b_150_100_16777215_00_images_n00125578-b.jpgاولکامیز-- عظیم قرنجیک :جامعه ما و نسل جوان و آگاه کشورمان ، با توجه به تجربیات حاصل از انتخابات متعدد در طول دوران زندگی ، مطالبات و خواسته های خود را در انطباق با واقعیت های کشور و جهان سنجیده ، و بر اساس آن تصمیم می گیرند . اینکه اکثریت جامعه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ، به روحانی و دولت تدبیر و امیدش اقبال نشان داده اند ، معطوف و منبعث از این واقعیت است که ، این امر ، جز استفاده از فرصت فراهم آمده بواسطه انتخابات ، برای تاثیرگذاری بر روی شرایط موجود کشور و حداقل در راستای تقویت آن نیروی اصلاح طلب و اعتدال گرایی است که در جهت حفظ منافع ملی و خواسته ها و آرمان هایشان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت کشور با آنان ، اشتراکات حداقلی دارد . 

البته انتخابات بویژه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما ، بواسطه تداخل و تعدد مراکز تصمیم گیری ، با معیارهای جهانی شناخته شده قابل تعریف نمی باشد ، و بواسطه این امر ، نمی توان از دل آن و از رئیس جمهور منتخب مردم ، انتظار برآوردن حداکثر مطالبات و خواسته های مردم ، بالاخص جوامع قومی و مذهبی ، و یا تحقق دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق شهروندی واقعی را داشته باشیم ، ولیکن این امور مانع از آن نیست که ، نتوانیم و یا نخواهیم ، خواهان تغییرات در تامین حداقل معیشتی و یا رفع بحران بیکاری ، و مسئله اشتغال و رفع رکود از دامن فعالیتهای اقتصادی ، و یا تامین آزادی های سیاسی و مدنی و ... از راههای مسالمت آمیز ، و با حفظ آرامش ، و بدور از کدورتهای سیاسی و جناحی ، و برقراری تعامل بین جناح های سیاسی موجود ، در جهت رشد و اعتلای کشور نباشیم . 

اکنون که انتخابات ریاست جمهوری ، همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا ، با نتایج و فرآیندهای کم نظیرشان به اتمام رسیده ، آشکارا ، موازنه قدرت اجتماعی و سیاسی مردم ، با نظام حکومتی را متحول نموده است . مردم ما با بهره جویی حداکثری از حقوق منبعث از قانون اساسی - اگر چه در قد و قالب تحدید شده - ، با برنامه های آن گرایش و جناحی ، همنوایی نشان داده اند که ، با توقعات و خواست های عاجل شان ، قرابت وتناسب داشته ، و ظرفیت و توان برآورده شدن مطالباتشان را ، در آن گرایش یافته ، و انتظار اصلاح امور کشور ، و بهبود و گشایش اوضاع اقتصادی را ، از مجرای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی به اعتبار اقبال مردمی به برنامه ها و وعده های آنان داشته اند ، و از گرایشی که بر طبل عوام گرایی و عوام فریبی نواخته ، و خرد و عقلانیت مردم را به سخره گرفته ، و اقتدار ملی و قانونی را مصادره کرده ، و اموال بیت المال را حیف و میل کرده ، و فرصت های عمومی کشور را از مردم دریغ کرده اند ، علیرغم وعده های آب و تاب دار ، برنتافته ، رویگردان شده اند . براستی حماسه حضور مردمی ، نشان داده که ، اکثریت آنان از گستره و تشدید فاصله های طبقاتی ، ناسلامتی نظام اداری و فساد گسترده اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده اند ، و خواستار استقرار و تعمیق دموکراسی بوده ، و در انتظار تحولات سیاسی ، فرهنگی و تثبیت اقتدار ملی و تمشیت امور معیشتی و اقتصادی بواسطه حمایت و پشتیبانی از اصلاح طلبان و اعتدالیون مورد حمایت آنان ، بوده اند . 

