b_150_100_16777215_00_images_n00125578-b.jpgاولکامیز-- عظیم قرنجیک :جامعه ما و نسل جوان و آگاه کشورمان ، با توجه به تجربیات حاصل از انتخابات متعدد در طول دوران زندگی ، مطالبات و خواسته های خود را در انطباق با واقعیت های کشور و جهان سنجیده ، و بر اساس آن تصمیم می گیرند . اینکه اکثریت جامعه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ، به روحانی و دولت تدبیر و امیدش اقبال نشان داده اند ، معطوف و منبعث از این واقعیت است که ، این امر ، جز استفاده از فرصت فراهم آمده بواسطه انتخابات ، برای تاثیرگذاری بر روی شرایط موجود کشور و حداقل در راستای تقویت آن نیروی اصلاح طلب و اعتدال گرایی است که در جهت حفظ منافع ملی و خواسته ها و آرمان هایشان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت کشور با آنان ، اشتراکات حداقلی دارد . 

البته انتخابات بویژه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما ، بواسطه تداخل و تعدد مراکز تصمیم گیری ، با معیارهای جهانی شناخته شده قابل تعریف نمی باشد ، و بواسطه این امر ، نمی توان از دل آن و از رئیس جمهور منتخب مردم ، انتظار برآوردن حداکثر مطالبات و خواسته های مردم ، بالاخص جوامع قومی و مذهبی ، و یا تحقق دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق شهروندی واقعی را داشته باشیم ، ولیکن این امور مانع از آن نیست که ، نتوانیم و یا نخواهیم ، خواهان تغییرات در تامین حداقل معیشتی و یا رفع بحران بیکاری ، و مسئله اشتغال و رفع رکود از دامن فعالیتهای اقتصادی ، و یا تامین آزادی های سیاسی و مدنی و ... از راههای مسالمت آمیز ، و با حفظ آرامش ، و بدور از کدورتهای سیاسی و جناحی ، و برقراری تعامل بین جناح های سیاسی موجود ، در جهت رشد و اعتلای کشور نباشیم . 

اکنون که انتخابات ریاست جمهوری ، همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا ، با نتایج و فرآیندهای کم نظیرشان به اتمام رسیده ، آشکارا ، موازنه قدرت اجتماعی و سیاسی مردم ، با نظام حکومتی را متحول نموده است . مردم ما با بهره جویی حداکثری از حقوق منبعث از قانون اساسی - اگر چه در قد و قالب تحدید شده - ، با برنامه های آن گرایش و جناحی ، همنوایی نشان داده اند که ، با توقعات و خواست های عاجل شان ، قرابت وتناسب داشته ، و ظرفیت و توان برآورده شدن مطالباتشان را ، در آن گرایش یافته ، و انتظار اصلاح امور کشور ، و بهبود و گشایش اوضاع اقتصادی را ، از مجرای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی به اعتبار اقبال مردمی به برنامه ها و وعده های آنان داشته اند ، و از گرایشی که بر طبل عوام گرایی و عوام فریبی نواخته ، و خرد و عقلانیت مردم را به سخره گرفته ، و اقتدار ملی و قانونی را مصادره کرده ، و اموال بیت المال را حیف و میل کرده ، و فرصت های عمومی کشور را از مردم دریغ کرده اند ، علیرغم وعده های آب و تاب دار ، برنتافته ، رویگردان شده اند . براستی حماسه حضور مردمی ، نشان داده که ، اکثریت آنان از گستره و تشدید فاصله های طبقاتی ، ناسلامتی نظام اداری و فساد گسترده اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده اند ، و خواستار استقرار و تعمیق دموکراسی بوده ، و در انتظار تحولات سیاسی ، فرهنگی و تثبیت اقتدار ملی و تمشیت امور معیشتی و اقتصادی بواسطه حمایت و پشتیبانی از اصلاح طلبان و اعتدالیون مورد حمایت آنان ، بوده اند . 

