b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-10-03_09-56-23.jpg اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات ترکمنی  در هفنه نامه صحرا نقدی عالمانه به زبان ترکمنی بر این کتاب نوشتند که در پی می آید : 


« گناه آینه » عبدالملک خرمالی- نئنگ ایکینجی اثری، بو اثر پارس دیلینده 1395- نجی یئلدا « تهران- نشر پرستوی سپید » نشیریاتی طاراپئندان بیر موٌنگ تیراژدا چاپ ادیلدی. بو اثره سؤز باشی یازان دوُغانئمئز دکتر علیرضا بهرهی طاراپئندان « مجموعه شعر پریسکه » دیییپ آدلاندئرلان بو کیتاپ 72صاخئپا. اونگا 66 سانی پریسکه گیریزیلیپدیر.1 -
دکتر بهرهی:
« عبدالملک خرمالی از جمله آن دسته شاعرانی است که پس از سالها تجربه سر ایش شعر نو به ویژه کوتاه سرایی به شعر پریسکه روی آورد... شعر پریسکه شعر امروز است و شعر امروز را باید در کارنامۀ شاعران امروز جستجو کرد.» دیییأر. دوُغوردا نام « شعر فارسی» اوزاق دؤوروٌنگ دوُوامئندا کؤپ اؤز گِریش لری باشئندان گچیرن. پریسکه شوُل شعر نیمایی، شعر نو، یا شعر سپیدینگ ... دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق. توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق.
توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری تانئش عبدالملک گوٌلر یوٌزلی، یومرئ یومشاق، آصئللئ همده آغراس ییگیت.

اوُنونگ باشئندا نأمه خاراسات لار غوُپیانئنی غوُشغئ سطیرلریندن آنگایماسانگ، یوٌز کشبیندن گؤروٌپ بیلجک گوٌمانئنگ یوُق. اوُل میراث اوُجاغئ نئنگ ایشجنگ آغضاسئ، کؤپ گزک ماضمونا بای غئسغاجا سطیرلری اگیندِش لرینه اوُقاپ برِن. بیز اوُل سطیرلری اوٌنس بریپ دینگلأردیک یؤنه یوُقاردا آغزاپ گچن سبأپ لریمه گؤرأ، اونگا آد تاپمازدئق توُسلاما دییردیک، تاسلاما دییردیک هایکو، مینی مال و ... غاراض اوُنئ غوُشغئ دییر دِن اؤرأن غئسغا گؤرردیک. یوُغسام عبدالملک خورمالئنی دینگله یأن لر، بیر توُپار کلاسیکی شاهئرلارمئزئنگ همده دؤووٌردش توٌرکمن شاهئرلارئ نئنگ اوزئنلی – غئسغالی پواِمالارئنی دینگلأپ یؤرِن آداملاردئ.

