نویسنده محترم و گرامی جناب آقای خوجه و همچنین مسئول محترم سایت الکامیز.
  اینجانب احمد یلمه کارشناس صنایع غذایی شبکه بهداشت آق قلا و همسر بنده کارشناس تغذیه بیمارستان آل جلیل مقاله آقای خوجه را مطالعه کردیم. مطالب بسیار ارزنده ای از نظر تغذیه ای توسط نویسنده بیان شده است و واقعاً جای تقدیر و تشکر دارد. در عصر کنونی که عصر پیشرفت در عرصه پزشکی است، بیماریهای غیر واگیردار همچون دیابت، کبد چرب، فشار خون و بیماریهای قلبی و عروقی نیز یکه تازی می کند. به راستی چرا اینگونه شده است؟ چرا در عصری که علم پزشکی این همه پیشرفت کرده ولی باز هم بیمارستان ها و کلینیک ها و مطب ها پر بیمار است؟ بخش عمده ای از این مشکل به خود افراد بر می گردد. در عصر حاضر، انسان به واسطه تکنولوژی راندمان کارها را زیاد کرده ولی از طرف دیگر تیشه به سلامتی خود می زند. سم پاشی های بی رویه مزارع و باغات جهت افزایش محصولات و همچنین آبیاری سبزیجات با فاضلابهایی که هم از نظر آلودگی شیمیایی و هم از نظر آلودگی میکروبی در حد خطرناک می باشند زندگی بشر را به مخاطره انداخته است. لذا بنا به نظر نویسنده محترم، انسان ناگزیر به بازگشت به طبیعت جهت رسیدن به سلامتی است. منظور از طبیعت، اصل هر چیز بدون دخالت و تصرف انسان است(محصولات ارگانیک). در حال حاضر محصولات تراریخته نیز به عنوان چالشی در مجالس بهداشتی و درمانی در کل دنیا در حال بحث است. به هر حال در زمان حاضر می بایست با توجه به گزینه های موجود بهترین انتخاب و سالم ترین انتخاب را کرد. مواد غذایی پر فیبر مانند انواع حبوبات، سبزیجات و میوه ها، نانهای سبوس دار و نانهای کامل که از آسیاب شده دانه گندم بدون حذف سبوس و جوانه آن بدست می آید می تواند انتخاب خوبی برای سلامتی باشد.
  من الله التوفیق

 • مهمان - احمد فرزانه

  سلام علیکم .

  با تشکر فراوان از استاد گرامی مقاله ای پر محتوا و نیاز مبرم جامعه در حال حاضر میباشد ..جزاک الله خیرا

 • مهمان - مرددردی صحنه

  سلام بر برادر دلسوزم محمد جان . مطالبت بسیار قشنگ و کاربردی است . متاسفانه عدم رعایت صحیح غذا خوردن موجبات بروز بیماریهای گوناگون در ما میشود . خوردن غذا شاید در نظر اول آسان‌ترین کار به نظر بیاید، اما همین کار ساده آدابی دارد که اگر رعایت نشود باعث بسیاری از بیماری‌ها و ناراحتی‌ها می‌شود که لذت غذا خوردن را از بین می‌برد و باعث می‌شود زندگی روزمره از روال عادی خارج شود. اگر بتوانیم روش‌های درست غذا خوردن را بیاموزیم و از آن مهم‌تر در عمل به‌کار ببریم می‌توانیم از بسیاری بیماری‌ها جلوگیری کنیم.

 • مهمان - مهمان

  با سلام وخدا قوت برای دوست خوبمان آقای خوجه که این قدر به فکر دوستان هستید و از آسیب های تغذیه نامناسب و درد های جامعه گوشزد می کنید خدا همیشه سلامتی را برای شما و دوستان خوبتان و خانواده عزیزتان ارزانی بداردو طول عمر با برکت و با عزت داشته باشید از طرف حاج غفار

 • مهمان - مهمان(کارشناس دامپزشکی)

  سلام ، آقای خوجه باید یاداور شوم که ما درصنعت مرغداری چیزی بنام هورمون رشد نداریم و جمله رشد کاذب که درمتن آورده اید صحیح نمی باشد.رشد سریع مرغهای صنعتی وابسته به نژاد و تغذیه آنها می باشد،برای درک این موضوع می توانید چند جوجه یک روزه صنعتی تهیه کرده وخودتان در خانه پرورش دهیدو میزان رشد و وزن گیری آنها رامشاهده کنید. ممنون

یادداشت

کارِ کارگر ، قربانی تکنولوژی کاراندو

اولکامیز- عظیم قرنجیک: تمدن بشری سامان یافته کار است . تاکنون هر فردی در جهان ، هویت خود را در رابطه با کارش تعریف کرده و این پندار ، که هر فردی خودش را "شهروندی سودمند " تلقی نماید ، در شخصیت ملی... ادامه مطلب ..
Zenan men

  اولکامیز- شعری زیبا در باره زنان ادامه مطلب ..
IMAGE به یاد مرحوم حاجی محمد کر

 اولکامیز- لطیف ایزدی : یک سال از وفات حاجی محمد کر گذشت . ظهرگاه یکشنبه سوم تیرماه 97 به همت خانواده بزرگوارش اولین سالگرد وی با حضور سبز اقوام و خویشان و یارانش برگزار میشود. ادامه مطلب ..
IMAGE پایان نوشتن !

اولکامیز- امان محمد خوجملی : فعال سیاسی و رسانه ای ترکمن صحرا :  گاهی اوقات اتفاقاتی پیش می آید که اختیار تصمیم نهایی آن دست خودِ آدم نیست انسان مجبور می شود اطاعت کند یا تبعات احتمالی مترتب بر... ادامه مطلب ..
به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

سلام وخسته نباشید سردارجان هرجا بازی کنی انشالله موفق باشید برای ما ایرانیها ومردم ترکمن صحرا افتخار...
دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.