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، ذات و جوهر انتخابات ، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری ، به علت زنده بودن جامعه مدنی و مشارکت فعال مردم در جریان روندهای انتخاباتی ، از یک طرف ، زمینه ساز ایجاد تحرکات و جنبش های سیاسی ، و از طرف دیگر ، مطالبه محور است . حضور مطالبه محوری مردم ، نشان از توش و توان جامعه مدنی ، در فضای عمومی و حیات سیاسی کشور دارد ، که قابل اغماض نیست . البته باید توجه داشت که حضور مطالبه محوری مردم ، زمانی منتج به ثمر و بهره بخش خواهد بود ، که این حضور ، کما اینکه تجربه تاکنون نشان داده ، تنها به ایام انتخابات محدود نشود ، و انتخاب شونده را پس از انتخاب ، تنها گذاشته ، و مردم باصطلاح به خانه بازنگردند ، بلکه بخاطر تاثیر گذاری هر چه بیشتر حماسه حضور شان ، همچنان برای بهره مندی از امکانات درون حکومتی ، بیش از پیش بر حضور خود استمرار بخشیده ، و بر پیگیری مطالباتشان از راههای قانونی ، و با اتخاذ یک رفتار اصلاح طلبانه ، و اعتدال تحول طلبانه ، پافشاری نمایند . " انقطاع حضور " مردم پس از موسم انتخابات ، یکی از مشکلات وعارضه هایی است که متاسفانه در تمام ادوار انتخاباتی گذشته با آن مواجه بوده ایم ، که خود شاید ناشی از تحدید احزاب مستقل ، و کم رنگ بودن تشکل ها ونهادهای مدنی و مردمی در عرصه حیات سیاسی کشور باشد ، که بایستی در این خصوص تمهیداتی اندیشیده ، و چاره سازی شود . 

همان گونه که اشاره شد مطالبه محوری ذاتی هر انتخاباتی است ، ولیکن چه بهتر که این مطالبه محوری ، برخاسته از اراده خودآگاهانه مردم ، و منبعث از علم وآگاهی و دانشی باشد، که بتواند فرهنگی را پایه ریزی کند که ، با استفاده و بهره مندی از دانش روز ، و علم و آگاهی ، بتواند در فرآیند توسعه پایدار کشور ، و بر قانونمندیهای آن تاثیرگذار باشد . مردم ما خواستار توسعه همه جانبه کشور به شیوه ای علمی و عملی هستند ، و مدیریت علمی توسعه نیز با توسل به کارشناسان اهل فن و بهره گیری از نظرات کارشناسی آنان است که ، حصول به خواستهای مردمی را تسریع می نماید . بدیهی است شیوه علمی حصول به توسعه ما را ناگزیر ، به طرف گسترش مطالعات علمی و تحقیقاتی ، و تاسیس موسسات تحقیقاتی ، استفاده از کتابخانه های علمی و تخصصی که بکارگیری قانونمندیهای علمی در امر توسعه را تسهیل ، تشویق و تسریع می بخشد ، می کشاند . تمام امور ذکر شده ، از دست دولتی برمی آید که ، حداقل در حد تاب و توانش ، در جهت برآوردن آن کوشیده ، و برنامه هایی عملی ارائه نموده باشد ، و یا حداقل مردم انتظار برآورده شدنش را بواسطه علاقمندی به آن صبغه سیاسی داشته باشند . حال کدام جناح صاحب اراده و خواستار توسعه شده ، و با چه نگرشی علمی و رویکردی عملی ، خواستار توسعه شده ، مردم با رای خود عملاً نشان داده اند ، که کدام نگرش ، به خواستها و مطالباتشان نزدیکتر شده ، و توان هدایت جامعه را در این مسیر داشته ، و خط مشی و سیاستها و برنامه هایش ، در جهت تامین خواسته های مردم بوده است . مردم ما خواستار دولتی هستند که ، راهبرد و خط مشی و برنامه هایش ، در جهت توسعه پایدار و متوازن بوده ، در زمینه توسعه فضای سیاسی و گسترش تشکل های مدنی و تحقق حقوق شهروندی جد و جهدی عملی داشته ، و حافظ امنیت کشور ، و بازگرداندن و حفظ آرامش به جامعه باشد ، و چارچوب معقولی برای هدایت روابط خارجی فراهم نموده و توان جذب توریسم و سرمایه گذاریهای خارجی را داشته ، و بیش از همه ، به تقویت مبانی انسجام عمومی در درون جامعه همت گمارد ، و در طلب آینده ای روشن برای آحاد جامعه و برقراری و گسترش عدالت و رفع تبعیض همه جانبه باشد . 

