n00125578-b.jpgاولکامیز-- عظیم قرنجیک :جامعه ما و نسل جوان و آگاه کشورمان ، با توجه به تجربیات حاصل از انتخابات متعدد در طول دوران زندگی ، مطالبات و خواسته های خود را در انطباق با واقعیت های کشور و جهان سنجیده ، و بر اساس آن تصمیم می گیرند . اینکه اکثریت جامعه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر ، به روحانی و دولت تدبیر و امیدش اقبال نشان داده اند ، معطوف و منبعث از این واقعیت است که ، این امر ، جز استفاده از فرصت فراهم آمده بواسطه انتخابات ، برای تاثیرگذاری بر روی شرایط موجود کشور و حداقل در راستای تقویت آن نیروی اصلاح طلب و اعتدال گرایی است که در جهت حفظ منافع ملی و خواسته ها و آرمان هایشان برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ آرامش و امنیت کشور با آنان ، اشتراکات حداقلی دارد . 

البته انتخابات بویژه انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما ، بواسطه تداخل و تعدد مراکز تصمیم گیری ، با معیارهای جهانی شناخته شده قابل تعریف نمی باشد ، و بواسطه این امر ، نمی توان از دل آن و از رئیس جمهور منتخب مردم ، انتظار برآوردن حداکثر مطالبات و خواسته های مردم ، بالاخص جوامع قومی و مذهبی ، و یا تحقق دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق شهروندی واقعی را داشته باشیم ، ولیکن این امور مانع از آن نیست که ، نتوانیم و یا نخواهیم ، خواهان تغییرات در تامین حداقل معیشتی و یا رفع بحران بیکاری ، و مسئله اشتغال و رفع رکود از دامن فعالیتهای اقتصادی ، و یا تامین آزادی های سیاسی و مدنی و ... از راههای مسالمت آمیز ، و با حفظ آرامش ، و بدور از کدورتهای سیاسی و جناحی ، و برقراری تعامل بین جناح های سیاسی موجود ، در جهت رشد و اعتلای کشور نباشیم . 

اکنون که انتخابات ریاست جمهوری ، همزمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا ، با نتایج و فرآیندهای کم نظیرشان به اتمام رسیده ، آشکارا ، موازنه قدرت اجتماعی و سیاسی مردم ، با نظام حکومتی را متحول نموده است . مردم ما با بهره جویی حداکثری از حقوق منبعث از قانون اساسی - اگر چه در قد و قالب تحدید شده - ، با برنامه های آن گرایش و جناحی ، همنوایی نشان داده اند که ، با توقعات و خواست های عاجل شان ، قرابت وتناسب داشته ، و ظرفیت و توان برآورده شدن مطالباتشان را ، در آن گرایش یافته ، و انتظار اصلاح امور کشور ، و بهبود و گشایش اوضاع اقتصادی را ، از مجرای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی به اعتبار اقبال مردمی به برنامه ها و وعده های آنان داشته اند ، و از گرایشی که بر طبل عوام گرایی و عوام فریبی نواخته ، و خرد و عقلانیت مردم را به سخره گرفته ، و اقتدار ملی و قانونی را مصادره کرده ، و اموال بیت المال را حیف و میل کرده ، و فرصت های عمومی کشور را از مردم دریغ کرده اند ، علیرغم وعده های آب و تاب دار ، برنتافته ، رویگردان شده اند . براستی حماسه حضور مردمی ، نشان داده که ، اکثریت آنان از گستره و تشدید فاصله های طبقاتی ، ناسلامتی نظام اداری و فساد گسترده اقتصادی و اجتماعی به ستوه آمده اند ، و خواستار استقرار و تعمیق دموکراسی بوده ، و در انتظار تحولات سیاسی ، فرهنگی و تثبیت اقتدار ملی و تمشیت امور معیشتی و اقتصادی بواسطه حمایت و پشتیبانی از اصلاح طلبان و اعتدالیون مورد حمایت آنان ، بوده اند . 