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، ذات و جوهر انتخابات ، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری ، به علت زنده بودن جامعه مدنی و مشارکت فعال مردم در جریان روندهای انتخاباتی ، از یک طرف ، زمینه ساز ایجاد تحرکات و جنبش های سیاسی ، و از طرف دیگر ، مطالبه محور است . حضور مطالبه محوری مردم ، نشان از توش و توان جامعه مدنی ، در فضای عمومی و حیات سیاسی کشور دارد ، که قابل اغماض نیست . البته باید توجه داشت که حضور مطالبه محوری مردم ، زمانی منتج به ثمر و بهره بخش خواهد بود ، که این حضور ، کما اینکه تجربه تاکنون نشان داده ، تنها به ایام انتخابات محدود نشود ، و انتخاب شونده را پس از انتخاب ، تنها گذاشته ، و مردم باصطلاح به خانه بازنگردند ، بلکه بخاطر تاثیر گذاری هر چه بیشتر حماسه حضور شان ، همچنان برای بهره مندی از امکانات درون حکومتی ، بیش از پیش بر حضور خود استمرار بخشیده ، و بر پیگیری مطالباتشان از راههای قانونی ، و با اتخاذ یک رفتار اصلاح طلبانه ، و اعتدال تحول طلبانه ، پافشاری نمایند . " انقطاع حضور " مردم پس از موسم انتخابات ، یکی از مشکلات وعارضه هایی است که متاسفانه در تمام ادوار انتخاباتی گذشته با آن مواجه بوده ایم ، که خود شاید ناشی از تحدید احزاب مستقل ، و کم رنگ بودن تشکل ها ونهادهای مدنی و مردمی در عرصه حیات سیاسی کشور باشد ، که بایستی در این خصوص تمهیداتی اندیشیده ، و چاره سازی شود . 

همان گونه که اشاره شد مطالبه محوری ذاتی هر انتخاباتی است ، ولیکن چه بهتر که این مطالبه محوری ، برخاسته از اراده خودآگاهانه مردم ، و منبعث از علم وآگاهی و دانشی باشد، که بتواند فرهنگی را پایه ریزی کند که ، با استفاده و بهره مندی از دانش روز ، و علم و آگاهی ، بتواند در فرآیند توسعه پایدار کشور ، و بر قانونمندیهای آن تاثیرگذار باشد . مردم ما خواستار توسعه همه جانبه کشور به شیوه ای علمی و عملی هستند ، و مدیریت علمی توسعه نیز با توسل به کارشناسان اهل فن و بهره گیری از نظرات کارشناسی آنان است که ، حصول به خواستهای مردمی را تسریع می نماید . بدیهی است شیوه علمی حصول به توسعه ما را ناگزیر ، به طرف گسترش مطالعات علمی و تحقیقاتی ، و تاسیس موسسات تحقیقاتی ، استفاده از کتابخانه های علمی و تخصصی که بکارگیری قانونمندیهای علمی در امر توسعه را تسهیل ، تشویق و تسریع می بخشد ، می کشاند . تمام امور ذکر شده ، از دست دولتی برمی آید که ، حداقل در حد تاب و توانش ، در جهت برآوردن آن کوشیده ، و برنامه هایی عملی ارائه نموده باشد ، و یا حداقل مردم انتظار برآورده شدنش را بواسطه علاقمندی به آن صبغه سیاسی داشته باشند . حال کدام جناح صاحب اراده و خواستار توسعه شده ، و با چه نگرشی علمی و رویکردی عملی ، خواستار توسعه شده ، مردم با رای خود عملاً نشان داده اند ، که کدام نگرش ، به خواستها و مطالباتشان نزدیکتر شده ، و توان هدایت جامعه را در این مسیر داشته ، و خط مشی و سیاستها و برنامه هایش ، در جهت تامین خواسته های مردم بوده است . مردم ما خواستار دولتی هستند که ، راهبرد و خط مشی و برنامه هایش ، در جهت توسعه پایدار و متوازن بوده ، در زمینه توسعه فضای سیاسی و گسترش تشکل های مدنی و تحقق حقوق شهروندی جد و جهدی عملی داشته ، و حافظ امنیت کشور ، و بازگرداندن و حفظ آرامش به جامعه باشد ، و چارچوب معقولی برای هدایت روابط خارجی فراهم نموده و توان جذب توریسم و سرمایه گذاریهای خارجی را داشته ، و بیش از همه ، به تقویت مبانی انسجام عمومی در درون جامعه همت گمارد ، و در طلب آینده ای روشن برای آحاد جامعه و برقراری و گسترش عدالت و رفع تبعیض همه جانبه باشد . 

