b_150_100_16777215_00_images_n00125578-b.jpgاولکامیز-- عظیم قرنجیک :جامعه ما و نسل جوان و آگاه کشورمان ، با توجه به تجربیات حاصل از انتخابات متعدد در طول دوران زندگی ، مطالبات و خواسته های خود را در انطباق با واقعیت های کشور و جهان سنجیده ، و بر اساس آن تصمیم می گیرند . اینکه اکثریت جامعه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ، به روحانی و دولت تدبیر و امیدش اقبال نشان داده اند ، معطوف و منبعث از این واقعیت است که ، این امر ، جز استفاده از فرصت فراهم آمده بواسطه انتخابات ، برای تاثیرگذاری بر روی شرایط موجود کشور و حداقل در راستای تقویت آن نیروی اصلاح طلب و اعتدال گرایی است که در جهت حفظ منافع ملی و خواسته ها و آرمان هایشان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت کشور با آنان ، اشتراکات حداقلی دارد . 

البته انتخابات بویژه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما ، بواسطه تداخل و تعدد مراکز تصمیم گیری ، با معیارهای جهانی شناخته شده قابل تعریف نمی باشد ، و بواسطه این امر ، نمی توان از دل آن و از رئیس جمهور منتخب مردم ، انتظار برآوردن حداکثر مطالبات و خواسته های مردم ، بالاخص جوامع قومی و مذهبی ، و یا تحقق دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق شهروندی واقعی را داشته باشیم ، ولیکن این امور مانع از آن نیست که ، نتوانیم و یا نخواهیم ، خواهان تغییرات در تامین حداقل معیشتی و یا رفع بحران بیکاری ، و مسئله اشتغال و رفع رکود از دامن فعالیتهای اقتصادی ، و یا تامین آزادی های سیاسی و مدنی و ... از راههای مسالمت آمیز ، و با حفظ آرامش ، و بدور از کدورتهای سیاسی و جناحی ، و برقراری تعامل بین جناح های سیاسی موجود ، در جهت رشد و اعتلای کشور نباشیم . 

اکنون که انتخابات ریاست جمهوری ، همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا ، با نتایج و فرآیندهای کم نظیرشان به اتمام رسیده ، آشکارا ، موازنه قدرت اجتماعی و سیاسی مردم ، با نظام حکومتی را متحول نموده است . مردم ما با بهره جویی حداکثری از حقوق منبعث از قانون اساسی - اگر چه در قد و قالب تحدید شده - ، با برنامه های آن گرایش و جناحی ، همنوایی نشان داده اند که ، با توقعات و خواست های عاجل شان ، قرابت وتناسب داشته ، و ظرفیت و توان برآورده شدن مطالباتشان را ، در آن گرایش یافته ، و انتظار اصلاح امور کشور ، و بهبود و گشایش اوضاع اقتصادی را ، از مجرای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی به اعتبار اقبال مردمی به برنامه ها و وعده های آنان داشته اند ، و از گرایشی که بر طبل عوام گرایی و عوام فریبی نواخته ، و خرد و عقلانیت مردم را به سخره گرفته ، و اقتدار ملی و قانونی را مصادره کرده ، و اموال بیت المال را حیف و میل کرده ، و فرصت های عمومی کشور را از مردم دریغ کرده اند ، علیرغم وعده های آب و تاب دار ، برنتافته ، رویگردان شده اند . براستی حماسه حضور مردمی ، نشان داده که ، اکثریت آنان از گستره و تشدید فاصله های طبقاتی ، ناسلامتی نظام اداری و فساد گسترده اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده اند ، و خواستار استقرار و تعمیق دموکراسی بوده ، و در انتظار تحولات سیاسی ، فرهنگی و تثبیت اقتدار ملی و تمشیت امور معیشتی و اقتصادی بواسطه حمایت و پشتیبانی از اصلاح طلبان و اعتدالیون مورد حمایت آنان ، بوده اند . 

