b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-10-03_09-56-23.jpg اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات ترکمنی  در هفنه نامه صحرا نقدی عالمانه به زبان ترکمنی بر این کتاب نوشتند که در پی می آید : 


« گناه آینه » عبدالملک خرمالی- نئنگ ایکینجی اثری، بو اثر پارس دیلینده 1395- نجی یئلدا « تهران- نشر پرستوی سپید » نشیریاتی طاراپئندان بیر موٌنگ تیراژدا چاپ ادیلدی. بو اثره سؤز باشی یازان دوُغانئمئز دکتر علیرضا بهرهی طاراپئندان « مجموعه شعر پریسکه » دیییپ آدلاندئرلان بو کیتاپ 72صاخئپا. اونگا 66 سانی پریسکه گیریزیلیپدیر.1 -
دکتر بهرهی:
« عبدالملک خرمالی از جمله آن دسته شاعرانی است که پس از سالها تجربه سر ایش شعر نو به ویژه کوتاه سرایی به شعر پریسکه روی آورد... شعر پریسکه شعر امروز است و شعر امروز را باید در کارنامۀ شاعران امروز جستجو کرد.» دیییأر. دوُغوردا نام « شعر فارسی» اوزاق دؤوروٌنگ دوُوامئندا کؤپ اؤز گِریش لری باشئندان گچیرن. پریسکه شوُل شعر نیمایی، شعر نو، یا شعر سپیدینگ ... دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق. توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق.
توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری تانئش عبدالملک گوٌلر یوٌزلی، یومرئ یومشاق، آصئللئ همده آغراس ییگیت.

اوُنونگ باشئندا نأمه خاراسات لار غوُپیانئنی غوُشغئ سطیرلریندن آنگایماسانگ، یوٌز کشبیندن گؤروٌپ بیلجک گوٌمانئنگ یوُق. اوُل میراث اوُجاغئ نئنگ ایشجنگ آغضاسئ، کؤپ گزک ماضمونا بای غئسغاجا سطیرلری اگیندِش لرینه اوُقاپ برِن. بیز اوُل سطیرلری اوٌنس بریپ دینگلأردیک یؤنه یوُقاردا آغزاپ گچن سبأپ لریمه گؤرأ، اونگا آد تاپمازدئق توُسلاما دییردیک، تاسلاما دییردیک هایکو، مینی مال و ... غاراض اوُنئ غوُشغئ دییر دِن اؤرأن غئسغا گؤرردیک. یوُغسام عبدالملک خورمالئنی دینگله یأن لر، بیر توُپار کلاسیکی شاهئرلارمئزئنگ همده دؤووٌردش توٌرکمن شاهئرلارئ نئنگ اوزئنلی – غئسغالی پواِمالارئنی دینگلأپ یؤرِن آداملاردئ.

