b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-11-18_00-58-14.jpg اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه درمان روان آدمیت نیز اثرگذار میباشد۰ خداوندتبارک وتعالی ازاینرو بود: آدم وحواء رابه صورت جفت آفرید۰  چون برای انسان همزیستی و  کنارهم بودن یادداد۰ رفته رفته  انسان را روی زمین پراکنده ومتراکم گرداند۰ روزی بندگان خودرا ودیگر جانوران ؛ گیاهان ؛ پرندگان ؛ خزندگان وجوندگان وغیرذالک را ازهمین خاک پاک تأمین نموده  به خاک برکات فراوان و بطورپایدار عطاء فرموده است ۰

بویژه برای بندگان خودمبتنی بر اینکه ازنظر معیشت و بجهت گذران روزمره درغرقاب تنگناها مغروق نگردند ؛ چهارعنصراصلی : ( خاک ؛ هوا ؛ آب وآتش) آفرید۰ این عناصرمفید را برای مخلوقات  خود بطورارزان بخشید۰ باتوجه براینکه نوع زندگی انسان اجتماعی است؛ اما انسان درابتدا به صورت تک و تنها ازمادرمتولدمیشود۰ حتی دوقلوهاوچندقلوهاهم به نوبت بطور فرادی ( فرادا ) متولد می شوند۰ هرچندازنظر زمانی تولد دوقلوها یکی بعدازدیگری انجام می پذیرد لذا مکث کوتاهی بین آنها رخ میدهد؛ تابه دنیاپاگذارند۰ 

باوجوداین  تنهابه دنیا آمده است۰  اماوقتی که چشم به دنیای فانی می گشایند ؛ پا به عرصه ی زندگانی می گذارند؛  کم کم به جمع مردم می پیوندند۰ چون نمی توانندتنهاباشند۰درزندگی همه ی آدم ها به نوعی نسبت بهم وابستگی ودلبستگی خاص دارند۰ قادرنیستند: به کنجی بنشینندو تنهاباشند۰ازطرفی هم مثلی بین مردم گفت وشنودمی شود ؛ ماننداین مثل ترکمنی( یکه لک خدایایخشی )۰ یعنی«تنهایی  فقط برای خداخوب است وبس۰» مخصوصٱ فلسفه ی آفرینش انسان ها  طوری است: باید نوع زندگی آن  ها اجتماعی باشد۰ درغیراین صورت تکامل ایجادنمی گردد۰ اینهمه پیشرفتهای دانش وبینش ؛علم تکنولوژی ترقی ؛ علم صنعت ؛ کماکان انواع اختراعات سودآور منبعث از نوع بکروغیره  و دیگرآموزه ها نتیجه ی باهم زیستن واتحاد بین آنان میتواندباشد۰

زندگی اجتماعی یعنی به این معنا است: دانستنی های خود را احیاء نمودن ؛ همانا یافته ها و بافته های خودرا نسبت بهم قسمت کردن است۰ پس چرا ازتجربیات همدیگرمستفادنشوند۰ پس چرا انسان  نسبت بهم کمک رسان وخیراندیش هم نباشند ؟ درهرعصری کسی به تنهایی به نان ونوایی نرسیده است۰ روی این اصل هرکجاکه جمعیت بیشتری داشته باشد ؛ به فضل خدا ؛ آنجابرکت هم زیادتراست ۰ قدرمسلم برکت شهرهای بزرگ نسبت به شهرهای کوچک بیشتراست۰ چون جمعیت بیشتری دورهم جمع هستند۰ بنابراین اصلٱ بدون مقدمه و مفاضا مجازنخواهیم بودفقط درفکرخودباشیم۰

بنابه قول  علمای اسلامی ازحدیث گوناگون گرفته متفق القول هستند: بعضی از مردم  بخل و کینه درباطن دارند ؛ برای انسان دارابودن  اینگونه خصلت ناروا شیوه ی درستی نیست ؛ حتی کینه ورزیدن را نسبت به همنوعان خود نوعی از گناهان میدانند؛ آنرا سبب جدایی ازهمدیگر می شمارند۰فاصله گرفتن انسان هاازهمدیگربهرشکل ودلیل قطعٱ جایزنیست ۰ یعنی اینگونه ایجادفاصله ی نادرست بین مردم مستدام پیدکرده ؛  ادامه دارباشد اصلٱ ترقی وتعالی کنسل شده رکود ایجاد میگردد ومسبب عقب افتادگی ومضافٱ امکان قفل بعضی از پیشرفتها وترقیات هم میشود۰