دولت آقای روحانی به جهت برنامه هایی که در ایام انتخابات دوره یازدهم ارائه کرده ، و وعده و وعیدهایی که داده ، و همسویی هایی که آن برنامه ها و وعده ها ، با مطالبات مردمی داشته ، با اقبال مردمی روی کار آمده بود ، وعلیرغم اینکه بسیاری از آن وعده ها و مطالبات مردمی در دولت مستقر ایشان ، صورت تحقق نپذیرفته ، ولیکن بازهم مردم ، به لحاظ اینکه برنامه ها و عملکرد ایشان را نسبت به سایر رقبا و گزینه ها ، به خواست ها و مطالبات خود نزدیکتر یافته اند ، دوباره در انتخابات اخیر به ادامه مسیر و برنامه های روحانی اقبال نشان داده ، و بدین سبب ، با توجه به اینکه در مناظرات انتخاباتی یک سری انتظارات دیگری نیز بر مطالبات تحقق نیافته گذشته افزوده شده ، دولت دوازدهم آقای روحانی ، می بایستی مسئولیت سنگینی را بردوش خود احساس نماید . اگر چاره ای اندیشیده نشود ، تلفیق و هم افزایی این مطالبات و انتظارات و عدم پاسخگویی قانونی و منطقی بر این خواستها ممکن است دولت آینده ایشان را با مسئله " انفجار انتظارات و نیازها "مواجه سازد و پر واضح است که ، عدم پاسخگویی بموقع به این خواستها و انتظارات مردمی ، حاصلی جز احساس محرومیت و فقر و سرخوردگی نخواهد داشت ، که ماحصلش ، ماندگاری در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ، و ایجاد بحران های اجتماعی و یا تنش های سیاسی خواهد بود . 

مثبت و یا منفی بودن نتیجه انتخاب مردم ، و زندگی و حیات ساز بودن آن و کارساز بودنش در امر توسعه و رفع معضلات و نارسایی های اقتصادی اعم از رکود فعالیتهای اقتصادی ، ناسلامتی اداری و فساد های اداری و اقتصادی ، و گذر از ابربحران ها و ابرچالش هایی نظیر بحران زیست محیطی ، بحران آب ، صندوق های بازنشستگی ، بودجه دولت ، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری ، آلودگی هوا و نظایر اینها ، بستگی به اراده متولیان امر و برنامه ریزان و تصمیم گیران و نسبت آشنایی آنان با مشکلات واقعی جامعه و اراده و توان دولتمردان درحل بحران اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران صاحب نظر در هریک از حیطه های فوق الاشاره دارد . 

گفتنی است رای قاطع و حداکثری اقلیت های قومی و مذهبی به آقای روحانی در انتخابات اخیر ، هشیاری حاکمان و دولتیان را ، بر توجه و قبول حقوق بر جای مانده اقلیت های قومی و مذهبی ، و تدبیر و چاره سازی در جهت احقاق این خواسته ها و مطالبات آنان را ، طلب می نماید . آن دولت و گرایش سیاسی ، که عظمت و استواری ملتش را اندیشه کند ، و بر حضور و ظهور لطافت دلنواز برگهای سبز و گلهای بنفش امید ، بر پهنه نسیم فرح افزای جامعه ای مشتمل بر رنگین کمانی از اقوام و مذاهب ، دل یکدله کند ، می تواند هستی و حیات انسانی را فارغ از قوم و مذهب و جناح و باندی رقم زده ، و توانایی درک آزادی و آزادگی را ، که عصاره پذیرش و درک مفهوم هستی و حیات انسانی است ، خواهد داشت ، تفاوت اصلاحات مبتنی بر جامعه مدنی ، با آنانی که پای بر انسداد اندیشه و تفکر می کوبند ، در نکته ظریف تحلیل و درک و فهم انتظارات و خواست های مردم و مطالبات برحق اقوام و مذاهب مستقر در دایره حاکمیت کشور ، نهفته است . 

روحانی در دولت آینده اش ، باید به فصل مشترک صداهای غالب بر انتخابات اخیر ، همنوایی نشان داده ، در جهت ایفای نقش و وظیفه شان در جهت برآورده شدن عاجل آن ، اراده کافی و همت عالی نشان دهد . 

ایشان بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم ، ضمن اینکه پیگیر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل سوم ( حقوق ملت ) که مهمترین وعده وی به رای دهندگان بوده ، باشد ، همچنین باید بداند که مردم " امید " دارند ، و اگر این امید مردم را باور داشته باشد ، " تدبیر " کند تا کلید" ش ، بطرف گشوده شدن " قفل ها "ی بسته انتظارات و خواسته های برحق و قانونی مردم بچرخد . 

