b_150_100_16777215_00_images_photo_2018-02-17_20-17-22.jpgدردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی.

آتاسنینگ آدی خدر باغشی انه سنینگ آدی اوغل قربان پرویزی ترکمن لرینگ نخورلی طایفه‌سندن، برقیزه‌سی بار آدی انه قیز دردی خان خدرباغشی نگ یالنگیز اوغلی اکن. یاشلیق دوری مزارلیق اوبه‌سئنده مالدارچیلق و اکرانچلیق بیلن گچیار اول وقت مزارلیق اوبه ده مدرسه، مکتب بولمانی اوچین دردی سواد دن محروم قالیار!

دردی نینگ آتاسی خدرباغشی اوز دورنده جرگلان منطقه سینینگ خلیپا باغشی لرندن حسابا گلیار و خدرباغشی نگ خلیپاسی محمدقربان باغشی، آنگرسی ترکمنستانینگ قاری غالا اترابندن گلن، ایرانده باغلیق اوبه سئندا یاشاب 45 یاشئندا، دنیادن گچئب دئر. خدرباغشی و استادی محمدقربان باغشی نینگ یولی قپدل یول اَهنگلری بولئیب دئر.

دردی خانینگ ایلکنجی خلیپاسی شول دورینگ تانیمال باغشی سی یغنی اوز آتاسی خدرباغشی بولئیب دئر. گلجک کی استاد باغشی دادسیندن آیدیم آیتماغی و دوتار چالماغی اورگنیار. 15،16 یاشلریندا دردی هوس جنگ لیک بیلن آیدیم سازا اونس بریار.

آتاسی و محمدقربان باغشی اویلرنه گلیب آیدیم ساز ادنلرینده دردی، دورشنا قولاق بولئیب دینگ لارمش. آتاسی دوتاری دولا سویاب داشری گیدنده دردی چپه کی بولان سونگ آتاسی دوتاری چپ اله کوک لاپ قویاردی ! سونگرا بولسا شول باشدا آیدشئمز یالی 15،16 یاشلریندا آتاسی اونگا دردی جان، اوغلوم، ایندی سینینگ دوتار چالمالی و آیدیم آیتمالی واقتینگ بولیب‌دیر.

دردی باغشی باش، آلتی یئلنگ دوامنده دوتار چالماغی و آیدیم آیتماغی یاغشی آتاسندان اورنیئب دئر. آتاسی قرق یاشلرنده بیک فراغی نینگ

مختومقلی چکسینگ دردی دوگوندن                          عاصی بولئب شکایت اتمه بوگوندن

بو اولمک آیریلمق قالیپ دئر اونگدن                           پدر بیزه میراث قویمش بو دردی

آیدیش لاری یالی آمانتین تابشریب آرادن چقئب دئر دردی نی و اویاسی انه قیزی یتیم قویب دئر، شیله لیک بیلن دردی باغشی یگرم باش یاشلرنده آتاسی و خلیپاسنی الدن بریار. اجه سی اوغل قربان بیلنی برک قوشاب بیراوغلی و بیر قیزنگ اکلنجی هم آتا و هم انا بولیئب اوز بونینه آلیار. و انه سی بولارینگ تربیه‌سنه شیله بیر اونس بریار و جانندن و مالندن مایه قویار قیزیه قرداش اصلا یتیم دک لرینی دویمانی قالیارلار؛

آتام آرادان چقئن سونگ اوبه یاشولی لری مانگه دردی جان سن آتانگ کارینی دوام بِـر، خلق روحی تایدان پِـسه دوشمه سین خالقی قالقیندئر خلقه هزل بردئیب خواهش اددیلر. اجم سس لندی دردی جان، ایل حالا سه آتنگ سوی دئیب دیر لر. یاشولی لانگ دییاننی اِت و اولار‌ی قناعت لاندیر سوزنی یرده قویمه! من یاشولی لنگ خواهشی و اجمنگ بویروغی بوینچه آتامنگ کارینی دوام ادیم. المه دوتار آلیئب دُووریان اوترشقلرده و تویلارده آیدیم آیتماغه مشغول بولدم و آتامنگ کارینی دولی صورتده یوردنیم اوچین خلقنگ بیک بها سینه مناسب بولدئم! ایل خلقی اوترشقلرده و تویلارده خوش ادمانی باشردم. شونده من یگریم باش یاشلرمده باردم. و شو وقت بولسه من آلتمش باش (65) یاشلرمده، من هم آتامنگ یولی بولن قپدل یول اهنگ لرده آیدم آیدیارین و ایلنگ گوونینی اولاب اولاری روحی تایدان قالقین دیر یارین.