« پریسکه » شوُلارئنگ دا غولاق لارئنا ساز گلمِزدی، اوُﻻرئ غانا خاتلاندئر مازدی. « پریسکه» لرینگ سطیرلرینده آغدئغلئق ادیأن زات دینگه مانئ- ماضمونا بایلئغئدئ. اوُل هم شاهئر ابراهیم بدخشانئنگ آیدئشئ یالی: « غوُشغی سطیرلرینی تلیم گزِک اوُقاماسانگ سؤزلری یکأن – یکأن گؤزوٌنگ بیلن ائزارلاپ مانئسئنی آنگئنگا سینگدیریپ بیلمه سنگ دوٌشوٌنمه سی قین دوٌشردی بیز هم حأضیر اوُنگا اندیک اتمه دیک یوُغسام توٌرکمن لر چاغالئقدان هوٌودیلنن یاغنئ دؤرتجه سطیرده غوتارنئقلئ مانئ آنگلادیان ساداجا روباغئ لار بیلن غولاق لارمئز غانان. بلکی شوزات لار اوٌچین دیر دوُستومئز عبدالملک خورمالئ پارس دیلینده اثر دؤره دِنینی غوُوئ گؤردی اوُل اؤنگم « مداد خاکستری » دیین غوُشغئ دپدرینی پارس دیلینده چاپا بریپدی منینگ پیکریم بوُیونچا مسِله غوُشغئ نئنگ دیلینده یادا اوُنونگ غئسغا- اوٌزئن لئغئندا دألده غوُشغی دا شئغرئیت هم تأزه لیک بوُلمالئ، دؤوروٌمیزینگ اینگ رودروایئس مسِله لرینی شاهئرانا اوُرتا آتئپ بیلمِلی، آداملاردا گؤزللیگه سؤیگی گؤدِکلیگه ییگرنچ دؤره دیپ بیلملی، شئغئر آداملاری اینگ بییک ادامکأرچیلیکلی آخلاق بیلن تربیه له ملی، اوُقئجی لارئنگ یوٌرگینده ییتمجک ائز غالدئرئپ بیلمِلی، اساسی زات هم غوُشغئ اؤزوٌنینگ اؤزه نینی اؤز دؤوروٌنینگ ایچیندِن سوسوپ آلمالی.
مئثال اوٌچین: بیر واغتلار « لباب » یاقاسئنداقی اوُبالاردا اِت غئتچئلئغی بوُلوپدئر شوُندا کأ بیر خارام نبسی نینگ غولئ بوُلان آداملار، نه گؤزِل توٌرکمن بدولرینگ داماغئنی چالئپ گیزلین اِت ساتماغا دوریارلار، آشاقداقی غئسغاجا غوشغی بو جئنایاتچئلئغا غارشی بادلی سسلِنمه دألمی ایِسِم.
ایکاتیوُق،
ایکاتیوُق،
سن گؤزله یانگ ایکاتی!
بوٌتین لباپ یاقاسئندا!
من موٌنمأ گه یکاتیوُق!
واخ ایکا تیوُق
ایکا تیوُق
سؤز غوشغئ نئنگ دینگه اوزئن یاغئسغا لئغئندا دأل، بیزینگ توٌرکمن دؤووٌردِش شاهئرلارمئزدا، یوُقارداقی یالی غئسغا غوُشغولاردا بوُلوپدئر، « ایلکینجی غارلاواچ » « سؤیگی رومانی »، « غومدان تاپئلان یوٌرک » یالی هر هایسئسی اولئ گؤوروٌ ملی کیتاپ بوُلان اثرلرده بوُلوپدئر. گلینگ ایندی شاهئر عبدالملک خورمالئ نئنگ اؤزوٌنه سؤز بره لینگ اؤرأن آسودا یاتئر. دنگیزینگ اؤزوٌنی گؤتده ریپ کنارا اوریان توُلقونئنی، تلیم گزِک گؤرِن شاهئر اوُنی آغزئندان آق کؤپوٌک ساچیان مجنونا منگزدیأر، اوُنی کؤشِشدیریپ بیلجک زات هم دینگه بییک سؤیگی دیر دیییأر.
سؤیگی بارادا یازمادئق شاهئر یوُق بولسا گرگ، اوُل سؤیمه سه شاهئر بوُلوپ بیلمزدی یؤنه اوُنونگ دنگیزی کؤششدیریپ بیلیأن عاجایئپ گوٌیجوٌنی 9 سانی سؤز بیلن تأزه چه آیدئپ بیلمِک آنگسات دأل، اوُل شاهئردان اؤزوٌچه ذهین طالاپ ادیأر.
ای تبر به دست اوُ ... هوُ و
به خانه ات برگرد گِرشی آی پالتالی دوُست
جنگل نیرأ باریانگ هایداپ
آرایش نمی خواهد اؤوروٌل ائزئنگا
« توُقایئنگ آغاجی »
کِلنیأن دألدیر.
شاهئرئنگ طبیغی گؤزللیک لره: آغاجا، جنگّله ، گؤکلیگه سره دیشی باشغاچا اوُل گؤگِریپ اوُتوران آغاچ لارئنگ کسیلمه گینه اوٌزوٌل – کسیل غارشئ دوریار، شاهئر طبیغاتئ غوُراماق اؤزوٌمیزینگ همده گلجِکگی ائنسان نسیل نینگ ائقبالئنی غوُراماق دئر دیییپ دوٌشوٌنیار.
خداوند گندم را خوشه ای آفرید تانگری
و انگور را خوشه ای بو غدایی
و این بشر وٌزوٌمی
بُمب را خوشالی یاراتدی
« بشر »
بوُمبانی