آری مردم ما می توانند نگرانی های بزرگشان را در برگه های رای خود کوچک کنند ، و با هم افزایی آرایشان ، در موقع ضرور و مناسب ، منتخب خود را پرچم کنند ، و اینک این رئیس جمهور منتخب شان است که ، حکم تدبیرش را علم کند و از لای زخم های التیام نیافته مردم ، استخوان بدر آورد . آخر یک ملت چگونه و تا به کی سکوت طولانی شان را ، در برگهای آرای مخفی شان پیچیده ، در دریایی از صندوق ها ریخته ، و یا سخنان ناگفته شان را در سینه و صندوقچه دلشان ، تحمل نمایند ؟ 

از نتیجه انتخابات اخیر براستی هم باید درس گرفت . 

مردم کشورمان برای استقرار دموکراسی و طلب حقوق مدنی و شهروندیشان چه " خون دلها " یی که نخورده اند ، ولی هنوز که هنوز است " ایران " شان را " گوهری تابان " شده ، نیافته اند . 

امیدواریم دولت تدبیر و امید ، که مردم آگاه ما ، در " دایره امکانات انتخاباتی " واقعاً موجود کشور ، بر استقرار و استمرار آن اقبال نشان داده ، اگر چه دولت یازدهم ، آنچنان باید و شاید بر حقوق و انتظاراتشان نتوانسته جامه تحقق بپوشاند ، در دولت آینده اش، شاهد اراده دولتمردانی شایسته ، برای پیگیری خواستها و مطالبات برحق مردم ، وتحقق حقوق شهروندی برخاسته از قانون اساسی بمثابه میثاقی ملی ، با خانه تکانی در میان وزرا و بکارگیری افراد توانمند ، تلاشگر و دلسوز و پاکدست باشیم . ما همچنان در انتظار آنیم که شاهد نشاط جامعه ، و پایکوبی مردم در دامن دشتهای سبزی باشیم که بر دستهایشان ، گلهای بنفش برآمده از دامن برگ و ساقه های سبز امید عطرافشانی کند . 

باشد که چنین بادا .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.
IMAGE تسلیت به وابستگان جانباختگان زلزله کرمانشاه
به خانواده های داغدار و مصیبت دیده  جانباختگان زلزله کرمانشاه و مناطق غربی کشور...

یادداشت

IMAGE چرا باید خیراندیش هم باشیم؟

 اولکامیز- دراین عالم هستی برای انسان  بطریق اجتماعی زیستن وطبق کارحلال امرارمعاش نمودن بدون شک وشبهه به نفع  بشریت محسوب می شود۰ همچنین داشتن اتحادپایدار ومقاومت دربرابر برخی نارسایی هابه... ادامه مطلب ..
IMAGE بیایید خود بحران نباشیم!

عصر ایران، نورالله نصرتی- واقعه دلخراش دیگری به وقوع پیوسته؛ تن ایران عزیزمان دوباره از زلزله ای مهیب لرزیده؛ چه دلها که شکسته؛ چه چشمها که چشمه اشک شان خشکیده؛ چه دلهای مهربان که در سراسر این... ادامه مطلب ..
IMAGE چپ علیه چپ‌روی

کارگزاران - محمد قوچانی : چرا بهزاد نبوی همچنان از حسن روحانی حمایت می‌کند؟ پیرمرد با قامتی خمیده از رنج حبس شش ساله و تجربه‌ی یک عمر زندگی انقلابی و از آن مهم‌تر؛ تفکر انقلابی این روزها به... ادامه مطلب ..
IMAGE سخنی با زمین

اولکامیز- دلنوشته عبدالکریم قزل*: امروز صدای تیشه از بیستون نیامدشاید به زیر آوار فرهاد رفته باشد ادامه مطلب ..
IMAGE پایان تلخ

اولکامیز- وحید دلیجه : یکی از معما هایی که جواب آن بی پاسخ مانده یا همیشه ابهام برانگیز است و همیشه هم خواهد بود، خود کشی است.  ادامه مطلب ..
IMAGE راز توسعه ژاپن، کره جنوبی و مالزی