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ، ذات و جوهر انتخابات ، بخصوص انتخابات ریاست جمهوری ، به علت زنده بودن جامعه مدنی و مشارکت فعال مردم در جریان روندهای انتخاباتی ، از یک طرف ، زمینه ساز ایجاد تحرکات و جنبش های سیاسی ، و از طرف دیگر ، مطالبه محور است . حضور مطالبه محوری مردم ، نشان از توش و توان جامعه مدنی ، در فضای عمومی و حیات سیاسی کشور دارد ، که قابل اغماض نیست . البته باید توجه داشت که حضور مطالبه محوری مردم ، زمانی منتج به ثمر و بهره بخش خواهد بود ، که این حضور ، کما اینکه تجربه تاکنون نشان داده ، تنها به ایام انتخابات محدود نشود ، و انتخاب شونده را پس از انتخاب ، تنها گذاشته ، و مردم باصطلاح به خانه بازنگردند ، بلکه بخاطر تاثیر گذاری هر چه بیشتر حماسه حضور شان ، همچنان برای بهره مندی از امکانات درون حکومتی ، بیش از پیش بر حضور خود استمرار بخشیده ، و بر پیگیری مطالباتشان از راههای قانونی ، و با اتخاذ یک رفتار اصلاح طلبانه ، و اعتدال تحول طلبانه ، پافشاری نمایند . " انقطاع حضور " مردم پس از موسم انتخابات ، یکی از مشکلات وعارضه هایی است که متاسفانه در تمام ادوار انتخاباتی گذشته با آن مواجه بوده ایم ، که خود شاید ناشی از تحدید احزاب مستقل ، و کم رنگ بودن تشکل ها ونهادهای مدنی و مردمی در عرصه حیات سیاسی کشور باشد ، که بایستی در این خصوص تمهیداتی اندیشیده ، و چاره سازی شود . 

همان گونه که اشاره شد مطالبه محوری ذاتی هر انتخاباتی است ، ولیکن چه بهتر که این مطالبه محوری ، برخاسته از اراده خودآگاهانه مردم ، و منبعث از علم وآگاهی و دانشی باشد، که بتواند فرهنگی را پایه ریزی کند که ، با استفاده و بهره مندی از دانش روز ، و علم و آگاهی ، بتواند در فرآیند توسعه پایدار کشور ، و بر قانونمندیهای آن تاثیرگذار باشد . مردم ما خواستار توسعه همه جانبه کشور به شیوه ای علمی و عملی هستند ، و مدیریت علمی توسعه نیز با توسل به کارشناسان اهل فن و بهره گیری از نظرات کارشناسی آنان است که ، حصول به خواستهای مردمی را تسریع می نماید . بدیهی است شیوه علمی حصول به توسعه ما را ناگزیر ، به طرف گسترش مطالعات علمی و تحقیقاتی ، و تاسیس موسسات تحقیقاتی ، استفاده از کتابخانه های علمی و تخصصی که بکارگیری قانونمندیهای علمی در امر توسعه را تسهیل ، تشویق و تسریع می بخشد ، می کشاند . تمام امور ذکر شده ، از دست دولتی برمی آید که ، حداقل در حد تاب و توانش ، در جهت برآوردن آن کوشیده ، و برنامه هایی عملی ارائه نموده باشد ، و یا حداقل مردم انتظار برآورده شدنش را بواسطه علاقمندی به آن صبغه سیاسی داشته باشند . حال کدام جناح صاحب اراده و خواستار توسعه شده ، و با چه نگرشی علمی و رویکردی عملی ، خواستار توسعه شده ، مردم با رای خود عملاً نشان داده اند ، که کدام نگرش ، به خواستها و مطالباتشان نزدیکتر شده ، و توان هدایت جامعه را در این مسیر داشته ، و خط مشی و سیاستها و برنامه هایش ، در جهت تامین خواسته های مردم بوده است . مردم ما خواستار دولتی هستند که ، راهبرد و خط مشی و برنامه هایش ، در جهت توسعه پایدار و متوازن بوده ، در زمینه توسعه فضای سیاسی و گسترش تشکل های مدنی و تحقق حقوق شهروندی جد و جهدی عملی داشته ، و حافظ امنیت کشور ، و بازگرداندن و حفظ آرامش به جامعه باشد ، و چارچوب معقولی برای هدایت روابط خارجی فراهم نموده و توان جذب توریسم و سرمایه گذاریهای خارجی را داشته ، و بیش از همه ، به تقویت مبانی انسجام عمومی در درون جامعه همت گمارد ، و در طلب آینده ای روشن برای آحاد جامعه و برقراری و گسترش عدالت و رفع تبعیض همه جانبه باشد . 