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، ذات و جوهر انتخابات ، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری ، به علت زنده بودن جامعه مدنی و مشارکت فعال مردم در جریان روندهای انتخاباتی ، از یک طرف ، زمینه ساز ایجاد تحرکات و جنبش های سیاسی ، و از طرف دیگر ، مطالبه محور است . حضور مطالبه محوری مردم ، نشان از توش و توان جامعه مدنی ، در فضای عمومی و حیات سیاسی کشور دارد ، که قابل اغماض نیست . البته باید توجه داشت که حضور مطالبه محوری مردم ، زمانی منتج به ثمر و بهره بخش خواهد بود ، که این حضور ، کما اینکه تجربه تاکنون نشان داده ، تنها به ایام انتخابات محدود نشود ، و انتخاب شونده را پس از انتخاب ، تنها گذاشته ، و مردم باصطلاح به خانه بازنگردند ، بلکه بخاطر تاثیر گذاری هر چه بیشتر حماسه حضور شان ، همچنان برای بهره مندی از امکانات درون حکومتی ، بیش از پیش بر حضور خود استمرار بخشیده ، و بر پیگیری مطالباتشان از راههای قانونی ، و با اتخاذ یک رفتار اصلاح طلبانه ، و اعتدال تحول طلبانه ، پافشاری نمایند . " انقطاع حضور " مردم پس از موسم انتخابات ، یکی از مشکلات وعارضه هایی است که متاسفانه در تمام ادوار انتخاباتی گذشته با آن مواجه بوده ایم ، که خود شاید ناشی از تحدید احزاب مستقل ، و کم رنگ بودن تشکل ها ونهادهای مدنی و مردمی در عرصه حیات سیاسی کشور باشد ، که بایستی در این خصوص تمهیداتی اندیشیده ، و چاره سازی شود . 

همان گونه که اشاره شد مطالبه محوری ذاتی هر انتخاباتی است ، ولیکن چه بهتر که این مطالبه محوری ، برخاسته از اراده خودآگاهانه مردم ، و منبعث از علم وآگاهی و دانشی باشد، که بتواند فرهنگی را پایه ریزی کند که ، با استفاده و بهره مندی از دانش روز ، و علم و آگاهی ، بتواند در فرآیند توسعه پایدار کشور ، و بر قانونمندیهای آن تاثیرگذار باشد . مردم ما خواستار توسعه همه جانبه کشور به شیوه ای علمی و عملی هستند ، و مدیریت علمی توسعه نیز با توسل به کارشناسان اهل فن و بهره گیری از نظرات کارشناسی آنان است که ، حصول به خواستهای مردمی را تسریع می نماید . بدیهی است شیوه علمی حصول به توسعه ما را ناگزیر ، به طرف گسترش مطالعات علمی و تحقیقاتی ، و تاسیس موسسات تحقیقاتی ، استفاده از کتابخانه های علمی و تخصصی که بکارگیری قانونمندیهای علمی در امر توسعه را تسهیل ، تشویق و تسریع می بخشد ، می کشاند . تمام امور ذکر شده ، از دست دولتی برمی آید که ، حداقل در حد تاب و توانش ، در جهت برآوردن آن کوشیده ، و برنامه هایی عملی ارائه نموده باشد ، و یا حداقل مردم انتظار برآورده شدنش را بواسطه علاقمندی به آن صبغه سیاسی داشته باشند . حال کدام جناح صاحب اراده و خواستار توسعه شده ، و با چه نگرشی علمی و رویکردی عملی ، خواستار توسعه شده ، مردم با رای خود عملاً نشان داده اند ، که کدام نگرش ، به خواستها و مطالباتشان نزدیکتر شده ، و توان هدایت جامعه را در این مسیر داشته ، و خط مشی و سیاستها و برنامه هایش ، در جهت تامین خواسته های مردم بوده است . مردم ما خواستار دولتی هستند که ، راهبرد و خط مشی و برنامه هایش ، در جهت توسعه پایدار و متوازن بوده ، در زمینه توسعه فضای سیاسی و گسترش تشکل های مدنی و تحقق حقوق شهروندی جد و جهدی عملی داشته ، و حافظ امنیت کشور ، و بازگرداندن و حفظ آرامش به جامعه باشد ، و چارچوب معقولی برای هدایت روابط خارجی فراهم نموده و توان جذب توریسم و سرمایه گذاریهای خارجی را داشته ، و بیش از همه ، به تقویت مبانی انسجام عمومی در درون جامعه همت گمارد ، و در طلب آینده ای روشن برای آحاد جامعه و برقراری و گسترش عدالت و رفع تبعیض همه جانبه باشد . 