 عصر ایران؛ جعفر محمدی* - در یک ماه اخیر، فرصتی دست داد تا سفرهایی به ژاپن، کره جنوبی و مالزی داشته باشم؛ کشورهایی که هر گاه سخن از توسعه ایران گفته می شود، نامی از آنها نیز به میان می آید: زمانی... ادامه مطلب ..
IMAGE ظروف یک بار مصرف و تهدید محیط زیست

اولکامیز- یادداشتی از امان محمد خوجملی: پیشرف علم،صنعت و تکنولوژی و فناوری فرصتهای مناسبی را در اختیار انسانها قرار داده است. درسایه این پیشرفت هاست که انسانها اشتهای فزاینده ای به مصرف پیدا... ادامه مطلب ..
IMAGE اتوبوس‌های مرگ و درد عادی شدن

عصر ایران؛ مصطفی داننده- این روزها برخی از جریان‌ها و افراد سیاسی از چرخش روحانی به سمت اصول‌گرایان سخن می‌گویند. من هم می‌خواستم از این افراد سوال کنم دقیقا از کدام چرخش سخن می‌گویید؟ کاری... ادامه مطلب ..
IMAGE نامه رحمان قره باش به استاندار

اولکامیز- رحمان قره باش یکی از چهره های شاخص و اعتدالگرای اقتصادی و سیاسی در استان گلستان است. وی شخصیتی تاثیرگذار در ترکمن صحراست که در پیشبرد ستاد استانی دکتر روحانی در ایام انتخابات نقش بی... ادامه مطلب ..
IMAGE اولین ها در باره شهردار مراوه تپه

اولکامیز- یکی از کاربران خوش قلم و تیزبین کانال تلگرامی اولکامیز در باره گلالگ بیگی زاده گزینه نهایی شورای شهر مراوه تپه برای احراز پست شهرداری مطلبی کوتاه و خواندنی نوشته اند که بی کم و کاست... ادامه مطلب ..
IMAGE فاجعه !

عصرایران-احسان محمدی: چند وقتی است که تصمیم گرفته ام اتفاقات خوب زندگی را هم ببینم. چشمم را به «بد» دیدن و دستم را به «سیاه» نوشتن عادت ندهم اما مگر می شود؟ وقتی اخبار بد مثل هوای آلوده پیرامون... ادامه مطلب ..
IMAGE دست از سر من بردارید!

فرارو- «دولت دوازدهم ادامه این دولت، دولت اعتدال و دولت اصلاحات است.» حسن روحانی این حرف را 23 اردیبهشت در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران و در برابر چشم 20 هزار نفر هوادار خود بیان کرد، همان... ادامه مطلب ..
IMAGE وضعیت کشورهای اسلامی

اولکامیز- امان محمد خوجملی: کشورهای اسلامی با تمام ادعاهای خود در هیچ زمینه ای وضعیت مناسبی نسبت به دیگر کشورهای غیر اسلامی ندارند. در زمینه های اقتصادی و اجتماعی وصنعت و تکنولوژی و فناوری و... ادامه مطلب ..
IMAGE جهالت و تخریب فرهنگی

کمی بالاتر از مصلی اهل سنت گنبد قبرستانی معروف به نام نازقلی خوجه وجود دارد که در محدوداش شخصیت های بسیاری از تورکمن ها آرمیده اند. از جمله این شخصیتها خوده نازقلی خوجه می باشد که قبرستان به نام... ادامه مطلب ..
IMAGE ادبیات مختومقلی

کانال مختومقلی : دکتر مصطفی تانچ، استاد دانشگاه ترکیه : عصری که مختومقلی در آن می زیست بهترین آثار ادبی ترکمن به اوج خود رسید. این آثار و سخن ناب شاعر برای ما خیلی پرفایده است. ادامه مطلب ..
IMAGE مجموعه طوایف اغوزخان

اولکامیز-  مجموعه ی قبایل بزرگ اعوذخان ازنسل فرزندقره خان ازآسیای میانه برخاسته اند۰ بیشترین آنها درتمامیت نقاط قاره ی آسیاودیگرقاره هابطورپراکنده گسترش پیداکرده مستقرشده اند؛البته... ادامه مطلب ..
IMAGE نکته های یک جشن

 اولکامیز- مراسم جشن فارغ التحصیلی طلاب جوان حوزه علمیه قازانقایه پیام ها و نکته های تلخ و شیرین داشت که به شرح ذیل می خوانید : ادامه مطلب ..
IMAGE دین و اجبار

 احسان مکتبی - ايمان از منظر لاك، وجهي با اجبار ندارد، آزادي انتخاب، حق اوليه انسان‌هاي عاقل و بالغ است و كسي را نمي‌توان به غير آنچه خود مي‌خواهد به ديني وا‌داشت ضمن آن‌كه حوزه دين حوزه... ادامه مطلب ..
IMAGE چه کردیم با سرزمین خود !

