b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-10-03_09-56-23.jpg اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات ترکمنی  در هفنه نامه صحرا نقدی عالمانه به زبان ترکمنی بر این کتاب نوشتند که در پی می آید : 


« گناه آینه » عبدالملک خرمالی- نئنگ ایکینجی اثری، بو اثر پارس دیلینده 1395- نجی یئلدا « تهران- نشر پرستوی سپید » نشیریاتی طاراپئندان بیر موٌنگ تیراژدا چاپ ادیلدی. بو اثره سؤز باشی یازان دوُغانئمئز دکتر علیرضا بهرهی طاراپئندان « مجموعه شعر پریسکه » دیییپ آدلاندئرلان بو کیتاپ 72صاخئپا. اونگا 66 سانی پریسکه گیریزیلیپدیر.1 -
دکتر بهرهی:
« عبدالملک خرمالی از جمله آن دسته شاعرانی است که پس از سالها تجربه سر ایش شعر نو به ویژه کوتاه سرایی به شعر پریسکه روی آورد... شعر پریسکه شعر امروز است و شعر امروز را باید در کارنامۀ شاعران امروز جستجو کرد.» دیییأر. دوُغوردا نام « شعر فارسی» اوزاق دؤوروٌنگ دوُوامئندا کؤپ اؤز گِریش لری باشئندان گچیرن. پریسکه شوُل شعر نیمایی، شعر نو، یا شعر سپیدینگ ... دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق. توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق.
توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری تانئش عبدالملک گوٌلر یوٌزلی، یومرئ یومشاق، آصئللئ همده آغراس ییگیت.

اوُنونگ باشئندا نأمه خاراسات لار غوُپیانئنی غوُشغئ سطیرلریندن آنگایماسانگ، یوٌز کشبیندن گؤروٌپ بیلجک گوٌمانئنگ یوُق. اوُل میراث اوُجاغئ نئنگ ایشجنگ آغضاسئ، کؤپ گزک ماضمونا بای غئسغاجا سطیرلری اگیندِش لرینه اوُقاپ برِن. بیز اوُل سطیرلری اوٌنس بریپ دینگلأردیک یؤنه یوُقاردا آغزاپ گچن سبأپ لریمه گؤرأ، اونگا آد تاپمازدئق توُسلاما دییردیک، تاسلاما دییردیک هایکو، مینی مال و ... غاراض اوُنئ غوُشغئ دییر دِن اؤرأن غئسغا گؤرردیک. یوُغسام عبدالملک خورمالئنی دینگله یأن لر، بیر توُپار کلاسیکی شاهئرلارمئزئنگ همده دؤووٌردش توٌرکمن شاهئرلارئ نئنگ اوزئنلی – غئسغالی پواِمالارئنی دینگلأپ یؤرِن آداملاردئ.