دولت آقای روحانی به جهت برنامه هایی که در ایام انتخابات دوره یازدهم ارائه کرده ، و وعده و وعیدهایی که داده ، و همسویی هایی که آن برنامه ها و وعده ها ، با مطالبات مردمی داشته ، با اقبال مردمی روی کار آمده بود ، وعلیرغم اینکه بسیاری از آن وعده ها و مطالبات مردمی در دولت مستقر ایشان ، صورت تحقق نپذیرفته ، ولیکن بازهم مردم ، به لحاظ اینکه برنامه ها و عملکرد ایشان را نسبت به سایر رقبا و گزینه ها ، به خواست ها و مطالبات خود نزدیکتر یافته اند ، دوباره در انتخابات اخیر به ادامه مسیر و برنامه های روحانی اقبال نشان داده ، و بدین سبب ، با توجه به اینکه در مناظرات انتخاباتی یک سری انتظارات دیگری نیز بر مطالبات تحقق نیافته گذشته افزوده شده ، دولت دوازدهم آقای روحانی ، می بایستی مسئولیت سنگینی را بردوش خود احساس نماید . اگر چاره ای اندیشیده نشود ، تلفیق و هم افزایی این مطالبات و انتظارات و عدم پاسخگویی قانونی و منطقی بر این خواستها ممکن است دولت آینده ایشان را با مسئله " انفجار انتظارات و نیازها "مواجه سازد و پر واضح است که ، عدم پاسخگویی بموقع به این خواستها و انتظارات مردمی ، حاصلی جز احساس محرومیت و فقر و سرخوردگی نخواهد داشت ، که ماحصلش ، ماندگاری در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ، و ایجاد بحران های اجتماعی و یا تنش های سیاسی خواهد بود . 

مثبت و یا منفی بودن نتیجه انتخاب مردم ، و زندگی و حیات ساز بودن آن و کارساز بودنش در امر توسعه و رفع معضلات و نارسایی های اقتصادی اعم از رکود فعالیتهای اقتصادی ، ناسلامتی اداری و فساد های اداری و اقتصادی ، و گذر از ابربحران ها و ابرچالش هایی نظیر بحران زیست محیطی ، بحران آب ، صندوق های بازنشستگی ، بودجه دولت ، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری ، آلودگی هوا و نظایر اینها ، بستگی به اراده متولیان امر و برنامه ریزان و تصمیم گیران و نسبت آشنایی آنان با مشکلات واقعی جامعه و اراده و توان دولتمردان درحل بحران اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران صاحب نظر در هریک از حیطه های فوق الاشاره دارد . 

گفتنی است رای قاطع و حداکثری اقلیت های قومی و مذهبی به آقای روحانی در انتخابات اخیر ، هشیاری حاکمان و دولتیان را ، بر توجه و قبول حقوق بر جای مانده اقلیت های قومی و مذهبی ، و تدبیر و چاره سازی در جهت احقاق این خواسته ها و مطالبات آنان را ، طلب می نماید . آن دولت و گرایش سیاسی ، که عظمت و استواری ملتش را اندیشه کند ، و بر حضور و ظهور لطافت دلنواز برگهای سبز و گلهای بنفش امید ، بر پهنه نسیم فرح افزای جامعه ای مشتمل بر رنگین کمانی از اقوام و مذاهب ، دل یکدله کند ، می تواند هستی و حیات انسانی را فارغ از قوم و مذهب و جناح و باندی رقم زده ، و توانایی درک آزادی و آزادگی را ، که عصاره پذیرش و درک مفهوم هستی و حیات انسانی است ، خواهد داشت ، تفاوت اصلاحات مبتنی بر جامعه مدنی ، با آنانی که پای بر انسداد اندیشه و تفکر می کوبند ، در نکته ظریف تحلیل و درک و فهم انتظارات و خواست های مردم و مطالبات برحق اقوام و مذاهب مستقر در دایره حاکمیت کشور ، نهفته است . 

روحانی در دولت آینده اش ، باید به فصل مشترک صداهای غالب بر انتخابات اخیر ، همنوایی نشان داده ، در جهت ایفای نقش و وظیفه شان در جهت برآورده شدن عاجل آن ، اراده کافی و همت عالی نشان دهد . 