دولت آقای روحانی به جهت برنامه هایی که در ایام انتخابات دوره یازدهم ارائه کرده ، و وعده و وعیدهایی که داده ، و همسویی هایی که آن برنامه ها و وعده ها ، با مطالبات مردمی داشته ، با اقبال مردمی روی کار آمده بود ، وعلیرغم اینکه بسیاری از آن وعده ها و مطالبات مردمی در دولت مستقر ایشان ، صورت تحقق نپذیرفته ، ولیکن بازهم مردم ، به لحاظ اینکه برنامه ها و عملکرد ایشان را نسبت به سایر رقبا و گزینه ها ، به خواست ها و مطالبات خود نزدیکتر یافته اند ، دوباره در انتخابات اخیر به ادامه مسیر و برنامه های روحانی اقبال نشان داده ، و بدین سبب ، با توجه به اینکه در مناظرات انتخاباتی یک سری انتظارات دیگری نیز بر مطالبات تحقق نیافته گذشته افزوده شده ، دولت دوازدهم آقای روحانی ، می بایستی مسئولیت سنگینی را بردوش خود احساس نماید . اگر چاره ای اندیشیده نشود ، تلفیق و هم افزایی این مطالبات و انتظارات و عدم پاسخگویی قانونی و منطقی بر این خواستها ممکن است دولت آینده ایشان را با مسئله " انفجار انتظارات و نیازها "مواجه سازد و پر واضح است که ، عدم پاسخگویی بموقع به این خواستها و انتظارات مردمی ، حاصلی جز احساس محرومیت و فقر و سرخوردگی نخواهد داشت ، که ماحصلش ، ماندگاری در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ، و ایجاد بحران های اجتماعی و یا تنش های سیاسی خواهد بود . 

مثبت و یا منفی بودن نتیجه انتخاب مردم ، و زندگی و حیات ساز بودن آن و کارساز بودنش در امر توسعه و رفع معضلات و نارسایی های اقتصادی اعم از رکود فعالیتهای اقتصادی ، ناسلامتی اداری و فساد های اداری و اقتصادی ، و گذر از ابربحران ها و ابرچالش هایی نظیر بحران زیست محیطی ، بحران آب ، صندوق های بازنشستگی ، بودجه دولت ، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری ، آلودگی هوا و نظایر اینها ، بستگی به اراده متولیان امر و برنامه ریزان و تصمیم گیران و نسبت آشنایی آنان با مشکلات واقعی جامعه و اراده و توان دولتمردان درحل بحران اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران صاحب نظر در هریک از حیطه های فوق الاشاره دارد . 

گفتنی است رای قاطع و حداکثری اقلیت های قومی و مذهبی به آقای روحانی در انتخابات اخیر ، هشیاری حاکمان و دولتیان را ، بر توجه و قبول حقوق بر جای مانده اقلیت های قومی و مذهبی ، و تدبیر و چاره سازی در جهت احقاق این خواسته ها و مطالبات آنان را ، طلب می نماید . آن دولت و گرایش سیاسی ، که عظمت و استواری ملتش را اندیشه کند ، و بر حضور و ظهور لطافت دلنواز برگهای سبز و گلهای بنفش امید ، بر پهنه نسیم فرح افزای جامعه ای مشتمل بر رنگین کمانی از اقوام و مذاهب ، دل یکدله کند ، می تواند هستی و حیات انسانی را فارغ از قوم و مذهب و جناح و باندی رقم زده ، و توانایی درک آزادی و آزادگی را ، که عصاره پذیرش و درک مفهوم هستی و حیات انسانی است ، خواهد داشت ، تفاوت اصلاحات مبتنی بر جامعه مدنی ، با آنانی که پای بر انسداد اندیشه و تفکر می کوبند ، در نکته ظریف تحلیل و درک و فهم انتظارات و خواست های مردم و مطالبات برحق اقوام و مذاهب مستقر در دایره حاکمیت کشور ، نهفته است . 

روحانی در دولت آینده اش ، باید به فصل مشترک صداهای غالب بر انتخابات اخیر ، همنوایی نشان داده ، در جهت ایفای نقش و وظیفه شان در جهت برآورده شدن عاجل آن ، اراده کافی و همت عالی نشان دهد . 

ایشان بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم ، ضمن اینکه پیگیر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل سوم ( حقوق ملت ) که مهمترین وعده وی به رای دهندگان بوده ، باشد ، همچنین باید بداند که مردم " امید " دارند ، و اگر این امید مردم را باور داشته باشد ، " تدبیر " کند تا کلید" ش ، بطرف گشوده شدن " قفل ها "ی بسته انتظارات و خواسته های برحق و قانونی مردم بچرخد . 

