b_150_100_16777215_00_images_photo_2017-10-03_09-56-23.jpg اولکامیز- "گناه آینه" دومین اثر ادبی عبدالملک خرمالی شاعر خلاق و پریسکه سرای ترکمن صحراست که در نوع خود قابل توجه می باشد.  چندی پیش استاد قربان صحت بدخشان نویسنده و صاحب نظر فرهنگ و ادبیات ترکمنی  در هفنه نامه صحرا نقدی عالمانه به زبان ترکمنی بر این کتاب نوشتند که در پی می آید : 


« گناه آینه » عبدالملک خرمالی- نئنگ ایکینجی اثری، بو اثر پارس دیلینده 1395- نجی یئلدا « تهران- نشر پرستوی سپید » نشیریاتی طاراپئندان بیر موٌنگ تیراژدا چاپ ادیلدی. بو اثره سؤز باشی یازان دوُغانئمئز دکتر علیرضا بهرهی طاراپئندان « مجموعه شعر پریسکه » دیییپ آدلاندئرلان بو کیتاپ 72صاخئپا. اونگا 66 سانی پریسکه گیریزیلیپدیر.1 -
دکتر بهرهی:
« عبدالملک خرمالی از جمله آن دسته شاعرانی است که پس از سالها تجربه سر ایش شعر نو به ویژه کوتاه سرایی به شعر پریسکه روی آورد... شعر پریسکه شعر امروز است و شعر امروز را باید در کارنامۀ شاعران امروز جستجو کرد.» دیییأر. دوُغوردا نام « شعر فارسی» اوزاق دؤوروٌنگ دوُوامئندا کؤپ اؤز گِریش لری باشئندان گچیرن. پریسکه شوُل شعر نیمایی، شعر نو، یا شعر سپیدینگ ... دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق. توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری دوُوامئ بوُلماغا چمِلی. بوُلمالئسئ هم شِیله، شئغئر دییلن زات، اوُل حؤکمان دؤوره باپ بوُلمالئ دؤووٌر بیلن اؤسمِلی، دؤووٌر بیلن اؤنگه گیتمِلی، شئغرئنگ دوٌزوٌلیش فوُرماسئ – ماضمونئ اوٌ یتگه مِلی دأل دییلن زات یوُق.
توٌرکمن پو اِزییاسئندا هم دؤره باپ آق غوُشغولار بوُلوپدئر یؤنه توٌرکمن حالق کؤپچوٌلیگی نینگ آغلاباسئ غوُشغئ دییلِن زادا باشغاچا راق سردیأرلر اوُلار قاپئیالاری یر به یر، بوُغون سانئ دنگ، اؤز آرا سازلاشئقلئ و بیِله کی دیل چپر چیلیگی نینگ هر دوٌرلی سریشته لِری بیلن اوٌپجوٌن ادیلمه دیک سطیرلره غوُشغی دأل دییه سی گلیپ دور البتده مونونگ بللی بیر سبأپلری بوُلوپ بیلر، من اوُل حاقدا گوٌرروٌنگه گیریشمِک ایسلأموُق. یؤنه گوٌرروٌنگ « گناه آینه » کیتابئ بارادا بوُلانسوُنگ من اثرینگ آوتوری حاقدا، کیتابا گیریزیلن « پریسکه لر » بارادا اؤز پیکیرمی غئسغاجا اوُرتا آتماقچی: من عبدالملک خورمالئ بیلن، اوُنونگ دؤره دیجیلیگی بیلن اؤنگوٌرأ کدِن بأری تانئش عبدالملک گوٌلر یوٌزلی، یومرئ یومشاق، آصئللئ همده آغراس ییگیت.

اوُنونگ باشئندا نأمه خاراسات لار غوُپیانئنی غوُشغئ سطیرلریندن آنگایماسانگ، یوٌز کشبیندن گؤروٌپ بیلجک گوٌمانئنگ یوُق. اوُل میراث اوُجاغئ نئنگ ایشجنگ آغضاسئ، کؤپ گزک ماضمونا بای غئسغاجا سطیرلری اگیندِش لرینه اوُقاپ برِن. بیز اوُل سطیرلری اوٌنس بریپ دینگلأردیک یؤنه یوُقاردا آغزاپ گچن سبأپ لریمه گؤرأ، اونگا آد تاپمازدئق توُسلاما دییردیک، تاسلاما دییردیک هایکو، مینی مال و ... غاراض اوُنئ غوُشغئ دییر دِن اؤرأن غئسغا گؤرردیک. یوُغسام عبدالملک خورمالئنی دینگله یأن لر، بیر توُپار کلاسیکی شاهئرلارمئزئنگ همده دؤووٌردش توٌرکمن شاهئرلارئ نئنگ اوزئنلی – غئسغالی پواِمالارئنی دینگلأپ یؤرِن آداملاردئ.