ایشان بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم ، ضمن اینکه پیگیر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل سوم ( حقوق ملت ) که مهمترین وعده وی به رای دهندگان بوده ، باشد ، همچنین باید بداند که مردم " امید " دارند ، و اگر این امید مردم را باور داشته باشد ، " تدبیر " کند تا کلید" ش ، بطرف گشوده شدن " قفل ها "ی بسته انتظارات و خواسته های برحق و قانونی مردم بچرخد . 

آری مردم ما می توانند نگرانی های بزرگشان را در برگه های رای خود کوچک کنند ، و با هم افزایی آرایشان ، در موقع ضرور و مناسب ، منتخب خود را پرچم کنند ، و اینک این رئیس جمهور منتخب شان است که ، حکم تدبیرش را علم کند و از لای زخم های التیام نیافته مردم ، استخوان بدر آورد . آخر یک ملت چگونه و تا به کی سکوت طولانی شان را ، در برگهای آرای مخفی شان پیچیده ، در دریایی از صندوق ها ریخته ، و یا سخنان ناگفته شان را در سینه و صندوقچه دلشان ، تحمل نمایند ؟ 

از نتیجه انتخابات اخیر براستی هم باید درس گرفت . 

مردم کشورمان برای استقرار دموکراسی و طلب حقوق مدنی و شهروندیشان چه " خون دلها " یی که نخورده اند ، ولی هنوز که هنوز است " ایران " شان را " گوهری تابان " شده ، نیافته اند . 

امیدواریم دولت تدبیر و امید ، که مردم آگاه ما ، در " دایره امکانات انتخاباتی " واقعاً موجود کشور ، بر استقرار و استمرار آن اقبال نشان داده ، اگر چه دولت یازدهم ، آنچنان باید و شاید بر حقوق و انتظاراتشان نتوانسته جامه تحقق بپوشاند ، در دولت آینده اش، شاهد اراده دولتمردانی شایسته ، برای پیگیری خواستها و مطالبات برحق مردم ، وتحقق حقوق شهروندی برخاسته از قانون اساسی بمثابه میثاقی ملی ، با خانه تکانی در میان وزرا و بکارگیری افراد توانمند ، تلاشگر و دلسوز و پاکدست باشیم . ما همچنان در انتظار آنیم که شاهد نشاط جامعه ، و پایکوبی مردم در دامن دشتهای سبزی باشیم که بر دستهایشان ، گلهای بنفش برآمده از دامن برگ و ساقه های سبز امید عطرافشانی کند . 

باشد که چنین بادا .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE پیام تسلیت اولکامیز به قدیر و ابراهیم کریمی
جناب آقای قدیر و ابراهیم کریمی درگذشت مادر عزیزتان را به شما و خانواده داغدارتان...

یادداشت

آقای صدیقی! نماز جمعه هم فرصت است

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- واکنش سریع و صریح رییس جمهور روحانی به سخنان حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران ناخرسندی امام جمعه موقت را در پی داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE سوختن در آب، غرق شدن در آتش

اولکامیز- سوختن در آب،غرق شدن در آتش بی رحم ترین پارادوکس دنیاست. خدایا دلم از دريايى گرفت كه زورش به آتش نرسيد.هر چه بسوزد آبش می زنند ، وای به روزی که آب بسوزد! @ulkamizcomمعجزه حضرت ابراهیم خلیل (ع)... ادامه مطلب ..
IMAGE شعر گونگل و ترجمه فارسی آن

اولکامیز- مهندس محمد طواق خوش کام  شاعر و ادیب  گنبدی یکی از بهترین مترجمان حال حاضر اشعار مختومقلی فراغی در ترکمن صحراست. ترجمه منظوم  شعر پر محتوای گونگول به زبان فارسی گویای این مدعاست .  ادامه مطلب ..
IMAGE نماز جمعه و تریبونی برای وحدت آفرینی

ایرنا- محمدستاری : به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه شانزدهم دیماه 1396 در حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین... ادامه مطلب ..
ریشه اعتراضات را در داخل کشور و عملکرد خودتان جست و جو کنید

عصر ایران؛ جعفر محمدی* - بعد از حدود یک هفته، ناآرامی ها در کشور پایان گرفت اما ناآرامی های کلامی در برخی تریبون های نماز جمعه همچنان ادامه دارد.در ایامی که خیابان های حدود 80 شهر ایران درگیر... ادامه مطلب ..
IMAGE آنها که بذر نومیدی کاشتند پاسخ دهند