دولت آقای روحانی به جهت برنامه هایی که در ایام انتخابات دوره یازدهم ارائه کرده ، و وعده و وعیدهایی که داده ، و همسویی هایی که آن برنامه ها و وعده ها ، با مطالبات مردمی داشته ، با اقبال مردمی روی کار آمده بود ، وعلیرغم اینکه بسیاری از آن وعده ها و مطالبات مردمی در دولت مستقر ایشان ، صورت تحقق نپذیرفته ، ولیکن بازهم مردم ، به لحاظ اینکه برنامه ها و عملکرد ایشان را نسبت به سایر رقبا و گزینه ها ، به خواست ها و مطالبات خود نزدیکتر یافته اند ، دوباره در انتخابات اخیر به ادامه مسیر و برنامه های روحانی اقبال نشان داده ، و بدین سبب ، با توجه به اینکه در مناظرات انتخاباتی یک سری انتظارات دیگری نیز بر مطالبات تحقق نیافته گذشته افزوده شده ، دولت دوازدهم آقای روحانی ، می بایستی مسئولیت سنگینی را بردوش خود احساس نماید . اگر چاره ای اندیشیده نشود ، تلفیق و هم افزایی این مطالبات و انتظارات و عدم پاسخگویی قانونی و منطقی بر این خواستها ممکن است دولت آینده ایشان را با مسئله " انفجار انتظارات و نیازها "مواجه سازد و پر واضح است که ، عدم پاسخگویی بموقع به این خواستها و انتظارات مردمی ، حاصلی جز احساس محرومیت و فقر و سرخوردگی نخواهد داشت ، که ماحصلش ، ماندگاری در عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ، و ایجاد بحران های اجتماعی و یا تنش های سیاسی خواهد بود . 

مثبت و یا منفی بودن نتیجه انتخاب مردم ، و زندگی و حیات ساز بودن آن و کارساز بودنش در امر توسعه و رفع معضلات و نارسایی های اقتصادی اعم از رکود فعالیتهای اقتصادی ، ناسلامتی اداری و فساد های اداری و اقتصادی ، و گذر از ابربحران ها و ابرچالش هایی نظیر بحران زیست محیطی ، بحران آب ، صندوق های بازنشستگی ، بودجه دولت ، بحران نظام بانکی و بحران بیکاری ، آلودگی هوا و نظایر اینها ، بستگی به اراده متولیان امر و برنامه ریزان و تصمیم گیران و نسبت آشنایی آنان با مشکلات واقعی جامعه و اراده و توان دولتمردان درحل بحران اوضاع اقتصادی و امور معیشتی مردم با بهره گیری از کارشناسان و مشاوران صاحب نظر در هریک از حیطه های فوق الاشاره دارد . 

گفتنی است رای قاطع و حداکثری اقلیت های قومی و مذهبی به آقای روحانی در انتخابات اخیر ، هشیاری حاکمان و دولتیان را ، بر توجه و قبول حقوق بر جای مانده اقلیت های قومی و مذهبی ، و تدبیر و چاره سازی در جهت احقاق این خواسته ها و مطالبات آنان را ، طلب می نماید . آن دولت و گرایش سیاسی ، که عظمت و استواری ملتش را اندیشه کند ، و بر حضور و ظهور لطافت دلنواز برگهای سبز و گلهای بنفش امید ، بر پهنه نسیم فرح افزای جامعه ای مشتمل بر رنگین کمانی از اقوام و مذاهب ، دل یکدله کند ، می تواند هستی و حیات انسانی را فارغ از قوم و مذهب و جناح و باندی رقم زده ، و توانایی درک آزادی و آزادگی را ، که عصاره پذیرش و درک مفهوم هستی و حیات انسانی است ، خواهد داشت ، تفاوت اصلاحات مبتنی بر جامعه مدنی ، با آنانی که پای بر انسداد اندیشه و تفکر می کوبند ، در نکته ظریف تحلیل و درک و فهم انتظارات و خواست های مردم و مطالبات برحق اقوام و مذاهب مستقر در دایره حاکمیت کشور ، نهفته است . 

روحانی در دولت آینده اش ، باید به فصل مشترک صداهای غالب بر انتخابات اخیر ، همنوایی نشان داده ، در جهت ایفای نقش و وظیفه شان در جهت برآورده شدن عاجل آن ، اراده کافی و همت عالی نشان دهد . 