« پریسکه » شوُلارئنگ دا غولاق لارئنا ساز گلمِزدی، اوُﻻرئ غانا خاتلاندئر مازدی. « پریسکه» لرینگ سطیرلرینده آغدئغلئق ادیأن زات دینگه مانئ- ماضمونا بایلئغئدئ. اوُل هم شاهئر ابراهیم بدخشانئنگ آیدئشئ یالی: « غوُشغی سطیرلرینی تلیم گزِک اوُقاماسانگ سؤزلری یکأن – یکأن گؤزوٌنگ بیلن ائزارلاپ مانئسئنی آنگئنگا سینگدیریپ بیلمه سنگ دوٌشوٌنمه سی قین دوٌشردی بیز هم حأضیر اوُنگا اندیک اتمه دیک یوُغسام توٌرکمن لر چاغالئقدان هوٌودیلنن یاغنئ دؤرتجه سطیرده غوتارنئقلئ مانئ آنگلادیان ساداجا روباغئ لار بیلن غولاق لارمئز غانان. بلکی شوزات لار اوٌچین دیر دوُستومئز عبدالملک خورمالئ پارس دیلینده اثر دؤره دِنینی غوُوئ گؤردی اوُل اؤنگم « مداد خاکستری » دیین غوُشغئ دپدرینی پارس دیلینده چاپا بریپدی منینگ پیکریم بوُیونچا مسِله غوُشغئ نئنگ دیلینده یادا اوُنونگ غئسغا- اوٌزئن لئغئندا دألده غوُشغی دا شئغرئیت هم تأزه لیک بوُلمالئ، دؤوروٌمیزینگ اینگ رودروایئس مسِله لرینی شاهئرانا اوُرتا آتئپ بیلمِلی، آداملاردا گؤزللیگه سؤیگی گؤدِکلیگه ییگرنچ دؤره دیپ بیلملی، شئغئر آداملاری اینگ بییک ادامکأرچیلیکلی آخلاق بیلن تربیه له ملی، اوُقئجی لارئنگ یوٌرگینده ییتمجک ائز غالدئرئپ بیلمِلی، اساسی زات هم غوُشغئ اؤزوٌنینگ اؤزه نینی اؤز دؤوروٌنینگ ایچیندِن سوسوپ آلمالی.
مئثال اوٌچین: بیر واغتلار « لباب » یاقاسئنداقی اوُبالاردا اِت غئتچئلئغی بوُلوپدئر شوُندا کأ بیر خارام نبسی نینگ غولئ بوُلان آداملار، نه گؤزِل توٌرکمن بدولرینگ داماغئنی چالئپ گیزلین اِت ساتماغا دوریارلار، آشاقداقی غئسغاجا غوشغی بو جئنایاتچئلئغا غارشی بادلی سسلِنمه دألمی ایِسِم.
ایکاتیوُق،
ایکاتیوُق،
سن گؤزله یانگ ایکاتی!
بوٌتین لباپ یاقاسئندا!
من موٌنمأ گه یکاتیوُق!
واخ ایکا تیوُق
ایکا تیوُق
سؤز غوشغئ نئنگ دینگه اوزئن یاغئسغا لئغئندا دأل، بیزینگ توٌرکمن دؤووٌردِش شاهئرلارمئزدا، یوُقارداقی یالی غئسغا غوُشغولاردا بوُلوپدئر، « ایلکینجی غارلاواچ » « سؤیگی رومانی »، « غومدان تاپئلان یوٌرک » یالی هر هایسئسی اولئ گؤوروٌ ملی کیتاپ بوُلان اثرلرده بوُلوپدئر. گلینگ ایندی شاهئر عبدالملک خورمالئ نئنگ اؤزوٌنه سؤز بره لینگ اؤرأن آسودا یاتئر. دنگیزینگ اؤزوٌنی گؤتده ریپ کنارا اوریان توُلقونئنی، تلیم گزِک گؤرِن شاهئر اوُنی آغزئندان آق کؤپوٌک ساچیان مجنونا منگزدیأر، اوُنی کؤشِشدیریپ بیلجک زات هم دینگه بییک سؤیگی دیر دیییأر.
سؤیگی بارادا یازمادئق شاهئر یوُق بولسا گرگ، اوُل سؤیمه سه شاهئر بوُلوپ بیلمزدی یؤنه اوُنونگ دنگیزی کؤششدیریپ بیلیأن عاجایئپ گوٌیجوٌنی 9 سانی سؤز بیلن تأزه چه آیدئپ بیلمِک آنگسات دأل، اوُل شاهئردان اؤزوٌچه ذهین طالاپ ادیأر.
ای تبر به دست اوُ ... هوُ و
به خانه ات برگرد گِرشی آی پالتالی دوُست
جنگل نیرأ باریانگ هایداپ
آرایش نمی خواهد اؤوروٌل ائزئنگا
« توُقایئنگ آغاجی »
کِلنیأن دألدیر.
شاهئرئنگ طبیغی گؤزللیک لره: آغاجا، جنگّله ، گؤکلیگه سره دیشی باشغاچا اوُل گؤگِریپ اوُتوران آغاچ لارئنگ کسیلمه گینه اوٌزوٌل – کسیل غارشئ دوریار، شاهئر طبیغاتئ غوُراماق اؤزوٌمیزینگ همده گلجِکگی ائنسان نسیل نینگ ائقبالئنی غوُراماق دئر دیییپ دوٌشوٌنیار.
خداوند گندم را خوشه ای آفرید تانگری
و انگور را خوشه ای بو غدایی
و این بشر وٌزوٌمی
بُمب را خوشالی یاراتدی
« بشر »
بوُمبانی