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- برخی می گویند در این دو سه روز که فضا ملتهب شده چرا روحانی سکوت کرده و سخنی نمی گوید؟کسانی البته دوست داشتند او کلامی را بر زبان آورد تا آماج شعارهای خیابانی قرار گیرد و... ادامه مطلب ..
IMAGE گونده لیک

اولکامیز- دکتر ارازمحمد سارلی : ۶نجی دی آیی ۱۳۹۶ گچن گون قزلجه آق امام دا، استاد اراز بردینگ چادرینا باردیم. همه تانیش یوزلری گورودم. قزلجه لرینگ دأبينده، چادر اوچی بیلن ییقلیار. بأشی یدی سی... ادامه مطلب ..
IMAGE ایران امن یا ناامن ؟

اولکامیز-  یادداشتی از محمد سلاق : به نظر می رسد اقتصاد به شدت بیمار و درمانده و بدون درمانگر ایران این روزها بد جور سرد و بیرحمانه نفس هایمان را به شمارش انداخته ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ پویا و ایستا از زاویه دیگر

اولکامیز- امان محمد خوجملی: مهمترین بخش فرهنگ ما ترکمنها دین و مذهب می باشد که در تار و پود جامعه ما رسوخ دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE ترکمن صحرای ایستا یا پویا ؟!

اولکامیز- محمد جان آخوند بهلکه :  وبسایت اساس نیوز ، فایل های ویدیویی از یک میزگرد علمی - دینی، نشر کرده است. در این میزگرد چند روحانی ترکمن و چند استاد دانشگاه، تحت عنوان: (( بررسی مسایل جهان... ادامه مطلب ..
IMAGE قانون بودجه و رقص اعداد در فضای مجازی

عصر ایران - مهرداد خدیر : همین چند سال پیش مردم چندان ازلایحه بودجه سالانه سر در نمی آوردند و در رسانه های رسمی هم تنها اعدادی اعلام می شد که به خاطر بزرگ بودن حتی گاه قابل خواندن نبود ادامه مطلب ..
IMAGE امشب نوبت کجاست ؟

 به قلم یکی از کاربران اولکامیز : زلزله ی کرمانشاه و سرپل ذهاب سینه ها را به درد آورد. صحنه هایی را دیدیم که هیچگاه فراموششان نخواهیم کرد. بنابر عادت دیرین فکرش را نمی کردیم زلزله به این زودی و به... ادامه مطلب ..
IMAGE غارا یِل

اولکامیز- طاهر عبدی راد: گیجأنینگ بیر ماحالئ بۇلوپ .تۇی سۇوولوپدئ.رحمان اۇل گیجأنی دۇسی یاغمئرئنگ میخمانئ بۇلمالئ بۇلوپ ،تۇی یردن بیله لیکده یاریشدا بایراق آلان آطئ غارا یل بیلن ،یاغمئر لارا... ادامه مطلب ..
IMAGE در کنار مختومقلی

اولکامیز- از پل و رودخانه ی اترک که می گذرم نگاهم به چهار ستون وگنبدی در بالای آن نظر من وهر بیننده ای را به خود جلب می کند. ادامه مطلب ..
IMAGE انسان دوستی مولانا – قسمت اول

اولکامیز- مقاله ای از عبدالفغار علاقی صاحبنظر ادبیات عرفانی :   26 آذر سالروز وفات حضرت جلال الدین محمد بلخی معروف به حضرت مولانا است. این شب به شب عروس مشهوراست. شبی که مولانا به وصال حق رسید. در... ادامه مطلب ..
IMAGE علت العلل مسافرت به خارج

اولکامیز- امان محمد خوجملی : بودجه سال 1397 سرو صدای زیادی به راه انداخته است. دولت برای تامین بودجه ی خود برای عمران و آبادانی کشور دست به جیب مردم برده است. ادامه مطلب ..
IMAGE آیا خیّرظالم ممکن است?!