آری مردم ما می توانند نگرانی های بزرگشان را در برگه های رای خود کوچک کنند ، و با هم افزایی آرایشان ، در موقع ضرور و مناسب ، منتخب خود را پرچم کنند ، و اینک این رئیس جمهور منتخب شان است که ، حکم تدبیرش را علم کند و از لای زخم های التیام نیافته مردم ، استخوان بدر آورد . آخر یک ملت چگونه و تا به کی سکوت طولانی شان را ، در برگهای آرای مخفی شان پیچیده ، در دریایی از صندوق ها ریخته ، و یا سخنان ناگفته شان را در سینه و صندوقچه دلشان ، تحمل نمایند ؟ 

از نتیجه انتخابات اخیر براستی هم باید درس گرفت . 

مردم کشورمان برای استقرار دموکراسی و طلب حقوق مدنی و شهروندیشان چه " خون دلها " یی که نخورده اند ، ولی هنوز که هنوز است " ایران " شان را " گوهری تابان " شده ، نیافته اند . 

امیدواریم دولت تدبیر و امید ، که مردم آگاه ما ، در " دایره امکانات انتخاباتی " واقعاً موجود کشور ، بر استقرار و استمرار آن اقبال نشان داده ، اگر چه دولت یازدهم ، آنچنان باید و شاید بر حقوق و انتظاراتشان نتوانسته جامه تحقق بپوشاند ، در دولت آینده اش، شاهد اراده دولتمردانی شایسته ، برای پیگیری خواستها و مطالبات برحق مردم ، وتحقق حقوق شهروندی برخاسته از قانون اساسی بمثابه میثاقی ملی ، با خانه تکانی در میان وزرا و بکارگیری افراد توانمند ، تلاشگر و دلسوز و پاکدست باشیم . ما همچنان در انتظار آنیم که شاهد نشاط جامعه ، و پایکوبی مردم در دامن دشتهای سبزی باشیم که بر دستهایشان ، گلهای بنفش برآمده از دامن برگ و ساقه های سبز امید عطرافشانی کند . 

باشد که چنین بادا .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

چرا نباید بی تفاوت بود ؟

عصر ایران؛مازیار آقازاده - شاید برای بسیاری از انسان های روی کره خاکی کمک کردن برای التیام زخم های انسان هایی هزاران کیلومتر دورتر از آنها معنا و مفهومی نداشته باشد و این دسته از انسان ها بر... ادامه مطلب ..
IMAGE آیدئنگ گیجه

 اولکامیز- شاپور دوجی : عادت به نوشتن ندارم آدم دست به قلم نیستم شاید بعضی وقتها کتاب شعری به دست بگیرم، چون عاشق شعروشاعران هستم... ادامه مطلب ..
تحلیل اجتماعی یک شعر

اولکامیز - امان محمد خوجملی: بعضی از اشعار سروده شده ی شاعران در ایام قدیم معانی و مضامینی بسیار عمیق و تاثیر گذاری داشته اند. اما به مرور زمان با تغییر و تحولات اجتماعی و با بوجود آمدن ارزشهای... ادامه مطلب ..
IMAGE قجقی نژاد:صوفیه معمولا تحت تاثیر عقایدو آرای فرق غیر اسلامی بوده است

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:با عرض سلام به کاربر محترم سایت وزین اولکامیز.کاربر محترمی سوال کردند:آیا شما با تمامی طرق صوفیه مخصوصا نقشبندیه که در منطقه ترکمن صحرا رواج دارد مخالف هستید؟پاسخ:... ادامه مطلب ..
نگاهی به فرامین اسلام

اولکامیز خوجه دردی قجقی : درفلسفه ی فرامین اسلام مانند: صدقات ؛ عشر؛ زکوة؛ خمس ؛ امربه معروف ونهی ازمنکر وغیره طوری طرح ووضع گردیده است: ادامه مطلب ..
"الف " را بهتر بشناسیم

ا لکامیز - طوی قلیچ طاطار : مقاله ای با عنوان «الف را بشناسیم» درباره شناسایی بیشتر حرکات (اِعراب) و صداهای حروف خط رایج ترکمن (یورگینلی خط) و انتقادی بر اشکالات و کمبودهای نوشتاری خط جدید... ادامه مطلب ..
چالش شهردار گرگان

کانال گلستان و توسعه - حامد صمدلویی ( دکترای علوم سیاسی)     حماسه 29 اردیبهشت شهروندان گرگانی و انتخاب تمام و کمال لیست غیر سیاسی, فراجناحی و توسعه محور حامیان صادقلو نقطه عطفی در تاریخ تحولات... ادامه مطلب ..
IMAGE یادداشت کامبیز قجقی نژاد درخصوص نقد تصوف و صوفی گری