عبدالملک خورمالی الهنچ اورشونگ آجی شارپئغئنی دادان شاهئر، اول ائنسانئنگ یاشایئشئ اوٌچین اینگ کرِکلی اؤنوٌم لِز بولان: بوغدایی، اوٌزوٌمی الله نئنگ خوُشالی ادیپ یارادئشئنا، « بشر » ولین اؤزوٌنینگ اینگ گرِک دأل زادئنی یاغنی بُمبانی خوُشالئ یارادئشئنا شاهئرانا اوٌنس بریأر.
ای نسیم مئلایئم جا اؤووٌسیأن
شمال
درنگ کن ساقلان
مرا ببر به ان سویی منی
که شقایق ها نمی میرند گوٌلألک لرینگ
اؤلمه یأن
یرینه آلئپ گیت
شاهئر یرشارئنا آبانئپ دوران خوُووپلی اوروشدان، ائنسان چاغالاری نئنگ دپه سیندن چاغبا یالی یاغئپ دوران غورشون گوٌلـله لردن آداملارئنگ عایال – اوُغلان- اوشاق بوُلوپ دوُغدوق دپه لرینی تاشلاپ تازئغئپ یؤرشوٌندِن یاداپدئر. اوُل یر یوٌزونه آسودالئق کوٌیسه یأر، شمالا منی – ده گوٌلالِک لرینگ اؤلمه یأن یرینه آلئپ گیت دیییپ یالبار یار.
ساعت دقیقه را تا 60 می شمارد 60 گزِک اوریار
قلب من تا 70 منینگ یوٌره گیم
من از زمان جلوترم 70 گزِک
من دؤووٌردن اؤنگ باریارئن
دوُغور دانام دؤوروٌمیزینگ بارئشی یئندام، مئثال اوٌچین بیزینگ یاش دؤوروٌمیزده کیتاپ ایلکی – هأ، آز تاپئلاردئ، تاپایانگدا –دا، اوُنئ سانگا بأش- اوٌچ گوٌن آماناتلایئن برردی لر، گل اوُنسوُنگ سن اوُنئ واغتئندا غوُوشورجاق بوُلسانگ هر بیر کیتابی خاصام اولی گؤوروٌملی کیتاپلاری یاسسئغا غئشارئپ چای باشئندا اوٌرچ ادیپ اوُقاماسانگ، کیتابی دیین واغتئنگ ائزئنا غایتارئپ بوُلمازدی، ایندی ولین هزیل آداملارئنگ کیتاپخاناسئ یانئندا، یؤنه بو دؤوروٌنگ یاش لارئنا هر زادی غئسغاجا گؤزلأپ چئقماق هزیل شونگا- دا یتیشیپ بیلسه لر خان بوُلدوق لاری، ایندی سن خابار لاری اشیتجک، اسپوُرت سرتِجک یا-دا پئلان کیتابی تاپجاق دییپ باش آلئپ، بیر یانا گیتجِک گوٌمانئنگ یوُق بار زاد سنینگ یانئنگدا، شوُنونگ اوٌچین شاهئرلارمئزدا ایندی اوزاق یازجاق بوُلوپ کؤسه نیپ اوُتورمالئ دأل میکأ دیییأن اوُلار هم شوُل دؤوره باپ « آز ساغات بوُلسون اوز بوُلسون» دیییأیملی. عبدالملک خورمالئ بلکی بو مسلأنی بیزدن چالتئراق آنگئپ « پریسکأ » گچن دیر.