عبدالملک خورمالی الهنچ اورشونگ آجی شارپئغئنی دادان شاهئر، اول ائنسانئنگ یاشایئشئ اوٌچین اینگ کرِکلی اؤنوٌم لِز بولان: بوغدایی، اوٌزوٌمی الله نئنگ خوُشالی ادیپ یارادئشئنا، « بشر » ولین اؤزوٌنینگ اینگ گرِک دأل زادئنی یاغنی بُمبانی خوُشالئ یارادئشئنا شاهئرانا اوٌنس بریأر.
ای نسیم مئلایئم جا اؤووٌسیأن
شمال
درنگ کن ساقلان
مرا ببر به ان سویی منی
که شقایق ها نمی میرند گوٌلألک لرینگ
اؤلمه یأن
یرینه آلئپ گیت
شاهئر یرشارئنا آبانئپ دوران خوُووپلی اوروشدان، ائنسان چاغالاری نئنگ دپه سیندن چاغبا یالی یاغئپ دوران غورشون گوٌلـله لردن آداملارئنگ عایال – اوُغلان- اوشاق بوُلوپ دوُغدوق دپه لرینی تاشلاپ تازئغئپ یؤرشوٌندِن یاداپدئر. اوُل یر یوٌزونه آسودالئق کوٌیسه یأر، شمالا منی – ده گوٌلالِک لرینگ اؤلمه یأن یرینه آلئپ گیت دیییپ یالبار یار.
ساعت دقیقه را تا 60 می شمارد 60 گزِک اوریار
قلب من تا 70 منینگ یوٌره گیم
من از زمان جلوترم 70 گزِک
من دؤووٌردن اؤنگ باریارئن
دوُغور دانام دؤوروٌمیزینگ بارئشی یئندام، مئثال اوٌچین بیزینگ یاش دؤوروٌمیزده کیتاپ ایلکی – هأ، آز تاپئلاردئ، تاپایانگدا –دا، اوُنئ سانگا بأش- اوٌچ گوٌن آماناتلایئن برردی لر، گل اوُنسوُنگ سن اوُنئ واغتئندا غوُوشورجاق بوُلسانگ هر بیر کیتابی خاصام اولی گؤوروٌملی کیتاپلاری یاسسئغا غئشارئپ چای باشئندا اوٌرچ ادیپ اوُقاماسانگ، کیتابی دیین واغتئنگ ائزئنا غایتارئپ بوُلمازدی، ایندی ولین هزیل آداملارئنگ کیتاپخاناسئ یانئندا، یؤنه بو دؤوروٌنگ یاش لارئنا هر زادی غئسغاجا گؤزلأپ چئقماق هزیل شونگا- دا یتیشیپ بیلسه لر خان بوُلدوق لاری، ایندی سن خابار لاری اشیتجک، اسپوُرت سرتِجک یا-دا پئلان کیتابی تاپجاق دییپ باش آلئپ، بیر یانا گیتجِک گوٌمانئنگ یوُق بار زاد سنینگ یانئنگدا، شوُنونگ اوٌچین شاهئرلارمئزدا ایندی اوزاق یازجاق بوُلوپ کؤسه نیپ اوُتورمالئ دأل میکأ دیییأن اوُلار هم شوُل دؤوره باپ « آز ساغات بوُلسون اوز بوُلسون» دیییأیملی. عبدالملک خورمالئ بلکی بو مسلأنی بیزدن چالتئراق آنگئپ « پریسکأ » گچن دیر.