« پریسکه » شوُلارئنگ دا غولاق لارئنا ساز گلمِزدی، اوُﻻرئ غانا خاتلاندئر مازدی. « پریسکه» لرینگ سطیرلرینده آغدئغلئق ادیأن زات دینگه مانئ- ماضمونا بایلئغئدئ. اوُل هم شاهئر ابراهیم بدخشانئنگ آیدئشئ یالی: « غوُشغی سطیرلرینی تلیم گزِک اوُقاماسانگ سؤزلری یکأن – یکأن گؤزوٌنگ بیلن ائزارلاپ مانئسئنی آنگئنگا سینگدیریپ بیلمه سنگ دوٌشوٌنمه سی قین دوٌشردی بیز هم حأضیر اوُنگا اندیک اتمه دیک یوُغسام توٌرکمن لر چاغالئقدان هوٌودیلنن یاغنئ دؤرتجه سطیرده غوتارنئقلئ مانئ آنگلادیان ساداجا روباغئ لار بیلن غولاق لارمئز غانان. بلکی شوزات لار اوٌچین دیر دوُستومئز عبدالملک خورمالئ پارس دیلینده اثر دؤره دِنینی غوُوئ گؤردی اوُل اؤنگم « مداد خاکستری » دیین غوُشغئ دپدرینی پارس دیلینده چاپا بریپدی منینگ پیکریم بوُیونچا مسِله غوُشغئ نئنگ دیلینده یادا اوُنونگ غئسغا- اوٌزئن لئغئندا دألده غوُشغی دا شئغرئیت هم تأزه لیک بوُلمالئ، دؤوروٌمیزینگ اینگ رودروایئس مسِله لرینی شاهئرانا اوُرتا آتئپ بیلمِلی، آداملاردا گؤزللیگه سؤیگی گؤدِکلیگه ییگرنچ دؤره دیپ بیلملی، شئغئر آداملاری اینگ بییک ادامکأرچیلیکلی آخلاق بیلن تربیه له ملی، اوُقئجی لارئنگ یوٌرگینده ییتمجک ائز غالدئرئپ بیلمِلی، اساسی زات هم غوُشغئ اؤزوٌنینگ اؤزه نینی اؤز دؤوروٌنینگ ایچیندِن سوسوپ آلمالی.
مئثال اوٌچین: بیر واغتلار « لباب » یاقاسئنداقی اوُبالاردا اِت غئتچئلئغی بوُلوپدئر شوُندا کأ بیر خارام نبسی نینگ غولئ بوُلان آداملار، نه گؤزِل توٌرکمن بدولرینگ داماغئنی چالئپ گیزلین اِت ساتماغا دوریارلار، آشاقداقی غئسغاجا غوشغی بو جئنایاتچئلئغا غارشی بادلی سسلِنمه دألمی ایِسِم.
ایکاتیوُق،
ایکاتیوُق،
سن گؤزله یانگ ایکاتی!
بوٌتین لباپ یاقاسئندا!
من موٌنمأ گه یکاتیوُق!
واخ ایکا تیوُق
ایکا تیوُق
سؤز غوشغئ نئنگ دینگه اوزئن یاغئسغا لئغئندا دأل، بیزینگ توٌرکمن دؤووٌردِش شاهئرلارمئزدا، یوُقارداقی یالی غئسغا غوُشغولاردا بوُلوپدئر، « ایلکینجی غارلاواچ » « سؤیگی رومانی »، « غومدان تاپئلان یوٌرک » یالی هر هایسئسی اولئ گؤوروٌ ملی کیتاپ بوُلان اثرلرده بوُلوپدئر. گلینگ ایندی شاهئر عبدالملک خورمالئ نئنگ اؤزوٌنه سؤز بره لینگ اؤرأن آسودا یاتئر. دنگیزینگ اؤزوٌنی گؤتده ریپ کنارا اوریان توُلقونئنی، تلیم گزِک گؤرِن شاهئر اوُنی آغزئندان آق کؤپوٌک ساچیان مجنونا منگزدیأر، اوُنی کؤشِشدیریپ بیلجک زات هم دینگه بییک سؤیگی دیر دیییأر.
سؤیگی بارادا یازمادئق شاهئر یوُق بولسا گرگ، اوُل سؤیمه سه شاهئر بوُلوپ بیلمزدی یؤنه اوُنونگ دنگیزی کؤششدیریپ بیلیأن عاجایئپ گوٌیجوٌنی 9 سانی سؤز بیلن تأزه چه آیدئپ بیلمِک آنگسات دأل، اوُل شاهئردان اؤزوٌچه ذهین طالاپ ادیأر.
ای تبر به دست اوُ ... هوُ و
به خانه ات برگرد گِرشی آی پالتالی دوُست
جنگل نیرأ باریانگ هایداپ
آرایش نمی خواهد اؤوروٌل ائزئنگا
« توُقایئنگ آغاجی »
کِلنیأن دألدیر.
شاهئرئنگ طبیغی گؤزللیک لره: آغاجا، جنگّله ، گؤکلیگه سره دیشی باشغاچا اوُل گؤگِریپ اوُتوران آغاچ لارئنگ کسیلمه گینه اوٌزوٌل – کسیل غارشئ دوریار، شاهئر طبیغاتئ غوُراماق اؤزوٌمیزینگ همده گلجِکگی ائنسان نسیل نینگ ائقبالئنی غوُراماق دئر دیییپ دوٌشوٌنیار.
خداوند گندم را خوشه ای آفرید تانگری
و انگور را خوشه ای بو غدایی
و این بشر وٌزوٌمی
بُمب را خوشالی یاراتدی
« بشر »
بوُمبانی