اولکامیز- امان محمد خوجملی : خیّر ظالم!! تناقض آمیز نیست؟ این سئوالی است گاهی پرسیده می شود. آیا ممکن است یک انسان هم خیّر باشد هم ظالم؟ همزمان هم کار خوب بکند و هم کار بد؟. هم به دیگران کمک بکند و... ادامه مطلب ..
IMAGE ای مهربانترین همدم من

اولکامیز- دلتنگم،دلتنگ لبخندهای شیرینت،دلتنگ دست های پیرت. دلتنگ آن روزها،که بودی،دلم بدجور هوای تو دارد. ادامه مطلب ..
IMAGE نوشته یک نوجوان ترکمن در باره جام جهانی

اولکامیز- 184 روز باقیست تا شروع بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان یعنی " #جام جهانی"‌ .  به شروع جام جهانی روز به روز نزدیک میشویم و همه ی تیم ها در تکاپوی برنامه ریزی و هماهنگی تیم خود برای حضوری... ادامه مطلب ..
IMAGE قصه ی مادبزرگم

اولکامیز- مادر پدر من ان موقع که من نبودم وحتی از ان هم دیرینه زمانی که پدرم بسیار کوچک بوده از دنیا رفته است ادامه مطلب ..
IMAGE وحدت اسلامی از زاویه ای دیگر

 اولکامیز- گفتاری از امان محمد خوجملی* : کشور ما از فِرق، اقوام و مذاهب گوناگونی تشکیل شده است که در جای جای ایران بزرگ زندگی می کنند. اتفاقاً زندگی آرام و دوستانه و برادرانه هم با یکدیگر دارند... ادامه مطلب ..
IMAGE یادداشت "مدیرعامل خانه کتاب ایران" در پی درگذشت مدیر "کتابفروشی قابوس"

📝 "مجيد غلامی جليسه" مدیرعامل خانه کتاب ایران در یادداشتی درگذشت "مراد دردی قاضی" مدير كتابفروشی قابوس گنبدکاووس و از پیشکسوتان نشر فرهنگ و ادب ترکمن را تسلیت گفت. متن این یادداشت را در ادامه... ادامه مطلب ..
IMAGE اختلاف اسلوب اندیشه در گفتار و نوشتار

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: این قرآن افراد بشر را به بهترین راه هدایت می کند. علم نیز قلب انسان را گشاده می گرداند البته علمی که توام با حکمت قرآنی باشد. ادامه مطلب ..
IMAGE ابتذال سیاست در ورزش

اولکامیز- امان محمد خوجملی : نارکارآمدی سیاست درخودِ سیاست به خاطر انتصابات و انحصاراتی که در آن وجود دارد دقیقاً مشخص نمی شود. چون همه چیز را نمی شود دقیقاً با دیگر کشورها با بیان مصداقهای آن... ادامه مطلب ..
IMAGE نویسنده‌ی بزرگ برایان آلدیس

نشریه صحرا - نویسنده: دکتر یوسف آزمون / ترجمه از ترکمنی به فارسی توسط آنادردی عنصری : (نوشته زیر به مناسبت درگذشت برایان آلدیس شاعر و رمان نویس مشهور انگلستان به رشته تحریر درآمده است. ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

قبلاٌ هم عرض کردم بنده ادیب نیستم.استدعا دارم از بکار بردن جملات پرطمطراق خودداری فرمایید.این گونه ن...
سلام اقای مدیر.واقعا مطلب دردناکی بود.مسوولان و خیرین شهر باید دست به کار شوند.
راه نجات فقط دمکراسی واقعی با تمام ملزومات و ضروریات شناخته شده اش ، بخصوص تشکلهای حزبی با برنامه مش...
با احترام به طرفداران یاشولی گری ؛بهتر است بساط یاشولی لی گری قومی را برچینیم وبه شایستگان شهرستان ف...
تعجب بنده این است که قبل و حین انتخابات مختلف انواع فعالیت برای تشکیل گروه های یاشولی یا مصلاحت انجا...
آیا این سه نفر کاندیدای مورد اشاره قیم تمام کاندیداهای احتمالی دیگر هستند؟
یاشاسین استاد سارلی . آخون بهلکه هیچ وقت از رسول الله وصحابه کرام دلیلی برای هفت روز عزا گرفتن برای ...
فتنه گران کدام قشر جامعه هستند کسانی که به گرانی ومشکلات اقصادی اعتراض کردند یا قشر دیگه ی بودند الب...
خودم عقل دارم وخودم انتخاب میکنم لازم نیست کسی برام انتخاب کنه
با تشکر از دیدگاه این بزرگوار نکته ای مد نظر قرار میگیرد و سئوالی پیش می آید که معمولا در انتخاب هیئ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.