شو یرده من ینه ده بیر مسِله لأنی آغزاپ گچسِم آرئتقماچلئق اتمِزمیکأ دیییأن اوُل هم یازئجئ شاهئرلارمئز بیلن اوُقئجی لارئنگ آراسئندا بوُلمالی ایچگین آراغتناشئق ، شو مسِله خاصام ایران توٌرکمن لری نینگ آراسئندا هنیزه بو گوٌنه چنلی قادالاشمادئق. بو ایکی توُپار بیری بیریندن اوٌزنگه یاشایارلار. البتده مونونگ دوٌرلی سبأپلری بوُلوپ بیلر اوُنی آچئقلاماغا آیری بیر پورصات گرک، یونه شاهئرلارمئزئنگ اینگ سوُنگقی جا غوُشغوسئنی دینگله مِک اوٌچین هاچان دا بیر ادبی اوُتورشئقلی گچیریلجک توٌرکمن توُیونا غاراشماق یترلیک دأل. اوُنسوُنگام بیر اوُقئجی لار آنگسادئنا سرِتملی دأل شاهئرلارمئزئنگ حاصام آق غوشغودا یازیان چپر یاشلارمئزئنگ غوُشغی لارئنی، گرِک بوُلسا غایتالاپ- غایتا لاپ دینگله مِلی هم اوُقامالی، شیدیپ اوُﻻرئنگ ایچکی دوٌنیأ سینه آرالاشمالی. شاهئرلارمئز بیلن ائسنئشئقلی یاشاجاق بوُلساق، بیر بیریمیز بیلن یئغی- یئغی دان دوشوشئپ دورماغا اوُغور آغتارمالی بیری بیریمیزی دینگله مأنی اؤورنِملی. هر خالدا بیز عبدالملک خورمالئ نئنگ سؤزلِری غوُشغی دأل دیییپ بیلسِک ده، اوُندا سؤیگی یوُق دیییپ بیلمه ریس.
ایل دردینه باغرئ باداشمادئق شاهئر، یکجه سطیرده دؤرتمأگه میلت ادیپ بیلمز.سؤزوٌمینگ سوُنگوندا شاهئر دوُستومئزا بوک جان ساغلئق آرزوو ادیپ تأزه کیتابی بیلن اوُنی غویلایارئن غالامئ ییتی بوُلسون.
قربان صحت بدخشان
20 /4/96


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

IMAGE خطر بزرگ !

فرارو- دو کارشناس مسائل اقتصادی در گفت و گو با فرارو معتقدند برای مبارزه با این نوع فساد یک عزم فراقوه‌ای لازم است. به عقیده آنها اگر این عزم نباشد شعار دادن و قدم گذاشتن در راه مبارزه با فساد به... ادامه مطلب ..
IMAGE یادی از شاعر ارازمحمد ارازنیازی

 اولکامیز- فرهاد قاضی : مرحوم ارازمحمد ارازنیازی شاعر پیشکسوت و خوش قریحه ترکمن صحرا در سیزدهم مهرماه 1389شمسی در شهر گنبد درگذشت .  ادامه مطلب ..
IMAGE چگونه قلب پاک داشته باشیم ؟

اولکامیز-  مرکزیت وجودی انسان های زنده قلب است۰ قلب دایمٱ درحین انجام وظایف محوله ی خاص خودمیباشد۰ بهیچ عنوان تعلل پذیرنمی باشد۰ درغیراین صورت حیات به پایان خواهدرسید۰ ضمنٱ این عضواصلی... ادامه مطلب ..
IMAGE دیدگاه یک مغازه دار در مورد کیفیت مواد غذایی

اولکامیز-  گاهی اوقات انسان با افرادی روبرو می شود که هیج توقع و انتظاری برای شنیدن سخنان مهمی از آنها ندارد. اما با کمال تعجب سخنان مهمی از آنها سر می زند. حتماً به خاطر همین چیزهاست که گفته می... ادامه مطلب ..
IMAGE ضررهای اجتماعی بی اعتمادی

اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: افزایش مشکلات اقتصادی سبب افزایش مشکلات اجتماعی هم می شود. مشکلات اجتماعی نابسامنی های زیادی را در رفتار فردی و جمعی و گروهی بوجود می آورد که به همه ی افراد... ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ تقدیس