دردی باغشی سونگقی وقت لرده یگرم ئیل باری دمیر قازیق خراسان ولایتی نینگ مرکزی بولان بجنورد شهرینه گوچئب گلدی. دردی بهادری تخمیناً اوتز (30) یاشلرمده قام گرگان رادیوسندن بر توپار بزنگ اوبامز مزارلیقه گلئیب مندن دورت باش آیدیمی یازقاگچیر دیلر؟ شول آیدیم لر شولردن عبارت بولسه گرگ؟ 1ـ تورقای قوش لر 2ـ مختومقلی ایشانینگ سوزلرینه دوش گلسه 3ـ صاید همراه دستانندن قال ایندی 4ـ سودیگم .

دورت باش ئیل موندان اوزال بجنوردنگ تلویزیونندن برتوپار بزنگ اویمزه گلیب برناچه آیدمی گونی، خلق اوچین افیره بردیلر ! اول آیدم لر شولردن عبارت دی. شیردک بولارسن فراغی نگ سوزلرنه ، سودیگم بو آیدیم لر خلقنگ یورگندن توردی. جرگلان اوبه لریندن و باغلیق دن، مزارلیق دن، گرکزدن، بچه دره دن، حصارجه دن و باشقه ده برناچه اوبه لردن بجنورد تلویزیوننه جانگ ادیئب ینه برناچه آیدم یایلیما برمگنی خواهش ادیلر. تلویزیونگ جوغاب‌کارلری خلقنگ اسلگی بوینچه ایکی آیدمی ینه ده گوونی افیره بریب ملتنگ گوننی آوله دیلر.

من گلستان ولایت نگ کلاله شهرینده چاریارقلی بایندری مقدمنگ یول باشچی بولیئب ایشله یان قره دالی گوکلانگ آدینی گوتریان و ارشاد اداره سنینگ طرپندان قوریلان فستیواله قاتناشئب مناسب اورنلری قازانئپ بیک سیلاغ لر بیلن سیلندیم.

دردی خان باغشی نگ مشغله یغدایندن سوز آچر بولساق دورت عیالندن 11 چاغه سی بار! یدی سی اوغلن دوردی سی قیز ، اولردن باش اوغلی اویردم و دورت قیزی بولسه دورموشه چقئردیم. ینه حاضر اویرمه لی ایکی اوغلوم بار انشاءا... خدای عمر برسه اولری ده اویریب گوزلی باشلی ادرن.

دردی باغشی تازه دنیا گلن وقتی خدرباغشی نگ اوینه ترکمن صحرانگ بللی یاشولی سی و خانی اینچه‌لی دردی خان یانق گلیار و خدرباغشی نگ تازه دنیا گلن اوغلانینگ یوزینی سیپالاپ خدرباغشی دان تازه دنیا گلن اوغلی نینگ آدینی سورا یار و خدرباغشی دردی دیئب جوغاب بریار. دردی خان اونده بو چاغا منینگ آدیمی گوتارسین اونده بو چاغانگ آدی دردی خان بولسین دیئب دردی خان آدقویار.

دردی بهادری برصنغت (صونغات) آدم سی حکمنده ایل گونه سونگقی تابشرقی سی شیله دیر که :من  ایل گون دن دوغان و قرینداشلردن و دوست یارلردن تویس یورکدن راضی دئرن! و اولارینگ جان ساغلیقی و ایچری ماشغله‌لرنینگ آبادان چیلیق لارنی تویس یورکدن خدای تعالی دان اسله‌یارن و یاشلردن اسلگیم شودیر آیدیم سازه چین یورکدن قزق‌لانینگ آیدیم ساز آدمنگ روحی بایلقی دئر.

تیارلان: مهندس عبدالرحمن قزلجه

96/11/26


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

IMAGE سال نو انسان نو

اولکامیز- وحید دلیجه : سال نو ، انسان نو آرام آرام صدای پای بهار به گوش می رسد، خواب و خیال خزان برآشفته ، و بوی مشک عنبر و ریحان ، بیداری و حرکت، صدای نهر های روان ، جیک جیک پرندگان ، در دشت های... ادامه مطلب ..
IMAGE شعری از ستار سوقی در باره بهار

 اولکامیز- شعری زیبا  از ستار سوقی شاعر پر آوازه ترکمن صحرا  در باره بهار  را در پی می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE گمراه کنندگان طریق خدا

اولکامیز- کامبیز قجقی نژاد: و از مردمان کسانی هستند که دربارۀ الله، در وجود الله، یا در اسما و صفات وی مجادله بیهوده می کنند. ادامه مطلب ..
IMAGE « تأزه یئلئ »

اولکامیز- شعری از شاعر طنزپرداز ترکمن منصور طبری : ادامه مطلب ..
IMAGE چرا فساد در اقتصاد ما فراگیر شد؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : بعد از چهل سال از انقلاب فساد در سیستم اقتصادی و اداری ایران بقدری بدیهی و آشکار شده است که کسی را یارای تکذیب و انکار آن نیست. ادامه مطلب ..
IMAGE به بهانه 8 مارس

 اولکامیز- یادداشتی از آنا محمد بیات : بیش از 112سال است این روز به عناوین مختلف به نام روز مادر، زن در سطح بین المللی گرامی داشته میشود البته در بعضی کشورها مثلا در سوییس از سال 1917 تاکنون دوم ماه... ادامه مطلب ..
IMAGE حجاب درون