« پریسکه » شوُلارئنگ دا غولاق لارئنا ساز گلمِزدی، اوُﻻرئ غانا خاتلاندئر مازدی. « پریسکه» لرینگ سطیرلرینده آغدئغلئق ادیأن زات دینگه مانئ- ماضمونا بایلئغئدئ. اوُل هم شاهئر ابراهیم بدخشانئنگ آیدئشئ یالی: « غوُشغی سطیرلرینی تلیم گزِک اوُقاماسانگ سؤزلری یکأن – یکأن گؤزوٌنگ بیلن ائزارلاپ مانئسئنی آنگئنگا سینگدیریپ بیلمه سنگ دوٌشوٌنمه سی قین دوٌشردی بیز هم حأضیر اوُنگا اندیک اتمه دیک یوُغسام توٌرکمن لر چاغالئقدان هوٌودیلنن یاغنئ دؤرتجه سطیرده غوتارنئقلئ مانئ آنگلادیان ساداجا روباغئ لار بیلن غولاق لارمئز غانان. بلکی شوزات لار اوٌچین دیر دوُستومئز عبدالملک خورمالئ پارس دیلینده اثر دؤره دِنینی غوُوئ گؤردی اوُل اؤنگم « مداد خاکستری » دیین غوُشغئ دپدرینی پارس دیلینده چاپا بریپدی منینگ پیکریم بوُیونچا مسِله غوُشغئ نئنگ دیلینده یادا اوُنونگ غئسغا- اوٌزئن لئغئندا دألده غوُشغی دا شئغرئیت هم تأزه لیک بوُلمالئ، دؤوروٌمیزینگ اینگ رودروایئس مسِله لرینی شاهئرانا اوُرتا آتئپ بیلمِلی، آداملاردا گؤزللیگه سؤیگی گؤدِکلیگه ییگرنچ دؤره دیپ بیلملی، شئغئر آداملاری اینگ بییک ادامکأرچیلیکلی آخلاق بیلن تربیه له ملی، اوُقئجی لارئنگ یوٌرگینده ییتمجک ائز غالدئرئپ بیلمِلی، اساسی زات هم غوُشغئ اؤزوٌنینگ اؤزه نینی اؤز دؤوروٌنینگ ایچیندِن سوسوپ آلمالی.
مئثال اوٌچین: بیر واغتلار « لباب » یاقاسئنداقی اوُبالاردا اِت غئتچئلئغی بوُلوپدئر شوُندا کأ بیر خارام نبسی نینگ غولئ بوُلان آداملار، نه گؤزِل توٌرکمن بدولرینگ داماغئنی چالئپ گیزلین اِت ساتماغا دوریارلار، آشاقداقی غئسغاجا غوشغی بو جئنایاتچئلئغا غارشی بادلی سسلِنمه دألمی ایِسِم.
ایکاتیوُق،
ایکاتیوُق،
سن گؤزله یانگ ایکاتی!
بوٌتین لباپ یاقاسئندا!
من موٌنمأ گه یکاتیوُق!
واخ ایکا تیوُق
ایکا تیوُق
سؤز غوشغئ نئنگ دینگه اوزئن یاغئسغا لئغئندا دأل، بیزینگ توٌرکمن دؤووٌردِش شاهئرلارمئزدا، یوُقارداقی یالی غئسغا غوُشغولاردا بوُلوپدئر، « ایلکینجی غارلاواچ » « سؤیگی رومانی »، « غومدان تاپئلان یوٌرک » یالی هر هایسئسی اولئ گؤوروٌ ملی کیتاپ بوُلان اثرلرده بوُلوپدئر. گلینگ ایندی شاهئر عبدالملک خورمالئ نئنگ اؤزوٌنه سؤز بره لینگ اؤرأن آسودا یاتئر. دنگیزینگ اؤزوٌنی گؤتده ریپ کنارا اوریان توُلقونئنی، تلیم گزِک گؤرِن شاهئر اوُنی آغزئندان آق کؤپوٌک ساچیان مجنونا منگزدیأر، اوُنی کؤشِشدیریپ بیلجک زات هم دینگه بییک سؤیگی دیر دیییأر.
سؤیگی بارادا یازمادئق شاهئر یوُق بولسا گرگ، اوُل سؤیمه سه شاهئر بوُلوپ بیلمزدی یؤنه اوُنونگ دنگیزی کؤششدیریپ بیلیأن عاجایئپ گوٌیجوٌنی 9 سانی سؤز بیلن تأزه چه آیدئپ بیلمِک آنگسات دأل، اوُل شاهئردان اؤزوٌچه ذهین طالاپ ادیأر.
ای تبر به دست اوُ ... هوُ و
به خانه ات برگرد گِرشی آی پالتالی دوُست
جنگل نیرأ باریانگ هایداپ
آرایش نمی خواهد اؤوروٌل ائزئنگا
« توُقایئنگ آغاجی »
کِلنیأن دألدیر.
شاهئرئنگ طبیغی گؤزللیک لره: آغاجا، جنگّله ، گؤکلیگه سره دیشی باشغاچا اوُل گؤگِریپ اوُتوران آغاچ لارئنگ کسیلمه گینه اوٌزوٌل – کسیل غارشئ دوریار، شاهئر طبیغاتئ غوُراماق اؤزوٌمیزینگ همده گلجِکگی ائنسان نسیل نینگ ائقبالئنی غوُراماق دئر دیییپ دوٌشوٌنیار.
خداوند گندم را خوشه ای آفرید تانگری
و انگور را خوشه ای بو غدایی
و این بشر وٌزوٌمی
بُمب را خوشالی یاراتدی
« بشر »
بوُمبانی