عبدالملک خورمالی الهنچ اورشونگ آجی شارپئغئنی دادان شاهئر، اول ائنسانئنگ یاشایئشئ اوٌچین اینگ کرِکلی اؤنوٌم لِز بولان: بوغدایی، اوٌزوٌمی الله نئنگ خوُشالی ادیپ یارادئشئنا، « بشر » ولین اؤزوٌنینگ اینگ گرِک دأل زادئنی یاغنی بُمبانی خوُشالئ یارادئشئنا شاهئرانا اوٌنس بریأر.
ای نسیم مئلایئم جا اؤووٌسیأن
شمال
درنگ کن ساقلان
مرا ببر به ان سویی منی
که شقایق ها نمی میرند گوٌلألک لرینگ
اؤلمه یأن
یرینه آلئپ گیت
شاهئر یرشارئنا آبانئپ دوران خوُووپلی اوروشدان، ائنسان چاغالاری نئنگ دپه سیندن چاغبا یالی یاغئپ دوران غورشون گوٌلـله لردن آداملارئنگ عایال – اوُغلان- اوشاق بوُلوپ دوُغدوق دپه لرینی تاشلاپ تازئغئپ یؤرشوٌندِن یاداپدئر. اوُل یر یوٌزونه آسودالئق کوٌیسه یأر، شمالا منی – ده گوٌلالِک لرینگ اؤلمه یأن یرینه آلئپ گیت دیییپ یالبار یار.
ساعت دقیقه را تا 60 می شمارد 60 گزِک اوریار
قلب من تا 70 منینگ یوٌره گیم
من از زمان جلوترم 70 گزِک
من دؤووٌردن اؤنگ باریارئن
دوُغور دانام دؤوروٌمیزینگ بارئشی یئندام، مئثال اوٌچین بیزینگ یاش دؤوروٌمیزده کیتاپ ایلکی – هأ، آز تاپئلاردئ، تاپایانگدا –دا، اوُنئ سانگا بأش- اوٌچ گوٌن آماناتلایئن برردی لر، گل اوُنسوُنگ سن اوُنئ واغتئندا غوُوشورجاق بوُلسانگ هر بیر کیتابی خاصام اولی گؤوروٌملی کیتاپلاری یاسسئغا غئشارئپ چای باشئندا اوٌرچ ادیپ اوُقاماسانگ، کیتابی دیین واغتئنگ ائزئنا غایتارئپ بوُلمازدی، ایندی ولین هزیل آداملارئنگ کیتاپخاناسئ یانئندا، یؤنه بو دؤوروٌنگ یاش لارئنا هر زادی غئسغاجا گؤزلأپ چئقماق هزیل شونگا- دا یتیشیپ بیلسه لر خان بوُلدوق لاری، ایندی سن خابار لاری اشیتجک، اسپوُرت سرتِجک یا-دا پئلان کیتابی تاپجاق دییپ باش آلئپ، بیر یانا گیتجِک گوٌمانئنگ یوُق بار زاد سنینگ یانئنگدا، شوُنونگ اوٌچین شاهئرلارمئزدا ایندی اوزاق یازجاق بوُلوپ کؤسه نیپ اوُتورمالئ دأل میکأ دیییأن اوُلار هم شوُل دؤوره باپ « آز ساغات بوُلسون اوز بوُلسون» دیییأیملی. عبدالملک خورمالئ بلکی بو مسلأنی بیزدن چالتئراق آنگئپ « پریسکأ » گچن دیر.