آنچه را تجربه  درستی آنرا به اثبات رسانده است: از اینقرارمیتوان عنوان نمود:: همسایه باهمسایه ها : روستاهابه شهرستان ؛  شهرستان هابه استان ؛ استان ها به کشور ؛ همینطورکشور هابه دیگر ملل ؛ مخصوصٱ کشورهای جهان اسلام مثل زنجیرکلفت حلقه های بهم بافته می ماندکه باهم در ارتباط باشند۰ خدای ناخواسته اگر نا بهنگام این حلقه ها از همدیگر بریده یا کنده شوند ؛ دیگر زنجیری وجودنخواهد داشت ؛ که اتحادبرقرار گردد۰

پس یادمان باشد: نوعدوستی وبه فکرهم بودن ؛ باهم تعاونی رفتارکردن رافراموش نکنیم۰ چنانچه دراین باره درقرآن مجیدآیه آمده است:  بدون رعایت اعراب ( امرهم شوری بینهم تعاونوا علی البروالتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان )۰نقل است: عارفی حدود ۹۰ سال درمسجدنمازجماعت می خواند۰ بیشتروقتها هم درحالت اعتکاف بسرمی برد۰ دایم الله الله می گفت۰ وقتی که این عارف به دیگرسرای رحل اقامت کشید؛ یکی ازآشنایان او ازاعمال آن باخبربود۰

درخواب همان عارف را می بیند: ازاومی پرسد: چه به سرت آمده است؟ یقینٱ شمارا به پاس جبران عبادات خود نسبت به خداداشته اید راست به بهشت برده اند۰ اودرجواب میگوید: نخیر؛ برعکس ۰اتفاقٱ نمونه ی مناظرسرای دوزخ رابه رؤیت من رسانده اند۰علتش این بوده است: چون درطول ۹۰ سال طاعات وعبادات فقط درفکرخودبودم ؛ از خیراندیشی برای دیگران؛  غافل بوده ام ۰

نویسنده : خوجه دردی قجقی


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..
IMAGE انسان دوستی مولانا - قسمت دوم

اولکامیز- عبدالغفار علاقی : انسان کامل در هر زمانی به دنبال این است که به دیگران کمک کند و معرفت آنها را بالا ببرد. او با اخلاق حسنه خود زندگی می کند، لذا چهره زیبایی از خود به نمایش می گذارد، همه... ادامه مطلب ..
IMAGE اصلاح طلبان واقعی مقابل خواسته های مردم نمی ایستند

به نقل از سایت جلالی زاده : حدود ۹ ماه بعد از انتخابات اردیبهشت که با حضور گسترده مردم همراه شد و مردم نام حسن روحانی را تکرار کردند حالا عرصه سیاسی کشور با شرایطی جدید همراه شده است. ادامه مطلب ..
IMAGE حقیقت ایمان دینی

 پرستش هوای نفس هم بُت‌پرستی است و با این حساب، اگر من شیفتۀ عقاید خود شوم و آن‌ها را بپرستم، این هم نوعی بُت‌پرستی است. امّا کسی که حق‌پرست است، بُت‌پرست نیست و چون حق‌پرست است، شیفتۀ هوای... ادامه مطلب ..
IMAGE چگونه می توان تقصیر دولت ها از حکومتها را جدا کرد؟

امان محمد خوجملی: استیت یا دولت در نظامهای غربی بیشتر شامل نظام می شود. یعنی مجموعه ی قوای مجریه و مقننه و قضائیه و سایر نهادهای تحت اختیار. اما گاورمنت یا حکومت شامل قوه ی مجریه می شود. ادامه مطلب ..
IMAGE نسل نو و تفکرنو

اولکامیز- یحیی یاری : نوع پذیرش تغییر و تحولات اجتماعی عامل اختلاف دودیدگاه و تفکرات نسل جدید(نو)بانسل گذشته(قدیم) می باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE نکاتی در باره شعر و اندیشه بای محمد قلیچی

اولکامیز- هر دو متولد بهاریم . سوم اردیبهشت سال جلالی چشم به جهان زیبا و پر رمز و راز گشودیم با این تفاوت که او بقول ترکمنها  یک " مؤچه " از من بزرگتر است. ادامه مطلب ..
ببار ای برف

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- و سرانجام برف بارید و امسال بیش از هر سال قدر برف را می دانیم و باید بدانیم. چرا که کابوس خشک سالی بیش از هر زمان دیگری سایه انداخته است. بیش از هر سال دیگر آلودگی هوا را... ادامه مطلب ..
آقای صدیقی! نماز جمعه هم فرصت است

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- واکنش سریع و صریح رییس جمهور روحانی به سخنان حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران ناخرسندی امام جمعه موقت را در پی داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE سوختن در آب، غرق شدن در آتش