عبدالملک خورمالی الهنچ اورشونگ آجی شارپئغئنی دادان شاهئر، اول ائنسانئنگ یاشایئشئ اوٌچین اینگ کرِکلی اؤنوٌم لِز بولان: بوغدایی، اوٌزوٌمی الله نئنگ خوُشالی ادیپ یارادئشئنا، « بشر » ولین اؤزوٌنینگ اینگ گرِک دأل زادئنی یاغنی بُمبانی خوُشالئ یارادئشئنا شاهئرانا اوٌنس بریأر.
ای نسیم مئلایئم جا اؤووٌسیأن
شمال
درنگ کن ساقلان
مرا ببر به ان سویی منی
که شقایق ها نمی میرند گوٌلألک لرینگ
اؤلمه یأن
یرینه آلئپ گیت
شاهئر یرشارئنا آبانئپ دوران خوُووپلی اوروشدان، ائنسان چاغالاری نئنگ دپه سیندن چاغبا یالی یاغئپ دوران غورشون گوٌلـله لردن آداملارئنگ عایال – اوُغلان- اوشاق بوُلوپ دوُغدوق دپه لرینی تاشلاپ تازئغئپ یؤرشوٌندِن یاداپدئر. اوُل یر یوٌزونه آسودالئق کوٌیسه یأر، شمالا منی – ده گوٌلالِک لرینگ اؤلمه یأن یرینه آلئپ گیت دیییپ یالبار یار.
ساعت دقیقه را تا 60 می شمارد 60 گزِک اوریار
قلب من تا 70 منینگ یوٌره گیم
من از زمان جلوترم 70 گزِک
من دؤووٌردن اؤنگ باریارئن
دوُغور دانام دؤوروٌمیزینگ بارئشی یئندام، مئثال اوٌچین بیزینگ یاش دؤوروٌمیزده کیتاپ ایلکی – هأ، آز تاپئلاردئ، تاپایانگدا –دا، اوُنئ سانگا بأش- اوٌچ گوٌن آماناتلایئن برردی لر، گل اوُنسوُنگ سن اوُنئ واغتئندا غوُوشورجاق بوُلسانگ هر بیر کیتابی خاصام اولی گؤوروٌملی کیتاپلاری یاسسئغا غئشارئپ چای باشئندا اوٌرچ ادیپ اوُقاماسانگ، کیتابی دیین واغتئنگ ائزئنا غایتارئپ بوُلمازدی، ایندی ولین هزیل آداملارئنگ کیتاپخاناسئ یانئندا، یؤنه بو دؤوروٌنگ یاش لارئنا هر زادی غئسغاجا گؤزلأپ چئقماق هزیل شونگا- دا یتیشیپ بیلسه لر خان بوُلدوق لاری، ایندی سن خابار لاری اشیتجک، اسپوُرت سرتِجک یا-دا پئلان کیتابی تاپجاق دییپ باش آلئپ، بیر یانا گیتجِک گوٌمانئنگ یوُق بار زاد سنینگ یانئنگدا، شوُنونگ اوٌچین شاهئرلارمئزدا ایندی اوزاق یازجاق بوُلوپ کؤسه نیپ اوُتورمالئ دأل میکأ دیییأن اوُلار هم شوُل دؤوره باپ « آز ساغات بوُلسون اوز بوُلسون» دیییأیملی. عبدالملک خورمالئ بلکی بو مسلأنی بیزدن چالتئراق آنگئپ « پریسکأ » گچن دیر.