شو یرده من ینه ده بیر مسِله لأنی آغزاپ گچسِم آرئتقماچلئق اتمِزمیکأ دیییأن اوُل هم یازئجئ شاهئرلارمئز بیلن اوُقئجی لارئنگ آراسئندا بوُلمالی ایچگین آراغتناشئق ، شو مسِله خاصام ایران توٌرکمن لری نینگ آراسئندا هنیزه بو گوٌنه چنلی قادالاشمادئق. بو ایکی توُپار بیری بیریندن اوٌزنگه یاشایارلار. البتده مونونگ دوٌرلی سبأپلری بوُلوپ بیلر اوُنی آچئقلاماغا آیری بیر پورصات گرک، یونه شاهئرلارمئزئنگ اینگ سوُنگقی جا غوُشغوسئنی دینگله مِک اوٌچین هاچان دا بیر ادبی اوُتورشئقلی گچیریلجک توٌرکمن توُیونا غاراشماق یترلیک دأل. اوُنسوُنگام بیر اوُقئجی لار آنگسادئنا سرِتملی دأل شاهئرلارمئزئنگ حاصام آق غوشغودا یازیان چپر یاشلارمئزئنگ غوُشغی لارئنی، گرِک بوُلسا غایتالاپ- غایتا لاپ دینگله مِلی هم اوُقامالی، شیدیپ اوُﻻرئنگ ایچکی دوٌنیأ سینه آرالاشمالی. شاهئرلارمئز بیلن ائسنئشئقلی یاشاجاق بوُلساق، بیر بیریمیز بیلن یئغی- یئغی دان دوشوشئپ دورماغا اوُغور آغتارمالی بیری بیریمیزی دینگله مأنی اؤورنِملی. هر خالدا بیز عبدالملک خورمالئ نئنگ سؤزلِری غوُشغی دأل دیییپ بیلسِک ده، اوُندا سؤیگی یوُق دیییپ بیلمه ریس.
ایل دردینه باغرئ باداشمادئق شاهئر، یکجه سطیرده دؤرتمأگه میلت ادیپ بیلمز.سؤزوٌمینگ سوُنگوندا شاهئر دوُستومئزا بوک جان ساغلئق آرزوو ادیپ تأزه کیتابی بیلن اوُنی غویلایارئن غالامئ ییتی بوُلسون.
قربان صحت بدخشان
20 /4/96


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE فراخوان جشنواره همگام با مختومقلی فراغی
شیوه نامه برگزاری مسابقات جشنواره همگام با مختومقلی فراغی شاعرو عارف نامی استان...

یادداشت

نسخه سلامتی شما فقط به وسیله خودتان نوشته می شود

اولکامیز- محمد خوجه ، نویسنده : سلامتی بزرگترین وباارزش ترین نعمت های خداوندمنان است.کمترکسی تاآن راازدست نداده است قدرو ارزش آن رانمیداندودرحالت عادی متوجه آن نیستند،فقط زمانی که سلامتی... ادامه مطلب ..
IMAGE تساهل در اسلام

اولکامیز- عبا آخوند محمدنژاد در گروه تلگرامی انسجام و وحدت در باره آسانی وآسان گیری در دین اسلام نوشت :  خداوند متعال راه های کسب رضایت خویش را، بسیار آسان نموده است ودر عین حال اگر چنان چه... ادامه مطلب ..
IMAGE یاد روزگاران قدیم در ترکمن صحرا بخیر