ایشان بعنوان رئیس جمهور منتخب مردم ، ضمن اینکه پیگیر اجرای قانون اساسی بویژه اصول مندرج در فصل سوم ( حقوق ملت ) که مهمترین وعده وی به رای دهندگان بوده ، باشد ، همچنین باید بداند که مردم " امید " دارند ، و اگر این امید مردم را باور داشته باشد ، " تدبیر " کند تا کلید" ش ، بطرف گشوده شدن " قفل ها "ی بسته انتظارات و خواسته های برحق و قانونی مردم بچرخد . 

آری مردم ما می توانند نگرانی های بزرگشان را در برگه های رای خود کوچک کنند ، و با هم افزایی آرایشان ، در موقع ضرور و مناسب ، منتخب خود را پرچم کنند ، و اینک این رئیس جمهور منتخب شان است که ، حکم تدبیرش را علم کند و از لای زخم های التیام نیافته مردم ، استخوان بدر آورد . آخر یک ملت چگونه و تا به کی سکوت طولانی شان را ، در برگهای آرای مخفی شان پیچیده ، در دریایی از صندوق ها ریخته ، و یا سخنان ناگفته شان را در سینه و صندوقچه دلشان ، تحمل نمایند ؟ 

از نتیجه انتخابات اخیر براستی هم باید درس گرفت . 

مردم کشورمان برای استقرار دموکراسی و طلب حقوق مدنی و شهروندیشان چه " خون دلها " یی که نخورده اند ، ولی هنوز که هنوز است " ایران " شان را " گوهری تابان " شده ، نیافته اند . 

امیدواریم دولت تدبیر و امید ، که مردم آگاه ما ، در " دایره امکانات انتخاباتی " واقعاً موجود کشور ، بر استقرار و استمرار آن اقبال نشان داده ، اگر چه دولت یازدهم ، آنچنان باید و شاید بر حقوق و انتظاراتشان نتوانسته جامه تحقق بپوشاند ، در دولت آینده اش، شاهد اراده دولتمردانی شایسته ، برای پیگیری خواستها و مطالبات برحق مردم ، وتحقق حقوق شهروندی برخاسته از قانون اساسی بمثابه میثاقی ملی ، با خانه تکانی در میان وزرا و بکارگیری افراد توانمند ، تلاشگر و دلسوز و پاکدست باشیم . ما همچنان در انتظار آنیم که شاهد نشاط جامعه ، و پایکوبی مردم در دامن دشتهای سبزی باشیم که بر دستهایشان ، گلهای بنفش برآمده از دامن برگ و ساقه های سبز امید عطرافشانی کند . 

باشد که چنین بادا .


ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.

یادداشت

به یاد نادر ابراهیمی *

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- امروز 16 خرداد 1397 دهمین سالروز خاموشی نادر ابراهیمی نویسندۀ خوش‌ذوق ایرانی است که بیشتر با آثاری چون  مجموعۀ «آتش بدون دود» و «‌یک عاشقانۀ آرام» و همچنین «سه دیدار»،... ادامه مطلب ..
IMAGE چرا در جا می زنیم ؟

اولکامیز- جعفر محمدی سردبیر و صاحب امتیاز سایت پر مخاطب عصر ایران نوشت :  چرا در جا می زنیم؟ این سوالی است که از زاویه های مختلفی می توان بدان نگریست و آن را کاوید. امروز می خواهم یکی از مهم  ترین... ادامه مطلب ..
IMAGE نقد و بررسی تقویم ترکمنی ایل آمان

اولکامیز- لطیف ایزدی: تقویم ترکمنی 1397 " ایل آمان " به همت و کوشش عاشورمحمد رئوفی نیمه دوم بهمن ماه 96 با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تیراژ وسیع منتشر گردید که در نوع خود کاری تازه و نو بود ولی از... ادامه مطلب ..
IMAGE کدام قانون، کدام مجلس، آقای لاریجانی ؟!