به قلم مهرداد خدیر- «ما خودخواه ترین نسلی هستیم که در طول هفت هزار سال پیش در این سرزمین زیسته چون هر بلایی بر سر حوزه محیط زیست آمده طی چهار دهه گذشته بوده است. ادامه مطلب ..
IMAGE فرصت‌ها را دریابیم...

خانم ناظم از دختر محصل پرسید: به خاطر غیبت دیروز گواهی پزشک آورده‌ای؟ دختر نوجوان پاسخ داد: نه. چون بیمار نبودم و مادرم هم اطلاع داده بود که نمی توانم به مدرسه بیایم. ادامه مطلب ..
IMAGE فرهنگ تقدیس

  گفتاری از صادق زیباکلام : توئیتی که بعد از مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه‌شب هفته گذشته آقای رئیس‌جمهور گذاردم مبنی بر اینکه «به نظر می‌رسد ما دو ایران داریم یکی در عالم واقعیت و دومی هم در ذهن... ادامه مطلب ..
IMAGE ماجرای سپنتا و یک پرسش متفاوت: رییس قوه مقننه کیست؟

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- سخنان روز یکشنبه رییس مجلس شورای اسلامی در ابراز مجدد مخالفت با لغو عضویت سپنتا نیک نام عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییری در موضع فقهای شورای نگهبان ایجاد نکرده و سخنگو... ادامه مطلب ..
IMAGE وصیت کورش یا منشور سبز؟

 کانال فردای بهتر - گفتاری از سید مصطفی‌ تاجزاده : ✅ قطعه زیر را به کورش نسبت می دهند. صرف نظر از درستی یا نادرستی این انتساب، می توان آن را به عنوان"منشور سبز" معرفی کرد و برای تحقق توصیه هایش... ادامه مطلب ..
IMAGE نیست های هست نما

اولکامیز - کامبیز قجقی نژاد: در این دنیا هر شخصی شب و روز در جستجوی چیزهایی است که فعلا نیست بعدا هست می شود مثلا اگر کسی گدایی می کند طالب بخششی است که فعلا یافت نمی شود ادامه مطلب ..
واکنش‌ها به درگذشت علی‌اشرف درویشیان

ایسنا نوشت: محمود دولت آبادی، شمس لنگرودی و جمال میرصادقی در پی درگذشت علی اشرف درویشیان از این نویسنده پیشکسوت و دغدغه‌هایش سخن گفتند. ادامه مطلب ..

اخبار

آخرین نظرات

روز18 ابان هم سالگرد شهید حاج معمی هلاکو نماینده شجاع اسبق و سیاستمدار برجسته ترکمن بود لطفا در رسان...
اقای یلمه شما دیگه این حرف را نزنید خواهشا یلمه ها که مدعی اند ادم و حوا یلمه بوده
البته در ثلاثین حضور داشتند نه در اربعین
ضمن اینکه تک تک افراد جامعه در حفظ محیط زیست مسئولیت دارند افراد متولی امور اجتماعی لازم است طرح هائ...
لطیف جان ، تعداد نمایندگان شهید در سقوط یاک 40 بیشتر از 5 نفر بودند . لطفا اصلاح فرمایید. ممنون
مطالب نگارش شده کامل نبوده قهرمانی تیم کلنی اق قلا درسطح کشورجام نصر ویادی ازپدرفوتبال اق قلانشده وا...
سلام دوست عزیز ما فرزندان آدم وحوا هستیم مطرح کردن چنین مسا ئلی عقبگرد مردم یک منطقه را می رساند ب...
اظهارات شماپسندیده است۰ واقعٱ سقف وشیشه های اتوبوس عمومی چندان ایمنی نیستند۰ بایدفکری خوب وایمنی بای...
درگذشت حاج آقای نافعی که به ورزش مدارس نیز خدمت فراوانی کرد را تسلیت گفته و برای او و سایر درگذشتگان...
ببخشید که جسارت میکنم و واقعا شرمنده ام که عرض میکنم ولی شما یموت ها تنگ نظرترین افراد برای تاریخ ت...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.