شو یرده من ینه ده بیر مسِله لأنی آغزاپ گچسِم آرئتقماچلئق اتمِزمیکأ دیییأن اوُل هم یازئجئ شاهئرلارمئز بیلن اوُقئجی لارئنگ آراسئندا بوُلمالی ایچگین آراغتناشئق ، شو مسِله خاصام ایران توٌرکمن لری نینگ آراسئندا هنیزه بو گوٌنه چنلی قادالاشمادئق. بو ایکی توُپار بیری بیریندن اوٌزنگه یاشایارلار. البتده مونونگ دوٌرلی سبأپلری بوُلوپ بیلر اوُنی آچئقلاماغا آیری بیر پورصات گرک، یونه شاهئرلارمئزئنگ اینگ سوُنگقی جا غوُشغوسئنی دینگله مِک اوٌچین هاچان دا بیر ادبی اوُتورشئقلی گچیریلجک توٌرکمن توُیونا غاراشماق یترلیک دأل. اوُنسوُنگام بیر اوُقئجی لار آنگسادئنا سرِتملی دأل شاهئرلارمئزئنگ حاصام آق غوشغودا یازیان چپر یاشلارمئزئنگ غوُشغی لارئنی، گرِک بوُلسا غایتالاپ- غایتا لاپ دینگله مِلی هم اوُقامالی، شیدیپ اوُﻻرئنگ ایچکی دوٌنیأ سینه آرالاشمالی. شاهئرلارمئز بیلن ائسنئشئقلی یاشاجاق بوُلساق، بیر بیریمیز بیلن یئغی- یئغی دان دوشوشئپ دورماغا اوُغور آغتارمالی بیری بیریمیزی دینگله مأنی اؤورنِملی. هر خالدا بیز عبدالملک خورمالئ نئنگ سؤزلِری غوُشغی دأل دیییپ بیلسِک ده، اوُندا سؤیگی یوُق دیییپ بیلمه ریس.
ایل دردینه باغرئ باداشمادئق شاهئر، یکجه سطیرده دؤرتمأگه میلت ادیپ بیلمز.سؤزوٌمینگ سوُنگوندا شاهئر دوُستومئزا بوک جان ساغلئق آرزوو ادیپ تأزه کیتابی بیلن اوُنی غویلایارئن غالامئ ییتی بوُلسون.
قربان صحت بدخشان
20 /4/96


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

IMAGE ای مهربانترین همدم من

اولکامیز- دلتنگم،دلتنگ لبخندهای شیرینت،دلتنگ دست های پیرت. دلتنگ آن روزها،که بودی،دلم بدجور هوای تو دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE نوشته یک نوجوان ترکمن در باره جام جهانی

اولکامیز- 184 روز باقیست تا شروع بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان یعنی " #جام جهانی"‌ .  به شروع جام جهانی روز به روز نزدیک میشویم و همه ی تیم ها در تکاپوی برنامه ریزی و هماهنگی تیم خود برای حضوری... ادامه مطلب ..
IMAGE قصه ی مادبزرگم

اولکامیز- مادر پدر من ان موقع که من نبودم وحتی از ان هم دیرینه زمانی که پدرم بسیار کوچک بوده از دنیا رفته است ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت اسلامی از زاویه ای دیگر

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی* : کشور ما از فِرق، اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است که در جای جای ایران بزرگ زندگی می کنند. اتفاقاً زندگی آرام و دوستانه و برادرانه هم با یکدیگر دارند... ادامه مطلب ..
IMAGE یادداشت "مدیرعامل خانه کتاب ایران" در پی درگذشت مدیر "کتابفروشی قابوس"

📝 "مجيد غلامی جليسه" مدیرعامل خانه کتاب ایران در یادداشتی درگذشت "مراد دردی قاضی" مدير كتابفروشی قابوس گنبدکاووس و از پیشکسوتان نشر فرهنگ و ادب ترکمن را تسلیت گفت. متن این یادداشت را در ادامه... ادامه مطلب ..
IMAGE اختلاف اسلوب اندیشه در گفتار و نوشتار