 عصر ایران؛ مهرداد خدیر- «‌مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد با توجه به کمبودهایی که در زمینۂ قوانین مربوط به حوزۂ فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی در کشور وجود دارد با استفاده از ظرفیّت... ادامه مطلب ..
IMAGE اسب ها را نکشید

90 اسب در چند روز کشته شدند، در مناطق مرزي. نماينده نقده و اشنويه راهي منطقه شده و با مسئولان استاني نشست‌هايي داشته است. ادامه مطلب ..
IMAGE حضرت آیت‌الله، «بی‌بندوبار» همان جوان انقلابی نزدیک انتخابات نیست؟

عصر ایران؛ مصطفی داننده- آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امام جمعه شهر مشهد فرموده‌اند: «با کنسرت، موسیقی مبتذل و نابهنجار و فسق و فجور خیابانی جوان شاد نمی‌شود، این یک آب‌نبات چوبی است که به... ادامه مطلب ..
IMAGE در رثای سلاله

اولکامیز- با کمال تأسف باخبر شدیم که صحرای ما شاهد فاجعه ای بس دردناک و جانگداز که وجدان بشریّت را بلزه درآورده است، می باشد.  ادامه مطلب ..
IMAGE ضرورت نگاه روشنفکرانه به اشعار فراغی

اولکامیز- - گفتاری از یحیی یاری : یکی از عمده مشکلاتی که در پی یافتن سیرتاریخی و تحّول ذهنی شاعران ما وجود دارداینست که ،شاعران قدیم ما،سیرتاریخی وتحول ذهنی خود را ثبت نکرده اند ادامه مطلب ..
IMAGE یدی منزئل

اولکامیز- شعری از حاجی مراد آق شاعر خوش ذوق گنبدی  ادامه مطلب ..
IMAGE دیدار با دکتر شهروز آق آتابای

اولکامیز-  فرهاد قاضی ❇️دیشب با هماهنگی قبلی برای اولین بار بعد از عمل جراحی و گذراندن دوره ی نقاهت باتفاق خانم به دیدار دکتر شهروز آق آتابای محقق و مترجم جوان ترکمن رفتیم. ❇️شهروز نزدیک به ۳... ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی بر پروژه پتروشیمی گلستان و ارائه راهکارها

اولکامیز-  رحمان قره باش دانشجوي دكترا مديريت كسب وكار : الف :مقدمه:معرفی پروژه پتروشیمی گلستان: ادامه مطلب ..
IMAGE اکبر پیرا مدیر " ساچاق "

اولکامیز- متولد 1351 شمسی درسلاق غایب یکی از روستاهای غرب گنبد . ادامه مطلب ..
IMAGE یک پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان است

اولکامیز- محمد سلاق : هنگامیکه برای چندمین بار توسط گروههای درگیر در سوریه از سلاح های شیمیایی به بهانه های مختلف بر سر مردم مظلوم و مستاصل سوریه بکارگیری شد جهان در بهت وحیرت فرو ماند وهمگان را... ادامه مطلب ..
IMAGE گزارش مسابقات جام نوروز در دوگونچی

اولکامیز-  دوگونچی روستایی که به گفته بزرگان و ریش سفیدان قرار بود شهر شود ولی کمی آنطرفتر بخاطر وجود پل قدیمی ورق برگشت و قصبه آق قلا به عنوان شهر انتخاب شد. ادامه مطلب ..
IMAGE دلنوشته پرویز مدنی برای پدر هنرمندش

     اولکامیز- پرویز مدنی یکی از فرزندان اهل نظر مرحوم قرباندوردی مدنی در باره پدرش نوشت : مدیر محترم سایت وزین اولکامیر. قبل از بیان عرایضم بنده بار دیگر سپاس و قدردانی خود و بازماندگان آن... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده های گردشگری نیازمند تفکری نو

اولکامیز- عائشه قزلجه کارشناس مدیریت بازرگانی : بزرگترین ایراد دهکده های گردشگردی یا نوروز گاههایی که در جای جای استان گلستان بنا شده است این است که متاسفانه کمترین توجه به انتقال حس خوب... ادامه مطلب ..
IMAGE گفتگوی اولکامیز با امان محمد خوجملی - قسمت دوم

اولکامیز- لطیف ایزدی : دومین بخش از گفتگوی صریح و شفاف اولکامیز با  یکی ازفعالترین یادداشت نویس سیاسی - اجتماعی - دینی  ترکمن صحرا را در ذیل می خوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE حب مقام و مقام پرستی

اولکامیز-  به قلم وحید دلیجه فعال سیاسی رسانه ای : 🌺بسم الله الرحمن الرحیم 🌺 تِلْک الدَّارُ الْاخِرةُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الْأرِضِ وَ لافَساداً وَالْعاقِبَةُ... ادامه مطلب ..
IMAGE دخالت و قضاوت ممنوع!