اولکامیز- دکتر صادق زیباکلام فعال سیاسی و صاحب نظر مسائل سیاسی کشور  در سایت شخصی اش نوشت : توئیتی که بعد از مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه‌شب هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور گذاردم مبنی بر اینکه «به... ادامه مطلب ..
IMAGE تکثر هویتی

دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران و مدیر "موسسه انسان شناسی و فرهنگ" در مصاحبه با خبرنگار عصرایران به موضوع هویت و جامعه امروز پرداخته است. به گزارش عصر ایران، متن گفت و گو به... ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت بازسازی قدرت نرم ایران در منطقه و فراسوی آن

خبر آنلاین - دیاکو حسینی : دنیای ما با بحران کانون‌های قدرت نرم همراه است و این باید فرصتی برای ایران در نظر گرفته شود که با بهبود دادن عملکرد فتح قلب‌ها و ذهن‌ها، به سوی تشکیل منطقه قوی‌تری... ادامه مطلب ..
IMAGE الزامات ثبت جهانی گنبد قابوس

 ایرنا- جعفر خاندوزی : 1 - میراث جهانی یونسکو (World Heritage Sites) به مجموعه‌ مکان ‌های فرهنگی و یا طبیعی ثبت‌ شده در سازمان جهانی یونسکو مانند جنگل، کوه، آبگیر، صحرا، بقعه، ساختمان، مجموعه و یا شهر... ادامه مطلب ..
IMAGE جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۷

اولکامیز-  امید کوکبی در کانال تلگرامی اش نوشت :  همونطور که انتظارش میرفت جایزه نوبل فیزیک امسال به سه فیزیکدانانی داده شد که تو کشف امواج گرانشی نقش عمده رو داشتن: رِینر وایس، بَری باریش و... ادامه مطلب ..
IMAGE ادامه گفتگوی سیاسی دکتر سارلی

اولکامیز- بخش دوم گفتگوی داغ و سیاسی با دکتر اراز محمد سارلی را به نقل از گروه فراغی در ذیل می خوانید . مدیریت این مصاحبه با خانم قرنجیک و ابراهیم دوگونچی بود.  ادامه مطلب ..
IMAGE نقد کتاب "گناه آینه" اثر عبدالملک خرمالی

 اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات... ادامه مطلب ..
IMAGE بابک زنجانی درون ما

عصر ایران - احسان محمدی : ژیمناستیک واژگان یکی از تخصص‌های ایرانی است. زمانی در سریال «شب‌های برره» افعال معکوس به‌عنوان سوژه‌ای پرطرفدار دستمایه شوخی‌های کلامی شد که حتی به متن جامعه هم... ادامه مطلب ..
IMAGE مراسم عاشورا و تاسوعا و اهل سنت

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی: ماه محرم ماه سوگواری وعلی الخصوص دو روز تاسوعا  و عاشورا دهم محرم روز شهادت امام حسین علیه السلام روز عزاداری سراسری برادران شیعه می باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE مرد آرام و خندان

اولکامیز - سه روز از دومین سالگرد وفات نقدی گل چشمه یکی  از بزرگان و  سیاسیون بنام ترکمن صحرا می گذرد مطلبی به قلم بهزاد گل چشمه در فضای مجازی بازنشر شده بود که در پی می آید :  ادامه مطلب ..
IMAGE تاملی بر همه پرسی استقلال کردستان عراق

عصرایران ؛ رضا غبیشاوی - همه پرسی استقلال کردستان عراق روز دوشنبه (3 مهر) برگزار شد.   در این باره می توان به نکاتی اشاره داشت. ادامه مطلب ..
IMAGE آیا کفار باید از ما بترسند ؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی: در ایران صحبتها و رفتارهای خارج از عرف و عادت کم نیستند. یکی از مشکلاتی که در جامعه امروز ایران دیده می شود نحوه ی بر خورد با کفار یا با کشورهای غربی است. ادامه مطلب ..
IMAGE نقدی بر اوتیسم اجتماعی

 اولکامیز- این مطب تحلیلی چندی پیش به قلم ( ع . بخارایی ) در نشریه گلشن مهر منتشر شده است که به نقد رفتار سیاسی برخی از اصلاح طلبان پرداخته است که بی کم و کاست در پی می آید : کمی « نا در خودمانده »... ادامه مطلب ..
IMAGE توانا بود هر که دانا بود