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: این قرآن افراد بشر را به بهترین راه هدایت می کند. علم نیز قلب انسان را گشاده می گرداند البته علمی که توام با حکمت قرآنی باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE ابتذال سیاست در ورزش

اولکامیز- امان محمد خوجملی : نارکارآمدی سیاست درخودِ سیاست به خاطر انتصابات و انحصاراتی که در آن وجود دارد دقیقاً مشخص نمی شود. چون همه چیز را نمی شود دقیقاً با دیگر کشورها با بیان مصداقهای آن... ادامه مطلب ..
IMAGE نویسنده‌ی بزرگ برایان آلدیس

نشریه صحرا - نویسنده: دکتر یوسف آزمون / ترجمه از ترکمنی به فارسی توسط آنادردی عنصری : (نوشته زیر به مناسبت درگذشت برایان آلدیس شاعر و رمان نویس مشهور انگلستان به رشته تحریر درآمده است. ادامه مطلب ..
IMAGE خودزنی و گل به خودی گرگان فردا

اولکامیز- انتصاب هیوه چی به فرمانداری بندرترکمن با تندترین حملات گرگان فردا مواجه شد. به گونه ای که با مطلب" ضعبف ترین انتصاب " به تخریب هیوه چی و نورقلی پور پرداخت. این رفتار عجیب حیرت فعالین را... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگو با دکتر رادگهر / زندگی امید است و بس

  اولکامیز- دکتر نورلی رادگهر یکی از پزشکان حاذق و قدیمی ترکمن صحراست. این پزشک فرهنگدوست بیش از چهل سال است که به واسطه شغل طبابت به همنوعانش خدمت می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE چرا نمایشگاههای مطبوعات در گنبد کتابهای نازل عرضه می کنند؟

اولکامیز – حاج قوجق قلی آق: با این که شهرستان گنبد کاووس استقبال کنندگان بالایی دارد و در کتابخوانی در رده ی بالایی قرار دارد متولیان متاسفانه کم تحرک هستند. ادامه مطلب ..
IMAGE راز سکوت اصولگرایان

فرارو- درحالی که این روزها محمود احمدی نژاد و اطرافیانشان مشغول حمله به قوه قضائیه هستند و مداوم تلاش می‌کنند زمین و بازی را گسترش دهند و دیگر مسئولان نظام را وارد ماجرا کنند، رسانه‌ها و... ادامه مطلب ..
IMAGE گدایان میلیونر گنبدی

اولکامیز- امان محمد خوجملی : گدایی یا تکدی گری یا تقاضای کمک از دیگران یک امر تازه و جدید نیست که از قدیم الایام کم و بیش بوده است. اما گدا هم گدایان قدیمی بود. ادامه مطلب ..
IMAGE از رنجى كه ميبريم

اولکامیز - در کانال فردای بهتر از عليرضا شيرى این یادداشت سیاسی ورزشی را می خوانیم : نشسته ام باخت علیرضا کریمی را در کشتی جهانی میبینم و اینکه برای روبرو نشدن با حریف اسرائیلی در دور بعدی مربیش... ادامه مطلب ..
IMAGE آبشار باللی قایه

اولکامیز- آبشار باللی قایه درجنوب و در 20 کیلو متری شهر مرزی مراوه تپه واقع شده است. ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت واقعی

اولکامیز- تحلیلی از امان محمد خوجملی*  : مراسم مذهبی امام حسین علیه السلام هر سال چه در روزهای عاشورا و تاشوعا و چه در اربعین هر چه باشکوهتر برگزار می شود. چندسال است به آن راهپیمایی هم افزوده... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا عبرت نمی گیریم؟