اولکامیز- دلنوشته سخی گوگلانی : یاد دوران کودکی هایمان بخیر ادامه مطلب ..
IMAGE خلیفه باغشی دردی خان بهادری

دردی باغشی 1331-نجی ئیلدا جرگلان اتراینگ مزارلیق دیان اوبه سئنده دایخان مشغله‌دا‌ دونیا ایندی. ادامه مطلب ..
IMAGE بازگشت به کدام انقلاب ؟

روزنامه  کارگزاران : محمد قوچانی: نسل اول انقلاب اکنون باید راه را بر نسل جدید بگشاید و حکومت را به آنان منتقل کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انقلاب سیصد هزار نفری یا سه هزار نفری

اولکامیز- امان محمد خوجملی: اینکه گفته می شود در ایران صنعت طنز پر رونق است سخن یاوه و مفتی نیست و رگه هایی از حقیقت را در درونش دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه " اولین دفتر شعر ابراهیم نوری – بخش دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی*: " چشمه" اولین دفتر شعر ابراهیم نوری شاعر خوش قریحه کلاله ای اثری جذاب و پرمایه است . ادامه مطلب ..
IMAGE زمستان 96

 اولکامیز- بقلم دانگ اتار ارجبی : سخنم را با این جمله از فیلسوف و دانشمند عظیم الشان ایرانی که یکی دیگر از تخصص هایش  دانش پزشکی بود آغاز میکنم  ادامه مطلب ..
IMAGE چشم اندازی بر "چشمه" اولین اثر دفتر شعر ابراهیم نوری - بخش اول

اولکامیز- لطیف ایزدی ، دبیر ادبیات فارسی مدارس مراوه تپه ادامه مطلب ..
IMAGE انسان دوستی مولانا - قسمت دوم

اولکامیز- عبدالغفار علاقی : انسان کامل در هر زمانی به دنبال این است که به دیگران کمک کند و معرفت آنها را بالا ببرد. او با اخلاق حسنه خود زندگی می کند، لذا چهره زیبایی از خود به نمایش می گذارد، همه... ادامه مطلب ..
IMAGE اصلاح طلبان واقعی مقابل خواسته های مردم نمی ایستند

به نقل از سایت جلالی زاده : حدود ۹ ماه بعد از انتخابات اردیبهشت که با حضور گسترده مردم همراه شد و مردم نام حسن روحانی را تکرار کردند حالا عرصه سیاسی کشور با شرایطی جدید همراه شده است. ادامه مطلب ..
IMAGE حقیقت ایمان دینی

 پرستش هوای نفس هم بُت‌پرستی است و با این حساب، اگر من شیفتۀ عقاید خود شوم و آن‌ها را بپرستم، این هم نوعی بُت‌پرستی است. امّا کسی که حق‌پرست است، بُت‌پرست نیست و چون حق‌پرست است، شیفتۀ هوای... ادامه مطلب ..
IMAGE چگونه می توان تقصیر دولت ها از حکومتها را جدا کرد؟

امان محمد خوجملی: استیت یا دولت در نظامهای غربی بیشتر شامل نظام می شود. یعنی مجموعه ی قوای مجریه و مقننه و قضائیه و سایر نهادهای تحت اختیار. اما گاورمنت یا حکومت شامل قوه ی مجریه می شود. ادامه مطلب ..
IMAGE نسل نو و تفکرنو

اولکامیز- یحیی یاری : نوع پذیرش تغییر و تحولات اجتماعی عامل اختلاف دودیدگاه و تفکرات نسل جدید(نو)بانسل گذشته(قدیم) می باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE نکاتی در باره شعر و اندیشه بای محمد قلیچی

اولکامیز- هر دو متولد بهاریم . سوم اردیبهشت سال جلالی چشم به جهان زیبا و پر رمز و راز گشودیم با این تفاوت که او بقول ترکمنها  یک " مؤچه " از من بزرگتر است. ادامه مطلب ..
ببار ای برف

  عصر ایران؛ مهرداد خدیر- و سرانجام برف بارید و امسال بیش از هر سال قدر برف را می دانیم و باید بدانیم. چرا که کابوس خشک سالی بیش از هر زمان دیگری سایه انداخته است. بیش از هر سال دیگر آلودگی هوا را... ادامه مطلب ..
آقای صدیقی! نماز جمعه هم فرصت است