 اولکامیز- به قلم محمد سلاق: این روزها مقوله حجاب بعد از فساد های ساختاری در جامعه ایران یکی از داغ ترین بحثها در محافل عمومی وشبکه های مجازی میباشد، آیا حجاب مصونیت است یا محدودیت؟ ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دانشجوی مراوه تپه ای که جایزه نیم میلیون تومانی اش را به مدرسه بخشید

اولکامیز- سال گذشته مراوه تپه درکنکورخوش درخشید و 15 نفر قبولی به تربیت معلم داشت. با یکی از دانش آموزان ساعی و موفق گفتگویی انجام دادیم که در پی می آید: @ulkamizcom ادامه مطلب ..
IMAGE نظیره ای بر شعر زیبای نإمه سن

اولکامیز- روزهای مختومقلی ایّام مقدسی است، بسا قدر نهیم به این روز. بنده برای یکی از اشعار مختومقی عاریف، زمانی نظیره ای سروده بودم. ادامه مطلب ..
IMAGE مقاله تاریخی در باره خوجه نفس

اولکامیزز-  این بخش "مدخل" کتاب "اشعار سروده شده در اسارت"، از جانب د. خ. تنظیم گردیده است که علاوه بر تحقیقات دیگران، به عنوان حاشیه به این دوره از تاریخ تورکمن اختصاص داده شده است تاجهت درک بهتر... ادامه مطلب ..
IMAGE مراوه تپه را باید دید

 عبدالکریم قزل ، فعال فرهنگی : گردشگری منبع و منشاء درآمدهای هنگفت در عصر و ایام کنونی می باشد. امروزه جذب توریست و گردشگر یکی از عوامل مهم توسعه است. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر بدون روتوش

 اولکامیز- محمد سلاق : مادری که قصد داشت دختر چهارساله اش را بخاطر فقر به مبلغ پانصد هزار تومان بفروشد، ادامه مطلب ..
IMAGE مطالبات اهل‌سنت در آینه حقوق شهروندی

اولکامیز- سید علاءالدین حیدری : اهل‌سنت ایران شهروندان اصیل ایرانی هستند که به درازای تاریخ این مرز و بوم سابقه ایثار، همدلی و برادری با دیگر اقوام و مذاهب ایرانی را دارند. ادامه مطلب ..
IMAGE مذهب علیه مذهب

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی تحلیلگر سیاسی ترکمن : شهرت دراویش بعد ازدرگیریهای اخیر بیشترشده است. گاهی اوقات دشمن به دشمن بهتر از دوست خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE در شرایط بی اعتمادی

ولکامیز- امان محمد خوجملی : نزدیک به چهل سال از عمر انقلاب می گذرد. بعد از چهل سال که پشت سر خود را نگاه می کنیم مسائل زیادی تغییر کرده است. هم افراد تغییر کرده اند هم شخصیتها هم مواضع دولت و حکومت. ادامه مطلب ..
IMAGE فقر تابلو در جاده های گلستان

اولکامیز- امان محمد خوجملی: یکی از نشانه های توسعه و آبادانی هر کشور وجود جاده های آباد و استاندارد و حمل و نقل عمومی راحت و ارزان می باشد. این امر محقق نمی شود مگر با سرمایه گذاریهای گسترده و... ادامه مطلب ..
IMAGE نسخه سلامتی شما فقط به وسیله خودتان نوشته می شود

اولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی... ادامه مطلب ..
IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..

اخبار


14 اسفند 1396

آخرین نظرات

خب خبرنداشته شما گوشزد میکردید چرا نگفتید . حتما خبرهم داشتند اجازه ندارن بگن . اگه بگه خونه اش نمیر...
بازم خوبه خودتان میگید جوابی داده نشد !!!پس دنبال چی هستید . این زبان مادری که میگید کی درس بده حتی ...
باسلام خدمت شما نویسنده خوش ذوق و تهیه کننده اخبار مرتبط با شهرستان مراوه تپه ، در خصوص گردآوری ، ت...
سلام حتما خیر وبرکتی در کاراست زیاد اصرار نکنیم
ممنون از همه دوستانی که به فکر پایداری زبان و فرهنگ ترکمنی هستن.
لطفا اکه می تونید وبلاگ تورکمن دیل...
با سلام وخدا قوت برای دوست خوبمان آقای خوجه که این قدر به فکر دوستان هستید و از آسیب های تغذیه نامنا...
با سلام خدمت خوانندگان محترم..
البته قبل از اظهار نظر باید بگم که این خزعبلات شما حتی ارزش خواندن ر...
آقای احمدی نژاد مگه موقع ریاست جمهوری شما رئیس قوا کی بودند همینا بودند حالا که نزدیکانت به یه جرمی ...
سلام، از شنیدن این خبر بسیار نتأثّر شدم. تابستان دو سال قبل در تورکیّه نزدش بودم و امسال نیز امید دی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.