اولکامیز- امان محمد خوجملی : آیا این حق مردم ایران است که از یک سوراخ صد بار گزیده شوند؟ آیا این بدین معنا نیست که ما در تربیت فرهنگی انسانها موفق نبوده ایم؟ صرف فنی به بار آمدن مهندسان و پزشکان... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با برخی از مسئولین

اولکامیز- عجب زمانه ای شده است.هیچ کدام از ما جای خودمان نیستیم.دوست داریم سر از کار همه کس در بیاوریم.تا دستمان بجایی بند شد همه تلاش خود را برای نمایش خود بهر صورتی ولو شده با تبلیغات و یا قدرت... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا باید خیراندیش هم باشیم؟

 اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه... ادامه مطلب ..
IMAGE بیایید خود بحران نباشیم!

عصر ایران، نورالله نصرتی- واقعه دلخراش دیگری به وقوع پیوسته؛ تن ایران عزیزمان دوباره از زلزله ای مهیب لرزیده؛ چه دلها که شکسته؛ چه چشمها که چشمه اشک شان خشکیده؛ چه دلهای مهربان که در سراسر این... ادامه مطلب ..
IMAGE چپ علیه چپ‌روی

کارگزاران - محمد قوچانی : چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت می‌کند؟ پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس شش ساله و تجربه‌ی یک عمر زندگی انقلابی و از آن مهم‌تر؛ تفکر انقلابی این روزها به... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با زمین

اولکامیز- دلنوشته عبدالکریم قزل*: امروز صدای تیشه از بیستون نیامدشاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد ادامه مطلب ..
IMAGE پایان تلخ

اولکامیز- وحید دلیجه : یکی از معما هایی که جواب آن بی پاسخ مانده یا همیشه ابهام برانگیز است و همیشه هم خواهد بود، خود کشی است.  ادامه مطلب ..
IMAGE راز توسعه ژاپن، کره جنوبی و مالزی

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در یک ماه اخیر، فرصتی دست داد تا سفرهایی به ژاپن، کره جنوبی و مالزی داشته باشم؛ کشورهایی که هر گاه سخن از توسعه ایران گفته می شود، نامی از آنها نیز به میان می آید: زمانی... ادامه مطلب ..
IMAGE ظروف یک بار مصرف و تهدید محیط زیست

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی: پیشرف علم،صنعت و تکنولوژی و فناوری فرصتهای مناسبی را در اختیار انسانها قرار داده است. درسایه این پیشرفت هاست که انسانها اشتهای فزاینده ای به مصرف پیدا... ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

انشالله سدار آزمون ایران را بهتر بگم ترکمن صحرا را در جهان برازنده میکند انشالله .
دوست عزیز و گرامی فرهاد قاضی در غم و اندوه خود بنده را شریک بدانید.
در کدام مورد بفکر مردم بودند آیا تا حالا دیدید چیزی را تصویب کنند به نفع مردم باشد اونم مردمی که ماه...
تبریک میگویم انشالله موفق باشد مثل اینکه اولین زن شهردار زن درایران هستش ها ؟ حتما موفق خوهند شد .
قاتل مهران و عدنان باید سنگسار شود
این قاتل کثیف باید به دست مردم سپرده شود تا خودشان مجازاتش کنند
...
باسلام وباتشكرازنويسنده متن ، بنظرم اجتهادشجاعانه موردنظرنويسنده مقابل اجتهادعرفي فقط من يا گروه ما ...
اگر به این آقایان باشد ، ایده آل و خواست قلبیشان هست ، اصل 15 قانون اساسی ، حتی در بکارگیری پیشخدمت ...
من نمی دانم ، چه اصراری است که فرقه های مختلف به وحدت و اتحاد برسند؟!در هر کشوری هر شهروندی باید آزا...
خب مدیرن دیگه تازه معاونین خودراهم میبرند وقتی ارباب ورجوع به ادارشون بره کسی نیست جواب ارباب رجوع ر...
آره والا . وقتی یه فروشنده را میگیرند در همان لحظه با پول آزاد میشه !! مشخصه که فروشنده زیاد میشه ال...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.