شو یرده من ینه ده بیر مسِله لأنی آغزاپ گچسِم آرئتقماچلئق اتمِزمیکأ دیییأن اوُل هم یازئجئ شاهئرلارمئز بیلن اوُقئجی لارئنگ آراسئندا بوُلمالی ایچگین آراغتناشئق ، شو مسِله خاصام ایران توٌرکمن لری نینگ آراسئندا هنیزه بو گوٌنه چنلی قادالاشمادئق. بو ایکی توُپار بیری بیریندن اوٌزنگه یاشایارلار. البتده مونونگ دوٌرلی سبأپلری بوُلوپ بیلر اوُنی آچئقلاماغا آیری بیر پورصات گرک، یونه شاهئرلارمئزئنگ اینگ سوُنگقی جا غوُشغوسئنی دینگله مِک اوٌچین هاچان دا بیر ادبی اوُتورشئقلی گچیریلجک توٌرکمن توُیونا غاراشماق یترلیک دأل. اوُنسوُنگام بیر اوُقئجی لار آنگسادئنا سرِتملی دأل شاهئرلارمئزئنگ حاصام آق غوشغودا یازیان چپر یاشلارمئزئنگ غوُشغی لارئنی، گرِک بوُلسا غایتالاپ- غایتا لاپ دینگله مِلی هم اوُقامالی، شیدیپ اوُﻻرئنگ ایچکی دوٌنیأ سینه آرالاشمالی. شاهئرلارمئز بیلن ائسنئشئقلی یاشاجاق بوُلساق، بیر بیریمیز بیلن یئغی- یئغی دان دوشوشئپ دورماغا اوُغور آغتارمالی بیری بیریمیزی دینگله مأنی اؤورنِملی. هر خالدا بیز عبدالملک خورمالئ نئنگ سؤزلِری غوُشغی دأل دیییپ بیلسِک ده، اوُندا سؤیگی یوُق دیییپ بیلمه ریس.
ایل دردینه باغرئ باداشمادئق شاهئر، یکجه سطیرده دؤرتمأگه میلت ادیپ بیلمز.سؤزوٌمینگ سوُنگوندا شاهئر دوُستومئزا بوک جان ساغلئق آرزوو ادیپ تأزه کیتابی بیلن اوُنی غویلایارئن غالامئ ییتی بوُلسون.
قربان صحت بدخشان
20 /4/96


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده گردشگری آق قلا و ذکر سه نکته

اولکامیز- ساعت ۱۱ ساعت به وقت رسمی به همراه خانواده با شور و شوق زیادی به تماشای دهکده گردشگری آق قلا رفتم ولی در کمال تعجب دیدم که درها بسته بود و چراغها خاموش‌. دهکده گویی در خوابی عمیق به سر... ادامه مطلب ..
IMAGE دکتر سارلی : رادیو گرگان به ترکمنها خدمت کرد

اولکامیز-  سخنان دکتر اراز محمد سارلی در مراسم نکوداشت موسی جرجانی را در ذیل میخوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE احسان مکتبی: قدر درختان مثمر فرهنگ را بدانیم

 اولکامیز- احسان مکتبی مدیر کل امور سیاسی - انتخاباتی استانداری گلستان یکی از سخنرانان اصلی مراسم بزرگداشت موسی جرجانی در آق قلا بود. ادامه مطلب ..
IMAGE سخنان استاد هوشنگ جاوید در آق قلا

اولکامیز-  سخنرانی استاد هوشنگ جاوید بنیانگذار موسیقی نواحی کشور در مراسم بزرگداشت موسی جرجانی مورد توجه حاضرین قرار گرفت. مهمترین بخش سخنان این صاحبنظر و استاد موسیقی مقامی کشور را به روایت... ادامه مطلب ..

اخبار


16 فروردين 1397

آخرین نظرات

دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...
باسلام
ضمن تبریک سالروزولادت شاعرواندیشمندبزرگ مشرق زمین مختومقلی فراغی بحضورتمامی دوستداران و ارا...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.