اولکامیز-  زبیده سوقی عضو شورای مرکزی حزب مجمع زنان اصلاح طلب کشور: اگه میشد این جمله رو تو جامعه جا انداخت باور کنید زندگی خیلی زیباتر و راحت تر میشد. ادامه مطلب ..
IMAGE غوغای چنار در نوروزگاه گنبد

 به گزارش اولکامیز گروه موسیقی چنار در دهکده گردشگری گنبد غوغا به پا کرد. ادامه مطلب ..
IMAGE تحلیلی متفاوت از محمد توانگری

اولکامیز- در پاسخ به سوال مدیر سایت اولکامیز مهم ترین اتفاق سال 96 اعتراضات خیابانی دی ماه بود که حاصل تخریب روان عمومی ست. آن جا که سیاست به قول آلن بدیو کنترل نفرت است نه کنترل عشق، پس بگذارید... ادامه مطلب ..
IMAGE دهکده گردشگری آق قلا و ذکر سه نکته

اولکامیز- ساعت ۱۱ ساعت به وقت رسمی به همراه خانواده با شور و شوق زیادی به تماشای دهکده گردشگری آق قلا رفتم ولی در کمال تعجب دیدم که درها بسته بود و چراغها خاموش‌. دهکده گویی در خوابی عمیق به سر... ادامه مطلب ..
IMAGE دکتر سارلی : رادیو گرگان به ترکمنها خدمت کرد

اولکامیز-  سخنان دکتر اراز محمد سارلی در مراسم نکوداشت موسی جرجانی را در ذیل میخوانید :  ادامه مطلب ..
IMAGE احسان مکتبی: قدر درختان مثمر فرهنگ را بدانیم

 اولکامیز- احسان مکتبی مدیر کل امور سیاسی - انتخاباتی استانداری گلستان یکی از سخنرانان اصلی مراسم بزرگداشت موسی جرجانی در آق قلا بود. ادامه مطلب ..
IMAGE سخنان استاد هوشنگ جاوید در آق قلا

اولکامیز-  سخنرانی استاد هوشنگ جاوید بنیانگذار موسیقی نواحی کشور در مراسم بزرگداشت موسی جرجانی مورد توجه حاضرین قرار گرفت. مهمترین بخش سخنان این صاحبنظر و استاد موسیقی مقامی کشور را به روایت... ادامه مطلب ..

اخبار


16 فروردين 1397

آخرین نظرات

دهه ی شصت ؛ ما - بچه های محله ی خالدنبی گنبد - با همان کتاب ها یعنی: عقیده ی ترکمانی و تحفة الرجال ،...
در مورد ذکر تاریخ تولدها اسم یکی از افرادی که میشناختم و کارمند شده بود رو دیدم
متاسفانه این رفتارها روش عادی برای بعضی شده است بنابر این بهتر است قبل از رای دادن به فکر این گونه س...
وقتی برای جلف بازیهای " اندی " ، "خوشگلا باید برقصند " و عربده های گوشخراش مقلدان او از بلندگوهای پر...
امیدارم اول به یک نتیجه واحد درکتابت وتلفظ برسند چون آموزشهای سلیقه ای در ادوار آبنده سر در گمی را ب...
تلگرام به کجای مسایل خانوادگی ورود کرده اصلا تلگرام که فقط یه بستره به چیزی ورود نمیکنه
سلام آقای قجقی ان شاءالله نماز روزتون قبول باشه مهدی یزدان پرست هستم.
با عرض تشکر برای زحمت هایی ک...
درود بر شما
گفتگوی جالب و بسیار شفافی بود که کمتر در کشور شاهدش هستیم چه برسد به ترکمن صحرا
بخصوص ...
باسلام
ضمن تبریک سالروزولادت شاعرواندیشمندبزرگ مشرق زمین مختومقلی فراغی بحضورتمامی دوستداران و ارا...

آمار بازدید

تبلیغات در اولکامیز
09119738028
09111753677

تبلیغات هزینه نیست. سرمایه گذاری است.