اولکامیز – کامبیز قجقی نژاد:تقلید کورکورانه در عقاید و عباداتِ شریعتِ دینِ اسلام جایز نیست ما مسلمانان از پیروی آداب و سنن اهل کتاب و مشرکان نهی شده ایم عرفان و تصوف در اعمالشان با اهل کتاب... ادامه مطلب ..
IMAGE جلسه ی دیدار با قرجه طیار

اولکامیز-امان محمد خوجملی : گروههای تلگرامی و فضای مجازی شهرستان گنبد کاووس برای عمران و آبادانی و عقب ماندگی گنبد از سایر شهرهای بزرگ بسیار حساس هستند. این طلیعه ای مبارک و میمون برای حرکت در... ادامه مطلب ..
IMAGE درباره مسلمانان روهینگیا

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:مسلمانان روهینگا در برمه توسط بوداییان مورد کشتار و تعرض و ظلم قرار گرفتند متاسفانه این ظلم و تجاوز در حال حاضر به اوج خود رسیده است در حالیکه دنیا و تمام طواغیت بر... ادامه مطلب ..
IMAGE پاسخ به کامبیز قجقی نژاد:نیست پیغمبر ولی کتاب دارد

اولکامیز-آخوند بهلکه:و علیکم السلام کامبیز عزیز۱- هجویری نوشت: از پیغمبر علیه السّلام پرسیدند از شعر ، وی گفت ، صلی اللّه علیه : «کلامٌ حَسَنُه حَسَنٌ و قبیحُه قبیحٌ.» سخنی است، نیکوی آن نیکو... ادامه مطلب ..
IMAGE فساد در ایران و فساد در غرب

اولکامیز- امان محمد خوجملی: فساد یک اتهام کلی است که می شود قباحت هر جُرم و بزه و گناه را با آن واژه بیان کرد بی آنکه نوع و جنس آن تفکیک و مشخص شود. عنوان فساد همواره در عرصه ی سیاست و اقتصاد و دین و... ادامه مطلب ..
IMAGE بای ذنب قتلت ؟!

اولکامیز - دکتر اراز محمد سارلی :  برمه، دولتی کوچک و خاموش در دنیای امروز است. کشوری با عقاید متعصبانه ی بودیسم، با گرایش های افراطی‌ و با نظامیانی که به راحتی مسلمانان را با تیر مستقیم می کشند  ادامه مطلب ..
IMAGE پاسخ به آخوند بهلکه:مسائل اعتقادی را فقط از قرآن و حدیث رسول الله (ص) می توان برداشت کرد

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:با عرض سلام به آخوند بهلکه و کاربران وزین سایت اولکامیز.دوبیتی که از مولانا گفتید دلالت به حاضر و ناظر بودن من دون الله را ندارد بلکه دلالت به عالم کبری بودن آدمی را... ادامه مطلب ..
IMAGE عوامل فزونی جرم و جنایت در گنبد کاووس

اولکامیز - حاج قوجق قلی آق:مدتی است بزه و جرم در شهرستان اپیدمی شده فقط چند صباحی جامعه و مسئولین، موقتی دردمند شده افسوس می خورند و سپس فراموش می کنند. فراوانی اعمالی مثل سب وشتم ،ضرب و جرح ، قتل... ادامه مطلب ..
IMAGE من دون الله....

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:جمله قرآن هست در نفی سبب. کار خدا مانند انسان به علت و دلیل نیاز ندارد. انبازها و معبودهای دروغین را به فریاد بخوانند نمی توانند شما را یاری کنند. من دون الله؛ نمی... ادامه مطلب ..
IMAGE نامه محمدرضا کیانفر به رئیس جمهور: فرصت نجات کشور رااز دست ندهید

رئیس جمهور محترم آقای دکتر حسن روحانیمایه ی مسرت بسیار است که موفق شدید کابینه ای تشکیل دهید که می توان به آن نام واقعی ی اعتدال را داد و نسبتاً مطمئن بود که دیگر مشکل عمده ای برای دستیابی به... ادامه مطلب ..
IMAGE کارخانه ید اینچه برون عنصر پرتوزای رادیوم تولید می کند

یک فعال محیط زیست گفت : کارخانه ید با بازگرداندن و رها پساب ها در تالاب اینچه تهدیدی برای محیط زیست جانوری به شمار می رود. کارخانه کانسار خزر ، ۲۰۰ لیتر بر ثانیه پساب اسیدی تولید می‌کند و مکاتبه... ادامه مطلب ..
IMAGE پاسخی به نظرات کاربران:مجریان شبکه های مروج وهابیت بزرگان اهل سنت نیستند