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- واکنش سریع و صریح رییس جمهور روحانی به سخنان حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران ناخرسندی امام جمعه موقت را در پی داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE سوختن در آب، غرق شدن در آتش

اولکامیز- سوختن در آب،غرق شدن در آتش بی رحم ترین پارادوکس دنیاست. خدایا دلم از دريايى گرفت كه زورش به آتش نرسيد.هر چه بسوزد آبش می زنند ، وای به روزی که آب بسوزد! @ulkamizcomمعجزه حضرت ابراهیم خلیل (ع)... ادامه مطلب ..
IMAGE شعر گونگل و ترجمه فارسی آن

اولکامیز- مهندس محمد طواق خوش کام  شاعر و ادیب  گنبدی یکی از بهترین مترجمان حال حاضر اشعار مختومقلی فراغی در ترکمن صحراست. ترجمه منظوم  شعر پر محتوای گونگول به زبان فارسی گویای این مدعاست .  ادامه مطلب ..
IMAGE نماز جمعه و تریبونی برای وحدت آفرینی

ایرنا- محمدستاری : به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه شانزدهم دیماه 1396 در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین... ادامه مطلب ..
ریشه اعتراضات را در داخل کشور و عملکرد خودتان جست و جو کنید

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - بعد از حدود یک هفته، ناآرامی ها در کشور پایان گرفت اما ناآرامی های کلامی در برخی تریبون های نماز جمعه همچنان ادامه دارد.در ایامی که خیابان های حدود 80 شهر ایران درگیر... ادامه مطلب ..
IMAGE آنها که بذر نومیدی کاشتند پاسخ دهند

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- برخی می گویند در این دو سه روز که فضا ملتهب شده چرا روحانی سکوت کرده و سخنی نمی گوید؟کسانی البته دوست داشتند او کلامی را بر زبان آورد تا آماج شعارهای خیابانی قرار گیرد و... ادامه مطلب ..
IMAGE گونده لیک

اولکامیز- دکتر ارازمحمد سارلی : ۶نجی دی آیی ۱۳۹۶ گچن گون قزلجه آق امام دا، استاد اراز بردینگ چادرینا باردیم. همه تانیش یوزلری گورودم. قزلجه لرینگ دأبينده، چادر اوچی بیلن ییقلیار. بأشی یدی سی... ادامه مطلب ..
IMAGE ایران امن یا ناامن ؟

اولکامیز-  یادداشتی از محمد سلاق : به نظر می رسد اقتصاد به شدت بیمار و درمانده و بدون درمانگر ایران این روزها بد جور سرد و بیرحمانه نفس هایمان را به شمارش انداخته ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ پویا و ایستا از زاویه دیگر

اولکامیز- امان محمد خوجملی: مهمترین بخش فرهنگ ما ترکمنها دین و مذهب می باشد که در تار و پود جامعه ما رسوخ دارد. ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

به نظر من فارس و ترکمن فرق نداره
یکی باشه خدمت کنه
آقای ایزدی، واقعا خودتان به این اعتقاد دارید که یک فرماندار ترکمن برای گنبد انتصاب کنند حتی از میان...
باسلام برهمگی نویسندگان ودلسوزان ادبیات ترکمن ، آقای دیه جی خداقوت ،ازخداعمربابرکت وطولانی برشما خوا...
حیفم آمد قسمتی از مصاحبه آقای اغاجری را به آقای خوجملی نشان ندهم.
واقعیت این است جمع بندی ۲۰ ساله ج...
با عرض سلام به خدمت جناب کریم پقه.
من در این یادداشت از کسی اسم نبردم تا آبروی کسی نرود. اگر در مقا...
هرصنف وگروهی اگر خودش را نقد نکند وناخالصی راازخود نراندوخودش راپالایش نکندمحکوم به شکست است ، مخصوص...
مدیر محترم سیایت وزین اولکامیر.
قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن...
سالها بایدبکوشیم تا مردم را بیدارکنیم تا ازفریب ودروغ ودعا نویسها و . . . دورشوند البته با وجودتبلی...
سلام. شما فکر کنم از حامیان قورلیزاده باشید. چون دیدگاه شما جانب داری و از روی تعصب است. لطفا بی طرف...
با سلام سردار با قدرت بازی میکند چون صددرصد میدانم به پرتغال واسپانیا گل خواهند زد وقتی به این دو تی...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.