  مادرم و من جلوی برج قابوس، دوره راهنمایی، بعد از گرفتن جایزه رتبه اولی مسابقات علمی، گنبدکاووس، سال ۱۳۷۳ مطمئنا داشتنِ سواد خوندن و نوشتن یا مدرک تحصیلی به تنهایی به معنای دانایی و به تبع اون... ادامه مطلب ..
IMAGE اول خلقت

محسن رنانی / ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ فردا اول مهر است. و برای من از وقتی مطالعاتم را به سوی «کودکی و توسعه» برده‌ام، دیگر اولِ مهر، اولِ مهر نیست، اول خلقت است. همه چیز از اول مهر آغاز می شود. سرنوشت یک... ادامه مطلب ..
چرا نباید بی تفاوت بود ؟

عصر ایران؛مازیار آقازاده - شاید برای بسیاری از انسان های روی کره خاکی کمک کردن برای التیام زخم های انسان هایی هزاران کیلومتر دورتر از آنها معنا و مفهومی نداشته باشد و این دسته از انسان ها بر... ادامه مطلب ..
IMAGE آیدئنگ گیجه

 اولکامیز- شاپور دوجی : عادت به نوشتن ندارم آدم دست به قلم نیستم شاید بعضی وقتها کتاب شعری به دست بگیرم، چون عاشق شعروشاعران هستم... ادامه مطلب ..
تحلیل اجتماعی یک شعر

اولکامیز - امان محمد خوجملی: بعضی از اشعار سروده شده ی شاعران در ایام قدیم معانی و مضامینی بسیار عمیق و تاثیر گذاری داشته اند. اما به مرور زمان با تغییر و تحولات اجتماعی و با بوجود آمدن ارزشهای... ادامه مطلب ..
IMAGE قجقی نژاد:صوفیه معمولا تحت تاثیر عقایدو آرای فرق غیر اسلامی بوده است

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:با عرض سلام به کاربر محترم سایت وزین اولکامیز.کاربر محترمی سوال کردند:آیا شما با تمامی طرق صوفیه مخصوصا نقشبندیه که در منطقه ترکمن صحرا رواج دارد مخالف هستید؟پاسخ:... ادامه مطلب ..
نگاهی به فرامین اسلام

اولکامیز خوجه دردی قجقی : درفلسفه ی فرامین اسلام مانند: صدقات ؛ عشر؛ زکوة؛ خمس ؛ امربه معروف ونهی ازمنکر وغیره طوری طرح ووضع گردیده است: ادامه مطلب ..

اخبار


23 شهریور 1396

آخرین نظرات

براستی که پایانی شبیه فیلمهای هندی ، برازنده چنین سوژه و سناریو آشفته ایست .
سایت عصرایران ذیل مقاله فوق فقط نظرات موید متن فوق را منتشر می کند.و از انتشار سایر متون که با ادله ...
باسلام وخسته نباشید چه سهم خواهی باشه چه توقع فرقش چیه مطالبات است اینو رساندند که مطالبات ترکمنها م...
با سلام و ضمن سپاسگزاری ازمحقق ارجمند .به ذکر چند فامیل اکتفا نموده اند که گرچه میتوانستند به فامیل ...
با تشکر از زحمات محقق گرامی،فامیل های دیگری هم ساروانلی هستند .بیشتر به جند تا اشاره وتکرار نموده ای...
این قلب مورد نظر در نوشته همان قلب ارگانیک و تپنده در قفسه سینه است؟ یا چیز دیگری است؟ چگونه این قل...
من نمی دانم که تورکمن ها هم قبلا تعارفات مصلحتی را می دانستند یا اینکه در اثر هم جواری یاد گرفتند؟. ...
سلام بیشر به درد کارهای تحقیقاتی میخورد تا شهرداری
ضمن عرض سلام اقای خوجملی شما با به بکار بردن چنین عبارات و پاسخهایی خلاف واقعیت متن سوال در جوابیه...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.