اولکامیز- آخوند بهلکه:با سلام و تبریک عید پرشکوه قربان۱. بدیهی است که اولکامیز خوانندگان زیادی دارد و آخوند بهلکه نمی تواند همه را در یک سطح بینگارد. نگارنده توقّع ندارد که همه ی دلها را تسلیم... ادامه مطلب ..
IMAGE عید سعید قربان مبارک باد

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد:قلم می گوید:ای همراه حیران منبنگر ای عاشقتوحید ابراهیمی راز ساقی مست شوبندهٔ شهنشاهی لطیف شو«بیزار شدم ز بت پرستان کنشت»ابراهیم علیه السلام به پدرش می گفت:پدرم! چرا... ادامه مطلب ..
IMAGE غارت ثروت ملی به بهانه ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی

    اولکامیز - احمد مراد پور * : نیلكوه بخشي از  زنجيره پاياني كوههاي البرز در شمال شرق كشور   از سال ٩٠ تا كنون توسط شركت سيمان پيوند  گلستان تراشيده ، تجزيه و فروخته  و وجه حاصل از فروش نيز به... ادامه مطلب ..
IMAGE افراط و تفریط ،تیشه بر ریشه ی دین

اولکامیز- آخوند بهلکه: چهارشنبه ی گذشته ۲۵ مرداد ، همایشی تحت عنوان:تکفیر و افراط گراییاز دیدگاه قرآن و سنّت در شهر بندر ترکمن برگزار گردیده است.ترکمن صحرا پویاست ، پویا تر باد.امروزه اهمیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE توکه نوشم نه ای،نیشم چرایی؟

اولکامیز – آتا گوگلان: چند سالی می شود که فروشندگان گنبدی  یک هفته مانده به عید های فطر و قربان ،شبانه  در خیابان کاخ  گردهم می آیند و از تقاطع سعدی تا وشمگیر بازاری پرجنب و جوش که دیگر لفظ... ادامه مطلب ..
IMAGE رشته زبان ترکمنی دانشگاه شمس؛طرحی با بنیان علمی محکم یا حرکتی سمبولیک با رویکردی پوپولیستی

اولکامیز –(یادداشت ذیل توسط برادر بزرگوارمان عطا محمد فروز شاعر ،نویسنده ودبیر ادبیات برای سایت ارسال شده است Tاولکامیز نظری در رد یا تایید مطالب مطروحه ایشان ندارد و ازنظرات دیگر مخاطبان... ادامه مطلب ..
IMAGE فساد فرزند انحصار

اولکامیز- امان محمد خوجملی: ایران یکی از کشورهایی است که فساد اداری و اقتصادی آن در سطح بسیاری بالایی قرار دارد. کاریابی برای جوانان بیکار و تحصیل کرده دشواراست. برای استخدام درکارهای دولتی... ادامه مطلب ..

اخبار


23 شهریور 1396

آخرین نظرات

به نظر من برای یک بار هم که شده اهل سنت چاله دروغگویان(اصلاح طلبان،که وعده دروغ می دهند و هیچ وقت عم...
سلام خسته نباشید آره فقط نان قیمتش برای مردم مناسب بوده مردم این استان هم بیشتر به نان تمایل دارند ا...
اگر گوش شنوائی باشد پیشهاد خوبی است و این کار شاید باعث شود که افراد توانمند برای امر خیر با همدیگر ...
مثلا چکار می خواهد بکند و چکار می تواند بکند؟ تبعیض تبعیض است.
آقای طیار چرا صحبت از یوسف آباد و نورحان آباد نکردید که ظرفیت شهرشدنش بیش از محله گدم اباد شماست در ...
سپاس از جناب آقای طیار
خداقوت پهلوان
پاینده وپیروز باشید درسایه ی الطاف بیکران الهی
با سلام خدمت نویسنده محترم آقای قجقی
بنده هم معتقدم بعضی از صوفیان غلو میکنند و برخی طرق صوفیه از ...
نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

روح و روان حافظ شاد باد که هموا...
و اینجاست ک معلوم میشود حکومت های اسلامی دست نشانده ی چند کشور بزرگ هستن و خاک بر سر ان ملت های بیسو...
مهمان - آقای سخاوی نمیدانم شمادرچه پست ومقامی هستی اگربرای شمایک دوست صمیمی چنین مطالبی رامی نوشتند ...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.