اولکامیز- سوختن در آب،غرق شدن در آتش بی رحم ترین پارادوکس دنیاست. خدایا دلم از دريايى گرفت كه زورش به آتش نرسيد.هر چه بسوزد آبش می زنند ، وای به روزی که آب بسوزد! @ulkamizcomمعجزه حضرت ابراهیم خلیل (ع)... ادامه مطلب ..
IMAGE شعر گونگل و ترجمه فارسی آن

اولکامیز- مهندس محمد طواق خوش کام  شاعر و ادیب  گنبدی یکی از بهترین مترجمان حال حاضر اشعار مختومقلی فراغی در ترکمن صحراست. ترجمه منظوم  شعر پر محتوای گونگول به زبان فارسی گویای این مدعاست .  ادامه مطلب ..
IMAGE نماز جمعه و تریبونی برای وحدت آفرینی

ایرنا- محمدستاری : به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه شانزدهم دیماه 1396 در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین... ادامه مطلب ..
ریشه اعتراضات را در داخل کشور و عملکرد خودتان جست و جو کنید

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - بعد از حدود یک هفته، ناآرامی ها در کشور پایان گرفت اما ناآرامی های کلامی در برخی تریبون های نماز جمعه همچنان ادامه دارد.در ایامی که خیابان های حدود 80 شهر ایران درگیر... ادامه مطلب ..
IMAGE آنها که بذر نومیدی کاشتند پاسخ دهند

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- برخی می گویند در این دو سه روز که فضا ملتهب شده چرا روحانی سکوت کرده و سخنی نمی گوید؟کسانی البته دوست داشتند او کلامی را بر زبان آورد تا آماج شعارهای خیابانی قرار گیرد و... ادامه مطلب ..
IMAGE گونده لیک

اولکامیز- دکتر ارازمحمد سارلی : ۶نجی دی آیی ۱۳۹۶ گچن گون قزلجه آق امام دا، استاد اراز بردینگ چادرینا باردیم. همه تانیش یوزلری گورودم. قزلجه لرینگ دأبينده، چادر اوچی بیلن ییقلیار. بأشی یدی سی... ادامه مطلب ..
IMAGE ایران امن یا ناامن ؟

اولکامیز-  یادداشتی از محمد سلاق : به نظر می رسد اقتصاد به شدت بیمار و درمانده و بدون درمانگر ایران این روزها بد جور سرد و بیرحمانه نفس هایمان را به شمارش انداخته ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ پویا و ایستا از زاویه دیگر

اولکامیز- امان محمد خوجملی: مهمترین بخش فرهنگ ما ترکمنها دین و مذهب می باشد که در تار و پود جامعه ما رسوخ دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE ترکمن صحرای ایستا یا پویا ؟!

اولکامیز- محمد جان آخوند بهلکه :  وبسایت اساس نیوز ، فایل های ویدیویی از یک میزگرد علمی - دینی، نشر کرده است. در این میزگرد چند روحانی ترکمن و چند استاد دانشگاه، تحت عنوان: (( بررسی مسایل جهان... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

به نظر من فارس و ترکمن فرق نداره
یکی باشه خدمت کنه
آقای ایزدی، واقعا خودتان به این اعتقاد دارید که یک فرماندار ترکمن برای گنبد انتصاب کنند حتی از میان...
باسلام برهمگی نویسندگان ودلسوزان ادبیات ترکمن ، آقای دیه جی خداقوت ،ازخداعمربابرکت وطولانی برشما خوا...
حیفم آمد قسمتی از مصاحبه آقای اغاجری را به آقای خوجملی نشان ندهم.
واقعیت این است جمع بندی ۲۰ ساله ج...
با عرض سلام به خدمت جناب کریم پقه.
من در این یادداشت از کسی اسم نبردم تا آبروی کسی نرود. اگر در مقا...
هرصنف وگروهی اگر خودش را نقد نکند وناخالصی راازخود نراندوخودش راپالایش نکندمحکوم به شکست است ، مخصوص...
مدیر محترم سیایت وزین اولکامیر.
قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن...
سالها بایدبکوشیم تا مردم را بیدارکنیم تا ازفریب ودروغ ودعا نویسها و . . . دورشوند البته با وجودتبلی...
سلام. شما فکر کنم از حامیان قورلیزاده باشید. چون دیدگاه شما جانب داری و از روی تعصب است. لطفا بی طرف...
با سلام سردار با قدرت بازی میکند چون صددرصد میدانم به پرتغال واسپانیا گل خواهند زد وقتی به این دو تی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.